נדחה הערר של עיריית חיפה כנגד רשות הרישוי למתן היתר עבור המבנה הראשי לנמל המפרץ

המאבק על עתיד מפרץ חיפה ומרחב הקישון

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה היום, ה', 8/8/19, פה אחד, את הערר אותו הגישה  עיריית חיפה לפני כחודשיים  כנגד רשות הרישוי של הוועדה המחוזית – חיפה למתן היתר בנייה עבור הקמת יסודות מבנה המשרדים הראשי של נמל המפרץ וזאת לאחר שמיעת טענות הצדדים. דיון בערר התקיים בחמישי שעבר 1/8/19.

הוועדה קבעה ביחס לטענה, לפיה הסטייה מהתוכנית נובעת מכך שתוכנית הבינוי המתבקשת בהוראות התוכנית היא תוכנית בינוי אחת הכוללת את כל שטח התוכנית, ולפיכך עליה לעבור תיאום עם דרישות שני המהנדסים הרלוונטיים, מתכננת המחוז ומהנדס הוועדה המקומית חיפה, כי מדובר בטענה חדשה שלא צוינה בכתב הערר ומהווה "הרחבת חזית" פסולה ודינה להידחות על הסף. טענה זו נדחתה גם לגופה, ככל שהיא מתייחסת לתוכנית הבינוי הנדרשת לצורך הבקשה להיתר מושא ערר זה, קבעה הועדה כי הסעיף בתוכנית לעניין תוכנית בינוי אינו קובע מה תכלול תוכנית הבינוי ומה תהיה רמת הפירוט שלה, ואינו קובע כי תוכנית הבינוי מהווה חלק מהתוכנית. הטענה שהועלתה אינה כי ההיתר עומד בניגוד לתוכנית הבינוי, אלא כי על תוכנית הבינוי להיות כוללת ומפורטת יותר מכפי שהייתה.

עוד קבעה הוועדה, כי מאחר שמדובר בבקשה להיתר לבניית יסודות מבנה המשרדים, המצוי בטבורו של נמל המפרץ המתוכנן בשטח הגלילי של התוכנית, לא נפל פגם בכך שמתכננת המחוז, שהיא "מהנדס הוועדה המקומית" המוסמך לקבוע את הדרישות לתוכנית בינוי בשטח זה, הסתמכה על תוכנית בינוי שאינה כוללת את השטח שבמרחב התכנון של העיר חיפה. מאחר וקיימות צורות שונות של תכניות בינוי, סביר להניח כי בשלבים הבאים של מימוש התוכנית יידרשו תכניות בינוי נוספות, וייתכן כי יעלה גם צורך בתוכנית בינוי כוללת למלוא שטח התוכנית – שתועבר גם למהנדס הוועדה המקומית חיפה.

נוכח העובדה שנכון למועד מתן החלטה זו, העתירה המנהלית כנגד התוכנית תלויה ועומדת, כמו גם צו הביניים האוסר על הנפקת היתרי בנייה לפי התוכנית, וכאמור בהחלטת רשות הרישוי, הנפקת ההיתר בפועל כפופה להחלטת בית המשפט בעתירה המנהלית ובבקשה לצו ביניים שהוגשה במסגרתה.

לא ניתן להגיב