הקרב על גשר הולכי הרגל – אצטדיון סמי עופר – דיון – 23/7/2014

 

הסבר כללי

עיריית חיפה, באמצעות החברה הכלכלית, מבקשת לבטל תכנית לגשר הולכי רגל בכניסה לאצטדיון סמי עופר. זאת בניגוד לתכנית המקורית המאושרת.
ביטול זה עבר בועדה המקומית לתכנון ולבניה, תחת מחאה שלי ושל מספר חברים נוספים. כעת מובאת ההסתייגות לפני המליאה.

הבקשה הרצ”ב אושרה ביום 14/7/2014 בועדה המקומית לתכנון ולבניה, ברוב של ארבע קולות בלבד מול 3 מתנגדים.

ביום ד’, 23/7/2014, תובא הסתייגותי לפני המליאה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

אזור_הכניסה_לאצטדיון_סמי_עופר..jpeg

אזור הכניסה לאצטדיון סמי עופר
צילום : צבי רוגר – עיריית חיפהההסתייגות שהעלנו, בורובסקי ואני, נגד ביטול הגשר להולכי הרגל היא מהנימוקים הבאים:

א) אי חוקיות הדיון בביטול הגשר התבצע למרות שלאצטדיון ניתנו הקלות וביטול הגשר גורר בעקבותיו לפחות את כל ההקלות שניתנו בתמורה לגשר

ב) הגשר מהווה מחסום בטיחותי מלא בפני כל מי שעתיד להגיע לרכבת,להשתמש במגרשי החניה של הים מת”מ ואזורי התעשיה במקום ביטולו הוא החלטה על תאונות קטלניות במקום בהיתר של הועדה

ג) המטרונית ותחנותיה אינן תחליף לגשר זוהי אחיזת עיניים ודממגוגיה זולה ,יש לנו עצי תמר,פסל,אין גשר,כלומר הופחתו במקום למעלה 1000 מקומות חניה בתקווה שהקהל יגיע בהמוניו למשחקים מתכוונים להעתיק את כל תחלואי הבטיחות של קרית אלחעזר לאצטדיון עופר ,היום חוצים הולכי רגל את כביש ההגנה לאחר שהחנו את רכבם באגד ומצאו שערים נעולים במנהרה כי זה לא באחריות איש מחר יהרגו צופים נלהבים על כביש 4 כי מאן דהוא התרשל. זוהי עצימת עין ופזיזות שכל אישורה הוא מחדל שתוצאותיו ידועות מראש

 

הנימוקים להסתייגות:

האצטדיון נועד לארח כ 30000 צופים שיגיעו אליו במגוון דרכים לרבות רכב פרטי , רכבת ותחבורה ציבורית זאת בנוסף למטרונית. רבים מהם יגיעו מכיוון מת”מ ויצטרכו לחצות את כביש 4!!!! לכיוון האצטדיון. זו גם הסיבה שצריך גשר להולכי רגל מעל כביש בינעירוני.
תשובת העירייה לפיה הסתת קו מטרונית כך שהתחנה תהיה בכניסה לאיצטדיון איננה מהווה מענה מספיק לבעיה שכן עדיין אלפים לפחות יחצו את הכביש מכיוון מת”מ. מדובר בסכנה בטיחותית. מעבר לכך, הגשר המבוקש היה תנאי להפעלת האיצטדיון במסגרת ההיתר ותנאי זה נלקח במסגרת שיקולים רחבים ביותר שלא נשקלו אתמול בוועדה.

בברכה,

עו”ד שרית גולן-שטיינברג


הבקשה לביטול הגשר

 

מספר בקשה:2009/0509/09 תיק בניין:2009/0509
פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 14 בתאריך: 14/07/2014

מבקש : חברה כלכלית בע”מ הגשה 17/06/2014
עורך : מנספלד קהת אדריכלים
סוג בקשה: בקשה להיתר
כתובת הבניין: רח’ רוטנברג פנחס ואברהם 2 חיפה

גוש וחלקה: גוש: 11359 חלקה: 10 יעוד: נופש וספורט


מבקשים לאשר הקלה מחפ/2119 א’ בדבר אי ביצוע מעבר להולכי רגל החוצה את כביש 4, כל
עוד התחנה של המטרונית ממוקמת על דרך רוטנברג.


 

הערות המפקח:

מס’ גליון 009, איצטדיון

א. עפ”י חפ/2119 א’ סעיף 6.6 ה’:

תשמר אופציה למעבר להולכי רגל, על קרקעי או תת קרקעי, החוצה את כביש מס’ 4. מיקום המעבר ייבדק בשלבי התקדמות בצוע האצטדיון. מיקומו של מעבר הולכי הרגל ייבחן בסמיכות לתחנות האוטובוס ולשערי הכניסה למתחם ובהתחשבות במיקום התחנות של הרכבת הקלה. סיום בנייתו של המעבר יהיה לפני הפעלת האצטדיון. מעבר זה יהווה חלק מהמערך הקיים של הולכי הרגל אל תחום האצטדיון.

הועדה המקומית בישיבה מס’ 82 מיום ה – 25.06.12 אישרה דחיית ביצוע מעבר להולכי רגל על קרקעי או תת קרקעי החוצה את כביש מס’ 4 ל – 3 שנים מיום מתן ההחלטה.

ב. מאחר ולא הושלם עדיין תכנון תוואי המטרונית במקטע צומת מת”מ – טירת הכרמל, וכמענה לנושא בטיחות תנועת הולכי הרגל באי האצטדיון, אושר שינוי מסלול נסיעת המטרונית (בשעת אירועים באצטדיון) כך שהמטרונית תגיע עד לחזית האצטדיון לצורך הורדה ואיסוף נוסעים. הסדר כאמור המציג מיקום תחנת מטרונית בחזית האצטדיון (רחוב רוטנברג), אושר לאחרונה בוועדה מקצועית, ועדת תות”ח וכן אושר במסגרת מצב סופי מיום 01.06.14 והוצא היתר בניה.

ג. ההסדר, אשר הוצג ותואם עם נציגי משרד התחבורה, מספק מענה ורמת שירות גבוהה לאין שיעור מאשר תחנת הורדה בכביש 4, מכיוון שהגישה לאצטדיון הינה ישירה, נוחה, בעלת קיבולת גבוהה ובטיחותית, ואינה דורשת עליה לגשר וירידה ממנו.
על כן, ההסדר האמור מהווה שיפור תחבורתי ביחס להוראת התכנית.

ד. על כן מבוקש בזאת לאשר הקלה מהוראות התוכנית כאמור לעיל וזאת כל עוד התחנה של המטרונית ממוקמת על דרך רוטנברג, בחזית האצטדיון.

ה. מובאת להלן עמדת מתכננת מחוז חיפה מיום 18.06.14, בדבר ההקלה:

1. ההקלה תאשר התליית התנאי בנוגע למועד ביצוע גשר הולכי רגל מעל כביש 4, לאור הצגת שיפור תחבורתי שהוצג ללשכת התכנון המחוזית ואשר הוצג בפנינו כי הוא נתמך ע”י משרד התחבורה. אישור ההקלה טעון תמיכה רשמית של משרד התחבורה בפתרון המוצע.
2. בהקלה יקבע גם כי ביצוע המטרונית ותחנת ההורדה ואיסוף נוסעים, בהתאם להצעה, יבוצעו טרם הפעלת האיצטדיון.
3. עד אישור ההקלה בסעיף 1 וביצוע הפתרון על פיה, כמפורט לעיל, לא ניתן לדעתנו לאפשר את הפעלת האיצטדיון.

אודה על הצגת עמדתי לגבי התנאים להפעלת האיצטדיון בדיון שיתקיים בוועדה המקומית בהקלה.

הבקשה פורסמה ובשלב זה לא התקבלו התנגדויות.

 

המלצות צוות משרד מהנדס העיר:

הועדה מחליטה לאשר את הבקשה להקלה , המהווה שיפור תחבורתי וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
1. ההקלה תהיה בתוקף כל עוד התחנה של המטרונית ממוקמת ופעילה על דרך רוטנברג בחזית האצטדיון.
2. הקמת תחנת המטרונית להורדה ואיסוף נוסעים וגמר תכנון קוו נסיעת המטרונית יושלמו
טרם הפעלת האצטדיון.
יובא אישור אגף תנועה ודרכים לביצוע האמור.

בישיבת הועדה מס’ 14 מיום 14.07.14 אדר’ וטרמן, מהנדס העיר, הציג את מהות הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ”י המלצות צוות משרד מהנדס העיר.

 

נערכה הצבעה כדלהלן:

 

בעד- הצביעו החברים:
גב’ חדוה אלמוג, מר עידו שמשון, מר שי אבוחצירה וגב’ סופי נקש.

נגד – מר דני קופרשמידט, מר אליהו לנדאו ועו”ד שרית גולן שטיינברג.

נמנע – מר מיכאל אלפר.

 

החלטות הועדה:

הועדה מחליטה לאשר את הבקשה להקלה , המהווה שיפור תחבורתי וזאת בכפוף לתנאים
הבאים:
1. ההקלה תהיה בתוקף כל עוד התחנה של המטרונית ממוקמת ופעילה על דרך רוטנברג
בחזית האצטדיון.
2. הקמת תחנת המטרונית להורדה ואיסוף נוסעים וגמר תכנון קוו נסיעת המטרונית יושלמו
טרם הפעלת האצטדיון.
יובא אישור אגף תנועה ודרכים לביצוע האמור.

הגיבו כאן לכתבה

תגובה
 1. לילך נעים אמר/ה

  גג מוזהב מגלומני (25 מליון ש"ח) – יש!
  פסל מגלומני (6 מליון ש"ח) – יש!

  גשר לבטיחות הולכי הרגל – אין!

  סדרי עדיפויות

  הערה:
  הסכומים הם על פי פרסומים זרים (ממילא לעולם לא נדע כמה עולה כאן משהו, למרות שאנחנו משלמים אותו בארנונה).

  הערת עורך חי פה:
  [tags=2:10qg93mi]איפה הכסף של תושבי חיפה[/tags:10qg93mi]

הגיבו כאן לכתבה