מענקי קורונה לעסקים | שירות מסורבל וריבוי תקלות | דו"ח מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה - משבר הקורונה

הענקת מענקים ללא זכאים • שירות לקוי ברשות המיסים • דו"ח מבקר המדינה: ליקויים במתן מענה יעיל ומהיר למי שנזקק לשירות מרשות המיסים


עיוותים בקריטריונים לקבלת מענקים, הענקת מענקים בפעימות הראשונה והשנייה לעסקים שלא היו זכאים למענק, בעיות ותקלות במערכת המקוונת של רשות המיסים אשר פגעו בשירותים שניתנו לאזרחים, המתנה של שעה ויותר לשירות הטלפוני…

אלה הם רק חלק מהליקויים העולים מדו"ח מיוחד עם ממצאי ביניים בעקבות משבר הקורונה, אותו הגישו היום, שני 26/10/20, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן ליו"ר הכנסת.

דו"ח מבקר המדינה - משבר הקורונה
דו"ח מבקר המדינה – משבר הקורונה

"על רשות המיסים לבחון את הליקויים והבעיות שעלו בביקורת"

בביקורת בדו"ח שעסק בין היתר בנושא היבטים בפעילות רשות המיסים בתקופת הקורונה, עולה כי על אף ההיערכות המוקדמת והמהירה של רשות המיסים לתפקוד שוטף בתקופת משבר הקורונה, עדיין היו ליקויים בכל הקשור למתן מענה יעיל ומהיר למי שנזקק לקבל שירות מרשות המיסים. "על רשות המיסים לבחון את הליקויים והבעיות שעלו בביקורת ולהפיק לקחים, כדי לשפר את מתן השירותים, הן נוכח התמשכות המשבר והן כהיערכות לימי שגרה", נאמר.

עיוותים בקריטריונים לקבלת מענקים

הקריטריונים לקבלת המענקים: בקריטריונים שפורסמו היו כמה עיוותים, אשר פגעו באפשרות של כמה קבוצות של עצמאים ועסקים לקבל את המענקים שנקבעו, לדוגמה, עוסקים המדווחים על בסיס מזומן, שכירים בעלי שליטה (בפעימה הראשונה), עסקים אשר הפסידו בשנת 2018 ועוסקים המדווחים באיחוד עוסקים.

הענקת מענקים בפעימות הראשונה והשנייה לעסקים שלא היו זכאים למענק

בקרה על תשלום מענקים: המענקים בפעימות הראשונה והשנייה ניתנו ללא שנבדקה הצהרת המקבלים בדבר ירידה של 25% במחזור העסקים שלהם בשיעור לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, ואין ודאות כי הנושא ייבדק אף בדיעבד. במצב זה ייתכן שהיו בין מקבלי המענקים מי ששיעור הירידה במחזור העסקים שלהם היה פחות מ-25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, ולכן הם לא היו זכאים למענק.

דו"ח מבקר המדינה - משבר הקורונה
דו"ח מבקר המדינה – משבר הקורונה

בעיות ותקלות במערכת המקוונת של רשות המיסים אשר פגעו בשירותים שניתנו לאזרחים

מערכת המחשוב: בתקופת משבר הקורונה התגלו במערכת המקוונת של רשות המיסים כמה בעיות ותקלות, אשר פגעו בשירותים שניתנו לאזרחים. לדוגמה, שימוש במערכת של יותר מ-15,000 מבקשי מענק גרם לעומס חריג שלא אפשר למבקשים נוספים להגיש בקשה. תקלה במערכת גרמה לאי-קליטת הבקשות של כ-22,000 מגישי בקשה, ועלייה מאוחרת של חלקים מהמערכת גרמה לעיכוב בבדיקת הבקשות. כמו כן, המערכת לא הייתה מקושרת באופן מיטבי למערכות המחשוב של משרדי ממשלה ושל גופים רלוונטיים.

הגשת מסמכים ידנית

שירותים שוטפים בתקופת הקורונה: לחלק מהשירותים שסיפקה רשות המיסים בתקופת הקורונה (קבלת מענק החזר הוצאות קבועות ופריסת תשלומים וכן הגשת דו"חות שנתיים) נדרשה הגשה ידנית של מסמכים. בתחילת מאי 2020 נפתחה האפשרות, באופן זמני ולתקופת משבר הקורונה, להגיש דו"חות שנתיים ובקשות להחזרי מס באופן מקוון, ללא צורך בהגשה ידנית.

המתנה של שעה ויותר לשירות הטלפוני

המוקד הטלפוני: נמצא כי בחודשים מרץ-יולי 2020, ממוצע זמן ההמתנה המרבי לקבלת מענה טלפוני היה ברוב המקרים שעה ויותר; ממוצע זמן ההמתנה המרבי למענה בנושא הקורונה היה כ-42 דקות, וממוצע זמן ההמתנה המרבי למענה בנושא המענק לעסקים קטנים היה כשעה ו-18 דקות. עוד עלה כי היו פונים שהמתינו יותר משעתיים למענה טלפוני בנושא הקורונה ובנושא המענק לעסקים קטנים.

נקיטת פעולות משמעותיות לצורך הוכחת החובות כאבודים

חובות אבודים: רשויות המס מטילות על בעל חוב נקיטת פעולות משמעותיות לצורך הוכחת החובות כאבודים, כדי שיוכל לקבל בחזרה את המיסים ששולמו בשל המכירות שירדו לטמיון. עם זאת, לא ניתנו למערך מס הכנסה הנחיות ברורות בדבר התנאים להכרה בחובות אבודים בפרט בתקופת משבר הקורונה.

המלצות משרד המבקר:

  • משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות המיסים לבחון באופן עיתי לקראת המשך ההתמודדות עם המגפה את הפגיעה המשקית בענפים ובעסקים מסוימים, ובהתאם לסייע בגיבוש הקלות לענפים ועסקים אלו.
  • משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות המיסים לבחון את האפשרות, בזמן שנותר להגשת בקשות למענקים, שהמייצגים יוכלו להגיש את הבקשות למענקים עבור המיוצגים שלהם, ולנהוג כך בנוגע למענקים הבאים שיינתנו.
  • משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות המיסים להפיק לקחים בכל הקשור לגיבוש תכנית המענקים ולמימוש של המענקים שאושרו, כדי להבטיח מתכונת מיטבית למתן מענקים. זאת נוכח התמשכות משבר הקורונה ונוכח מצבי חירום אחרים שהמדינה עלולה להיקלע אליהם בעתיד.
  • משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות המיסים לבחון במקרים של חלוקת מענקים מזורזת בעת חירום הקמה של מערך בקרות בדבר הזכאות של מקבלי המענקים לקבל אותם. מערך זה יכול שיתבסס על ביצוע בדיקות מדגמיות בקרב מקבלי המענקים, ביצוע בקרות מקוונות הנשענות על מאגרים קיימים ברשות המיסים או ביצוע בקרות במסגרת בדיקות הדיווחים השנתיים של מקבלי המענקים.

לא ניתן להגיב