תמליל המועצה הארצית לתכנון ובניה – בזן וקרקעות הצפון 17/1/17

תמליל_ישיבת_מועצה_ארצית_בעניין_הרחבת_בתי_הזיקוק_-1.JPG

ביום ג', 17/1/2017, קיימה המועצה הארצית לתכנון ולבניה דיון קצר בנושא הרחבת בתי הזיקוק (חפאג/1200/ב) ובתכנית קרקעות הצפון (חפאג 1139א).

לאור רגישות הנושא וחשיבותה של כל מילה הנאמרת בדיון זה, אנו מביאים לפניכם את התמליל המלא של החלק הנוגע לחיפה.
מעיון בפרוטוקול אנו רואים גי לא עלה הנושא של צמצום התעשייה המזהמת בטווח הארוך, אלא התקיים דיון רק בשאלת ההרחבה של התעשייה.

תכנית חפאג/ 1200 /ב: מתחם בז"ן

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה:
טוב. הנושא הבא הוא רק דיון בעדכון. אין בו החלטות. יש שתי תכניות שעברו את התהליך של אישור הוועדה המחוזית, לאחר מכן הוגשו עררים על התכניות האלה, והעררים שניהם התקבלה עליהם החלטה פה אחד. לאור זאת, בעצם אין אפשרות על – פי החוק, להגיש בקשה לדיון במועצה הארצית, על – פי סעיף 6 ב' לחוק. למרות זאת, פנו העותרים והנוגעים בדבר, שייערך דיון במועצה הארצית, למרות שההחלטות התקבלו פה אחד בוועדת הערר. אנחנו פנינו ליועץ המשפטי לממשלה, למעשה למשנה שלו, וקיבלנו תשובה מנומקת – שתי התכניות הן אחת תכנית חפאג/ 1200 /ב, ו – חפאג / 1139 / א. האחת היא מתחם בז"ן בנמל חיפה והשנייה היא תכנית קרקעות הצפון.

מר יונה יהב :
קרקעות הצפון.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
וקיבלנו את חוות הדעת ואם תרצו פירוט, היועצת המשפטית גברת דון – יחיא, תפרט. אני חושב שבתכנית הנוגעת לבז"ן יש הצדקה להעלות אותה למועצה הארצית, ולגבי התכנית של קרקעות הצפון אין הצדקה להעלות למועצה הארצית. אני כיושב ראש המועצה אני מקבל את המלצתו של, את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו במסגרת הדיונים הקרובים או בפברואר או במרץ, נקיים הצבעה על העלאת התכנית למועצה הארצית. בינתיים, אני עשיתי איזה שהם מסעות לקשור בין הגורמים הנוגעים בדבר ובעיקר עיריית חיפה, באמצעות מהנדס העיר שלה, הוועדה המחוזית – באמצעות מתכננת המחוז, והנציגים של בז"ן גם היושב ראש וגם המנכ"ל. נארכו ישיבות רבות , אני השתתפתי רק בחלק, שבהן הגיעו להסכמות או כמעט להסכמות של התכנית, סוג של – , זה לא תכנית חדשה, אבל סוג של תיקון לתכניות הקודמות. היה אפילו איזו שהיא טיוטה של הודעה משותפת שאומרת פחות או יותר את הדבר הבא – הוסכם בין הצדדים כי ( לא ברור )

בז"ן תצומצם כלהלן

1. תבוטל תוספת שטח ותכסית במתקנים של 20 אחוז, עליה הוחלט בוועדת הערר. לא יגדל היקף הזיקוק מעבר לכושר הזיקוק הנוכחי, ולא יוגדלו הפליטות ונפח האחסון בבז"ן. לא תותר תוספת שטח תכסית מתקנים מעבר לתכסית המתקנים הקיימת, אלא לצורך התחדשות המתחם, משהו כמו תחנת כוח או משהו אחר. ובלבד שהוועדה המקומית נוכחה שלאחר ביצוע תוספת התכסית לא תגדלנה או שתפתחנה, הפליטות מהמתחם. או שתוספת התכסית מאושר לשיפור הבטיחות, איכות הסביבה, ביטחון והכול עד לתוספת של 5 אחוז מעבר לתכסית הקיימת.
בתי הזיקוק יקפידו על קיום דרישות חוק אוויר נקי שקבעה המדינה, בתי הזיקוק יפנו למועצה הארצית
לביצוע שינוי בהחלטות כפי שפורט. אני חושב שתכף ראש עיריית חיפה יפרט יותר. אני חושב שאם לא הייתה השריפה באותו יום אז כבר היינו מגיעים לאיזה שהוא סיכום סופי, אבל השריפה קצת טרפה את הקלפים.

מר יונה יהב :
וגם הפליטה של ( לא ברור )

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
אני חושב ש – , אני חושב שזה פתרון שהוא נכון, זה פתרון שהוא על דעת הצדדים. אני חושב שהסיפור הזה של הזזת כל המפעל הזה היא מאוד בעייתית ולא ישימה, ולכן אנחנו עושים את המרב בשביל – , אני גם ראיתי מחקרים שהעירייה עשתה, שגורמים נוספים עשו לגבי ערים אחרות בהן יש בתי זיקוק, בעולם.
בסך – הכול אנחנו נמצאים באיזו שהיא סבירות למרות שבאמת – באמת במרבית , העיר חיפה והקריות בסביבה, בסופו של דבר צריך למצאו את הפתרון הנכון והאופטימאלי לכולם. אפרת, רוצה לפרט?

גב' אפרת דון – יחיא :
כן. אני רק רוצה לחדד שבהמשך לפנייה של אביגדור למשנה, הוא הבהיר בתמצית, שככל שיש נסיבות חדשות שהמועצה הארצית מתרשמת, שמוסד תכנון מתרשם שיש נסיבות חדשות שיש בהן להצדיק את הפתיחה מחדש, אז זו – , זה אפשרי. גם כשאין לנו , מיצינו את האפשרות ל – 6 ב'. לכן בעצם מה שנותר למועצה הארצית זה לבחון את אותן נסיבות שכבר לארז הצביע עליהן, שזה אותן הפרות מתמשכות שפחות היו בפני ועדת המשנה לעררים. ולבחון האם באותן ההפרות יש כדי להצדיק פתיחה ודיון מחדש.
מה שהיושב ראש פה מציין בעצם שיכול להיות מאוד שגם יש נסיבות נוספות שזה אותם סיכומים שיכול להיות שישנו את התכנית, והדברים האלו, כפי שהיושב ראש ביקש, יובאו לישיבה נוספת ואז תתקבל ההחלטה אם יש בהן כדי להצדיק פתיחת הדיון.

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
בבקשה, ראש עיריית חיפה אם אתה רוצה לומר משהו.
מר יונה יהב : הסיבה שהתהליך – ,

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
תיקח מיקרופון.

גב' אפרת דון – יחיא :
שנייה. שנייה. הדברים האלה הם נכונים רק ביחס למתחם של בז"ן. ביחס לקרקעות הצפון אני חושבת שכולם הבינו שהם לא, גם בחוות הדעת של ארז לא נמצאות אותן נסיבות שבכלל ראשית תחילת דיון. אבל , –

דובר :
זה דיון על – פי החוק או ליד החוק?

דובר :
רגע. איפה זה כתוב בחוות הדעת?

מר יונה יהב :
בסוף.

גב' אפרת דון – יחיא :
ברישא.

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
טוב. כן.

מר יונה יהב :
אני דווקא אתחיל בנושא של קרקעות הצפון. אני חושב שלפני היועץ המשפטי לא היו כל העובדות. מה שאנחנו מדברים בקרקעות הצפון, זה להעביר את מתחם תש"ן לשם. ומה שפה מובא לדיון, זה שלא רק את זה אנחנו נביא אלא את כל הגפ"מ וגם את הקונדנסנטים . דברים שהם חדשים לחלוטין. אנחנו לא מסכימים להם. נמצא לא רוצים אותם שם, ואין מקום להוסיף חטא על פשע. לכן אנחנו חושבים – ,

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
סליחה, רגע. אני רוצה להזכיר לך שאת נושא הגפ"מ שהובא בתכנית נפרדת, לא אישרנו בקרקעות הצפון וגם לא דנו בו.

מר יונה יהב :
נכון.

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
והוא לא קשור להחלטה הזאת של קרקעות הצפון.

מר יונה יהב :
אבל הוא מרחף, הוא מרחף באוויר.

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
הוא מרחף, יש הרבה רחפנים היום באוויר.

מר יונה יהב :
אם אתה מוכן להבטיח לי, אם אתה מוכן להבטיח לי שעד סוף הדורות אתה היושב ראש פה אז אני
אירגע. אבל מאחר וזה לא המצב, אז אני – , אני חייב שדברים יהיו מוקלטים.

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
למה אני צריך להעניש אבל ?

מר יונה יהב :
אתה יודע, יש אנשים שמקבלים עונש ובזה הם עוזרים לאחרים.

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
או – קיי.

מר יונה יהב :
זה המקרה שלך. אני, אני חושב שאנחנו גם צריכים לפתוח את הזה. אני מוכן להביא חוות דעת נגדית לקמיניץ. כי הוא לא ידע את כל הפרטים. אשר לבז"ן – מה שקרה בבז"ן קרו שני אירועים. אחד קרה בקאו"ל והשני בבז"ן עצמה. השריפות וההתפרצות של הלפיד, בצורה שיצרה מצב שאפילו המשרד להגנת הסביבה טוען שיש – , יש סיכון שאירעו שם עבירות פליליות. מחייב אותנו שיקול חדש לראות מה, מה עומד להיות מוחלט פה. מה עוד שאנחנו לא אין עד היום שום סקר סיכונים. את זה , זה נחשף פה בוועדה הזאת שבכל מפרץ חיפה אין סקר סיכונים. שאנחנו לא יודעים אם הוא מתבצע, אנחנו לא יודעים מה מגבלות הזמן כדי שנדע מה בדיוק קורה. ללא סקר סיכונים מפורט, איך אנחנו יודעים כיצד להתייחס לכל מתחם בז"ן? מה עוד, שאנחנו גם , אין ב – , התכנית אין מצב תכנוני קיים. אנחנו לא יודעים מה המצב התכנוני הקיים. אם – , כי אם אני דורש חדש מול ישן, אני אומר סיסמא, אני עוד לא יודע בשטח במה מדובר בהקשר הזה. זה דבר נוסף, דבר , אנחנו לך משוכנעים שהפליטות מצטמצמות. אנחנו חושבים שהולך להיות פה גידול בפליטות. ואנחנו לא יכולים להרשות את זה, לאור כל מה שקורה היום במפרץ חיפה. לא יכולים להרשות את זה. כך שאנחנו צריכים לשבת בלב חפץ עם בז"ן, ולדעתי בז"ן מעלימים הרבה מאוד עובדות. אני יושב בוועדה המקומית המשותפת, ואני רואה איזה אינפורמציה מובאת ומה אכן קורה בשטח. ואנחנו לא יכולים להרשות את העניין הזה. יש להם שם אינטרסים כלכליים, ואנחנו אמנם עצרנו קצת לקצת זמן את היתר העסק שלהם, אני הארכתי אותו רק בחודשיים. ואני מתכונן להיות מאוד קשוח בהפעלת הסמכויות שלנו בהקשר של חידושו. אני יודע שינוי לזה השפעות על הבורסה, השפעות על
האג"חים, אבל מה שמעניין אותי זה קודם – כל השפעות על הבריאות של התושבים שלי. אני מצטער שאני מדבר בשמם של מיליון איש, וכל חבריי להם שיקולים אחרים. אבל זה לא משנה לעניין ה – , לעניין המעשה. ואנחנו חושבים שה – , רק לפי מבקר המדינה, מבקר המדינה עושה עכשיו דוח, היו 45 אירועים חריגים של זיהום במתחם בז"ן, שאת חלקם הגדול אנחנו בכלל לא יודעים. לא דווחו. אנחנו חייבים לעשות שם סדר מוחלט של רצון טוב, איך הוא אמר ראש עיריית אילת? עם עלה של זית. הם לא מבינים שהעיר הגיע אליהם, הם צודקים שבימי הבריטים העיר הייתה רחוקה משם. כל הערים היו רחוקות משם והיו קטנות. הן היום כפרים קטנים. לקריית אתא קראו כפר אתא. זה היה כפר קטן. והיום זה לא המצב, ואנחנו פשוט יושבים על הגדרות שלהם, ובתור אלה שיושבים על הגדרות שלהם, ומסכנים בכך את התושבים, אנחנו רוצים לעשות מעשה ומעשה מאוד רב היקף ומעשה לעומק. וזה לא מה שקורה כרגע.

בזה עזבנו את המסמך הזה. אז בעצם העובדה , גם אני רוצה לספר לך, כל הרחבה של ה – 20 אחוז היא באה בשיטת הסלאמי. מה שהובא לנו בהתחלה שה – 20 אחוז כוללים רק משרדים וחדרי אוכל. אז משרדים וחדרי אוכל יש בזה עוד איזה שהוא היגיון, אבל כשבאנו לפה לשולחן הזה, פתאום התברר שה – 20 אחוז כוללים גם מחו"ל. ואם הם, אם הם מקלים מחו"ל, זאת אומרת ב – 20 אחוז הייצור גדל. עכשיו אני רוצה רק לבוא ולומר ש – 65 אחוז מהייצוא הן לייצוא לחוץ לארץ. לטורקיה. אז מה מעניין אותי?

למה אני צריך לזהם את הסביבה של מיליון תושבים, בכדי לספק את הצרכים של טורקיה? זה לא יעלה על הדעת בכלל. אז אני מבקש להסתכל על העניינים האלה במשקפת מאוד – מאוד בולטת וחד משמעית. אני מבקש שהדברים האלה ייעשו עקב בצד אגודל איתנו. אני בהחלט חושב שגם אנחנו צריכים להחליט על שקיפות מלאה מול הארגונים החברתיים והירוקים, כי אנחנו רוצים שההסכמה תהיה רחבת היקף. ונוריד את הלהבות גם בתחושה של התושבים, התחושה של התושבים היא לא טובה. ואת זה אנחנו חייבים לקרקע. תודה רבה.

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
תודה. אני עוד פעם חוזר ואומר, אנחנו או בישיבה הקרובה או בישיבה אחריה, כנראה שנחליט , המועצה תחליט על העלאת הדיון למועצה הארצית. ככל שיהיו יותר הסכמות, ואנחנו סומכים עליכם שאתם יודעים לדאוג לתושבים שלכם ורווחיותם, ככל שיהיו יותר הסכמות ככה יהיה יותר קל לנו. אם לא, הדברים והמחלוקות יובאו בפנינו ואנחנו נצטרך להכריע. כך שמהבחינה הזאת אני לא רואה בעיה. אבל אני עוד פעם חוזר ומדגיש פה, שככל שיהיו הסכמות זה יקל מאוד על המועצה הארצית להגיע להחלטה וסיכום של דברים. בבקשה, כרמית.

דובר :
אביגדור, אביגדור, מה מונע מאיתנו – ,

מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
רגע. רגע.

גב' כרמית יוליס :
טוב. אז תודה רבה, אני רק רציתי להגיד כמה מילים על חוות הדעת שיצאה מטעם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

מר יונה יהב :
מי את?

גב' כרמית יוליס :
מי אני? כרמית יוליס. אני מרכזת את תחום הנדל"ן בייעוץ וחקיקה. אני ממשרד המשפטים. אני נציגת השרה.

מר יונה יהב :
אז תתייחסי למה שאמרתי על – ,

גב' כרמית יוליס :
כמובן.

מר יונה יהב :
קרקעות הצפון.

גב' כרמית יוליס :
או – קיי. אז אני אומרת על רקע הבקשה לחוות הדעת הזו, הובאה לפתחנו כמובן גם מיו"ר המועצה הארצית. אבל בעצם היועץ המשפטי לממשלה קיבל פניות שונות ורחבות גם מגורמים פרטיים וגם מגורמים ציבוריים, שלא על כולם אני יכולה לומר בדיוק את דברנו, אבל זה גם לא משנה. בגלל הפניות האלה שהן באמת בסך – הכול מאוד לחריגות לנוף התכנוני, כי הלכה למעשה מוסדות תכנון מקבלים מדי יום ביומו החלטות שהן יכולות להיות שנויות במחלוקת ויכול להיות שגורם מסוים היה מאזן באופן שונה את האינטרסים, וזו ההחלטה שהתקבלה. אז כבר זה הצביע על מידת חריגות מסוימת בהחלטה הזאת,
מבחינת האינטרסים הציבוריים שמונחים על השולחן. אבל כאשר אנחנו בחנו את החלטת ועדת המשנה
לעררים אז באמת אני צריכה לומר שההחלטה היא מנומקת והיא מוסדרת והדיון שהתקיים בה היה ארוך
ונשמעו בה גורמים רבים. בהקשר לזה בחנו את הפסיקה, וביניהם פסק הדין שהובא בחוות הדעת שלנו,
היה מעניין לראות שדווקא לא יושם , בטח לא באופן טבעי. כנראה שאף פעם לא עשו בו שימוש, שבעצם אותו מוסד תכנון מבקש לדון בחזרה בתכנית שכבר נדונה בפניו. בגלל , בגלל אינטרס ציבורי חשוב ובגלל הרצון להעריך מחדש את המצב. כמובן שאם אנחנו בעולם של נסיבות חדשות, אז זה גם יותר הגיוני וסביר, שיבחן איזה שהוא שינוי בעובדות ובמצב. אז זה יותר מתאים שאותו מוסד שקיבל החלטה שלא חל עליה הכלל של סופיות דיון, יבקש לדון מחדש בהחלטות שלו. ואחרי בחינה מעמיקה של ההחלטה, אז ראינו כבר במועד הזה שחוות הדעת שלנו יצאה, שזה בראשית נובמבר, שיש נסיבות חדשות שהובאו
אלינו מכל מיני גורמים, ובעצם לא עמדו בפני ועדת משנה לעררים וזה בפני עצמו פותח את השאלה האם
המועצה מבקשת דון מחדש על רקע אותן נסיבות. שאני חייבת לומר שגם אז היה נראה לפחות ברמה של
מה שכולם יודעים, לא בגלל איזה פנייה מיוחדת שיהיה, אבל שגם מאז תחילת נובמבר היה נראה שיש עוד
איזו שהיא התקדמות ועוד דברים שקרו באותו מתחם בז"ן. כך שאם רוצים לשאול האם יש סיבה לבחון
מחדש, אז אני מניחה שגם הנסיבות האלה יצטרכו להגיע לשולחן. מעבר לזה, פסק הדין גם התייחס
לאפשרות להעריך מחדש את הנסיבות ואולי לאזן מחדש את האינטרסים , זה לשיקול עורכת דין מוסד
התכנון. הראש השני הזה הוא כמובן מורכב יותר, בגלל אלמנט שבכל זאת רוצים להביא וודאות ויש גופים
שמסתמכים. חשוב להגיד שבינתיים כל הזמן שהדיון הזה, כל זמן שההחלטה, לא מתקבלת החלטה אחרת
ואין דיון חדש, אז בעצם היא עומדת על טילה והתכנית הזאת היא מאושרת . לגבי השאלה של בז"ן מול
קרקעות הצפון – חוות הדעת שלנו בכותרת של הנושא את השם של שתי התכניות. אבל כפי שניתן
להתרשם מהקריאה שלה, הנסיבות החדשות נוגעות למתחם בז"ן. ואנחנו באופן אמיתי לא יכולים לומר
דבר לגבי קרקעות הצפון כי פשוט לא היו מסמכים בפנינו שיכולים היינו לשאול את השאלה האם ביחס
לקרקעות הצפון יש נסיבות חדשות, שמצדיקות פתיחה מחודשת.
מר יונה יהב :
אנחנו נעביר לכם.
גב' כרמית יוליס :
אבל במתחם בז"ן אני לא חושבת שאנחנו הגורם שצריך לבחון אותו. השולחן הזה צריך לבחון אותו.
מר יונה יהב :
או – קיי.
גב' כרמית יוליס :
שהדברים יהיו בפניהם ואז חברי המועצה יגידו את דעתם.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
תודה. דוד מה רצית?
מר יונה יהב :
קודם – כל, בחיפה אוהבים אותך.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
דוד?
מר דוד אריאלי :
רק לשאול, מה מונע מאיתנו כרגע להחליט שזה חוזר למועצה הארצית ולקבוע דיון למרץ או אפריל או
פברואר? לדון בדברים. כי אתה אמרת שאנחנו בפברואר נדון בשאלה האם להחזיר את זה למועצה
הארצית. אני לא כל – כך מבין מה מונע כרגע לקבל החלטה?
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
תראה, מאחר וההחלטה – ,
מר דוד אריאלי :
זה מה שפה אחד נראה לי.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
מאחר וההחלטה היא שלי להעלות את זה על סדר היום,
מר דוד אריאלי :
או – קיי.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
וזו סמכותי.
מר דוד אריאלי :
כן. כן.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
אז קודם – כל אני מסביר, נכון להירגע על קרקעות הצפון אני לא מעלה אותן לדיון.
מר דוד אריאלי :
כן. בסדר.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
דרך אגב, הגפ"מ לא בפנים, גם הקוננדסט – כבר קבענו בדיון הקודם שהאחסון שלו יהיה אם יצטרכו
אחסון, זה רק במקרי חירום, יהיה בחגית. אז כך שמהבחינה הזאת אין לנו כרגע – ,
מר דוד אריאלי :
אני שואל רק לגבי בז"ן. כי זה – ,
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
אני רוצה ויש לראות מצב שצריך לבדוק עוד כמה דברים בין בז"ן ובין העיר חיפה, על מנת לבסס ולהחליט
עם עצמי שההחלטה אכן נדרשת. סליחה, רגע. כי אם אני רואה שאנחנו רחוקים, אז שיתחילו להגיש
תכניות חדשות. גם זה בעייתי. אבל אם אני רואה שיש איזו שהיא התקרבות, ואנחנו מסוגלים לקבל
החלטה שהיא לטובת כל הצדדים, אז אני בהחלט אעלה אותה לפה. אני לא אעלה אותה פה לצורך הפקדה
שמפקידה תכנית מחדש. זה אני לא אעשה. אז אני כן אעשה מצב שבו נשארו 2 או 3 החלטות שיש בהן פער
בין הנוגעים בדבר והמועצה צריכה להחליט, אז אני אביא את זה. רק שנייה, אדוני לפני זה.
מר עמיר ריטוב :
אנחנו בעצם עוסקים עכשיו בשאלות משפטיות טכניות של 6 ב' – כן או לא. ואני בעצם חושב שאביגדור,
אני בעצם פונה אליך. יש לך לא רק את הסמכות, יש לך בעצם גם מהצד של הפרקטי,
את היכולת, את הניסיון.
מר יונה יהב :
כן. כן.
מר עמיר ריטוב :
כי מה שקורה פה, יש פה אירוע גדול קשה ומסובך, שמעתי פה את מנכ"ל בז"ן שאומר ובצדק , אני לא
הולך לשום מקום והוא לא הולך לשום מקום. ויש פה עיר שאנחנו במטרות שלנו בתמ"א / 35 הגדרנו
שצריכים לחזק אותה. כדי לחזק את האוכלוסייה שלא כולם ירוצו לכיוון תל – אביב. ואין ספק שצריך
לראות פה איזו שהיא חשיבה מחוץ לקופסא. התחלת לרמוז על זה של חיבורים כאלה ואחרים. שלראות
איך מפרץ חיפה מתנהג. עכשיו, תראה, בסוף זה תמיד כסף. כל דבר אתה צריך לעשות כדי שיהיה פחות
זיהום, פחות פליטות – זה כסף. זה ברור שיש פה חברות עסקיות, אבל מצד שני יש גם מדינה ויש
. רגולציה. צריך לחשוב, אני לא יודע איך. הייתה פעם תכנית מתאר למפרץ חיפה שלא אושרה, תמ"א / 30
משהו דומה. צריך לראות איך אנחנו מביאים את כולם לידי מצב שבו העסקים נמשכים, התושבים נשמרת
בריאותם. וזה שאנחנו נצליח לקבל פה החלטה לעשות דיון נוסף בקרקעות הצפון, שדרך אגב קרקעות
הצפון אמורה לעשות טוב, אמורה לקחת את כל אותם מיכלים שנמצאים כבר היום בעייתים, להעביר
אותם בצורה יותר טובה, הכול מורכב ומסובך. צריך למצוא את הדבר הנכונה שכל מפרץ חיפה, לא רק
חיפה, כל הערים מסביב יוכלו לשמור על הבריאות של התושבים שלהם, ועדיין לשמר כל העסקים שם.
איך? כבוד היו"ר.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה : בבקשה מיקרופון
מר יונה יהב :
יפה דיברת.
מר אמנון פרנקל :
אני יכול לדבר בקול רם .
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
לא, לא. חייבים מיקרופון.
מר אמנון פרנקל :
אני רוצה לחזור לשאלה ששאל דוד קודם, לגבי הדיון . הרי בסופו של דבר החלטה לערוך דיון, בתוקף
הנסיבות החדשות שאירעו ובהחלט אירעו נסיבות מאוד מחמירות באזור. היו נסיבות מאוד מחמירות,
אני אפילו מהמשרד שלי יכולתי לצלם את השריפה במשך הרבה מאוד שנים שזה נשקף בכל האזור. אבל
זה לא הדבר היחיד שקורה שם. אתה תמיד מצטט לנו ומספר לנו על ערים מתוקנות בעולם, שיש לצידן
בתי זיקוק. כנראה ששם שומרים יותר על הנוהלים ועל החוקים.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
זה לא אני מצטט.
מר אמנון פרנקל :
לא. אתה מקצר לנו. זה בסדר. אני בעד זה. אבל לא נראה שבתי זיקוק מתנהלים בצורה שבהם אולי
מתנהלים בתי הזיקוק באותן ערים. מפני שזו לא פעם אחת פעם שנייה ופעם שלישית, ללא הפסק יש כל
הזמן חריגות, חריגות בפליטות וחריגות בדליפות של חומרים מזהמים. וזה לא נגמר. ואין שקיפות ואנחנו
לא מודיעים ולא מספרים, והדברים נעשים תחת אינטרסים כלכליים שפוגעים באיכות התושבים, פוגעים
בתדמיתה של העיר, פוגעים בתדמית של האזור כולו.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
איכות החיים של התושבים.
מר אמנון פרנקל :
מה?
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
איכות החיים של התושבים.
מר אמנון פרנקל :
איכות החיים של התושבים. וההצהרה שזה גם פוגע בתדמית של המקום, וביכולת שלו למשוך תושבים או
להבריח תושבים במקום. אני חושב שזה מאוד חמור. ולכן אני חושב שיש הצדקה חד משמעית כן לקיים
את הדיון, כי לא ניתן יותר לסמוך על הבטחות שנותנים לנו, שכל פעם מפרים אותן. מפרים אותן בלי סוף
באזור הזה. ואנחנו , והאזור כל פעם סובל מחדש כאשר בעיקר, חוסר השקיפות מעיב על כל דבר שאפשר
להגיע איתו לאיזה שהוא הסכם. כי מחר בבוקר מסתירים את מה שקורה. אז מישהו צריך להעמיד את
המקום הזה על מקומו. במיוחד כמו שכאן כבר נאמר, בסך – הכול חלק לא קטן ממה שבתי הזיקוק האלה
עושים, הם לטובת הייצוא למדינות אחרות אבל אנחנו משלמים את המחיר. ואני חושב שהתשלום על
המחיר הזה, הוא כבד מדי לתושבים ש – , להיקף כזה של תושבים שגר מסביב למקום הזה. ולכן יש
הצדקה כן לקיים את הדיון. ואפשר לקבל על חשבון על קיום של דיון כזה, ובינתיים לנסות להגיע
להסכמות ככל שאפשר, ולהביא אותן הרי לדיון. הרי אתה רוצה להביא את כל ההסכמות האלה ממילא
לדיון. רק אם יהיו פערים שם, לנסות לבוא ולהגיד בואו תחליטו אתם בפערים האלה אם מקובלים עליכם
ההסמכות, אז לדיון זה יגיע. אז מה זה מונע לקבל את ההחלטה על הדיון?
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה : מאחר ומי שנכח בפגישות האלה זה אני, מאחר ומי שהטריח את עצמו לאזור ולשבת עם האנשים, זה
אני. אז בכל דבר יש גם קצת פוליטיקה. ואני אומר לך שעל – פי שיקול הדעת שלי, ההחלטה הזאת צריכה
להתקבל, והיא תתקבל בחודש וחצי – החודשיים הקרובים. ואני פשוט הייתי רוצה לאפשר לצדדים , כי
באמת – באמת – באמת הפערים הם לא גדולים. עכשיו, אני לא רוצה להשתמש לא באיומים ולא בשום
דבר אחר. אני אומר ומודיע שאת הנושא הזה של בז"ן אני אעלה את זה לדיון. אני רוצה לאפשר לצדדים
בגלל שהיה איזה שהוא נתק מסוים בתקופה האחרונה, כן להמשיך ולא תחת איום כזה או אחר. בסופו של
דבר, אני חושב שברמה שאנחנו בסופו של דבר נגיע להסכמות, זה הדבר היותר נכון. מאחר ושיקול הדעת
בעניין הזה ניתן לי, אני עושה אותו בדרך הזאת. בבקשה.
מר ניר פפאי :
תודה רבה. דבר ראשון, אני רוצה באמת להתחיל בברכות על ההידברות וההכנות שאני מקווה שיבשילו
לדברים מוסכמים, וגם על ההחלטה או לפחות הכיוון של לאפשר דיון, דיון בדיון המהותי על נשאר בז"ן.
אבל כמה דברים – 1. אנחנו סבורים כי נכון לקבוע תאריך ברור. זאת אומרת אם זה פברואר או מרץ, ולו
מהעובדה שהעוררים מבחינתם, כמו שנאמר גם על – ידי משרד המשפטים, ההחלטה התקבלה. והארכה
שניתנה להם עברה. רק אם יהיה תאריך ברור יהיה לזה תוקף, אחרת נגרור אותם לבתי משפט ואני חושב
שזה מיותר. אז אם אפשר לקבוע תאריך ברור לאותו דיון שיתקיים. הנקודה השנייה קשורה ופה אני רוצה
להתחבר,
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
רגע, מה יותר ברור מ – עד הדיון של חודש מרץ תתקבל החלטה?
מר ניר פפאי :
אם נאמר בצורה הזאת – ,
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
זה בדיוק הצורה.
מר ניר פפאי :
או – קיי. זה יאפשר לקבל דווקא.
דובר :
זה יבוא לדיון.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
כן. כן.
מר ניר פפאי :
דבר שני, אני רוצה להצטרף לדברים שנאמרו על – ידי ראש העיר בנוגע לקרקעות הצפון. אני אגיד אולי
משפט קודם. אנחנו מקבלים ומכבדים את העמדה של משרד המשפטים, שדיון חוזר הוא לא צריך להיות
הדבר הנורמה הנהוגה. דיון חוזר על ועדת ערר אלא במקרה חריג. ואנחנו חושבים שזה מקרה חריג. שתי
התכניות האלה הן מקרה חריג. אנחנו חושבים שקרקעות הצפון, שוב פעם זה נדון בהרחבה, בדיון
שהתקיים פה ב – 6 לספטמבר כשהיה דיון פתוח. ועלו על – ידי הרבה מהדוברים השאלות המצרפיות, של
שתי התכניות, ולכן אנחנו סבורים כי צריך לקיים את הדיון בתקווה שאלה של פתיחת הדיון וגם בנוגע
לקרקעות הצפון. תודה.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
טוב. תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

תכנית קרקעות הצפון (חפאג 1139א)

מר ניר פפאי :
השאלה מה בנוגע לקרקעות הצפון.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה : אני אמרתי בפירוש. כרגע אלא אם כן תגישו מסמכים שבהם, אני גם כן על – פי חוות הדעת ועל – פי
הדברים איך שאני רואה אותם, קרקעות הצפון אני לא מעלה לדיון במועצה הארצית.
מר ניר פפאי :
אז – ,
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
לעומת זאת, את הנושא של בז"ן אני כן מעלה לדיון במועצה הארצית.
מר ניר פפאי :
אז אני ברשותך רוצה להגיד.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
מה?
מר ניר פפאי :
אז אני ברשותך רוצה – ,
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
אם אתם רוצים להגיש עוד מסמכים אז אתם.
מר ניר פפאי :
באישור שלך אני רוצה להעלות פה הצעה, הצעה שהיא כן, שהמועצה הארצית תחליט שהיא כן מקיימת
דיון.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
עם כל הכבוד, הסמכות היא בידיי. היא לא בידי אף אחד מחברי המועצה.
מר ניר פפאי :
אז אני אגיד – , אנחנו סבורים ששתי התכניות.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
או – קיי. אז אני עוד פעם חוזר ואומר. אבל יחד עם זה, הדיאלוג יכול להימשך. אם היועץ המשפטי
שקיבלתי כרגע את חוות דעתו, שמשתמע מתוך חוות דעתו שיושבת מול עיניי, חושב אחרת וגם אני אחשוב
אחרת אז נעשה את הדברים. אין שם. בדקתי את הדברים לפנים ולחוץ. בדקתי אותו מול כל החלופות האפשריות. בדקתי אותו מול חוף שמן של מה שקורה בו עכשיו. ובדקתי את זה מול כל הגורמים האחרים,
אני חושב שכרגע ההחלטה בנושא קרקעות הצפון היא סבירה. אין בה לא גפ"מ, כי החלטנו שלא יהיה בה
גפ"מ בינתיים. אין בה גם לא קונדנסט כי החלטנו שזה רגיל. ואני חושב שכל הדברים האחרים עדיפים
בקרקעות הצפון מאשר בחוף שמן. ואני חושב שאני מדבר כאילו אני תושב חיפה.
מר ניר פפאי :
בסדר. אני מבקש רק לפרוטוקול שיירשם, שרצינו להעלות הצעה.
מר אביגדור יצחקי – יושב ראש הוועדה :
נרשם. לפרוטוקול נקלט.

בזן - חפאג/1200/ב


קרקעות הצפון

לא ניתן להגיב