נמל חיפה בתביעה של 77 מיליון שקלים נגד "נובל אנרג'י"

הלפיד באסדת לוויתן (צילום: אריק חסידים)

חברת נמל חיפה הגישה אתמול (2021\05\04) בבית המשפט המחוזי בחיפה, כתב תביעה באמצעות עורך הדין ערן בצלאל ממשרד ש. הורוביץ ושות', נגד החברות "נובל אנרג'י", "קוראל שירותי ים" ו-"גולד ליין ספנות" בסך 77,364,053 שקלים

אניה (אדומה) קולטת דלק במסוף הדלקים ליצוא בנמל חיפה (צילום: ירון כרמי)
אניה (אדומה) קולטת דלק במסוף הדלקים ליצוא בנמל חיפה (צילום: ירון כרמי)

לפי כתב התביעה, בית המשפט צריך להורות לנתבעת "גלובל אנרג'י" לשאת באגרות דמי נמל, בתשלום דמי תשתית ודמי ניטול, בגובה מוערך של 77,364,053 שקלים מכוח הסכמות מול נמל חיפה עבור המטענים שנפרקו שלא כדין, ישירות באסדת הגז "לוויתן", מחודש יולי 2018 ועד למועד הגשת כתב התביעה. בנוסף, מתבקשים הנתבעים להמציא לידי נמל חיפה את מלוא הנתונים באשר לאופי ולהיקף מטעני נובל אנרג'י שנפרקו שלא כדין בתקופה האמורה, ישירות באסדת הגז, באמצעות העברת מצהרים, אשר העברתם מחויבת לפי דין, שטרי המטען של המטענים הרלבנטיים, וכן כל מסמך אחר שבידיהם, על מנת שנמל חיפה יוכל להנפיק דרישות תשלום בהתאם.

בכתב התביעה צוין כי הסיבה להגשתו הינה תולדה של התנהלות חריגה וחסרת תקדים של נובל אנרג'י, וסוכני האוניה שפועלים עבורה, שהחליטו לעשות דין לעצמם, תוך הפרה של הוראות הדין, כמו גם הסכמות ברורות, שגובשו מול רשות המיסים (מינהל המכס), לתשלום אגרות בגובה של עשרות מיליוני שקלים, בהן הם מחויבים.

נמל חיפה (צילום: ורהפטיג ונציאן)
נמל חיפה (צילום: ורהפטיג ונציאן)

הדבר נוגע לפריקת מטענים מטעם "גלובל אנרג'י" ישירות בשטח אסדת מאגר לוויתן, המצויה מול חוף דור, תחת נמל חיפה, והכל תוך שנובל אנרג'י מייצרת לעצמה "נמל פרטי", פטור מפיקוח הרשויות בפועל, באסדת הקידוח, שמוקמת ומתופעלת על ידיה בחוף דור. עוד, נטען בכתב התביעה שהמטענים לא נבדקו מעולם על ידי הרשויות השונות.

במהלך שנת 2018 ביקשה נובל אנרג'י לייבא מטענים לצורך פעילותה באסדת הגז, המצויה מול
חוף דור, והמטפלת במאגר הגז "לוויתן". באותה עת, למיטב הידיעה, פנתה נובל אנרג'י למכס, וביקשה לקבל את הסכמתו לפריקה ישירה של מטעניה בשטח האסדה, במקום בנמל מורשה כדין, וזאת בטענה, ככל הנראה, כי סוג המטען "הייחודי", לטענתה, העתיד להגיע לחופי הארץ, מצדיק "התייחסות" שונה וחריגה באשר לאופן פריקתו.

בכתב התביעה נכתב:

"בעשותה כן, נובל אנרג'י פעלה בהתאם למאווייה, והאינטרסים הכלכליים שלה, תוך שהיא דורסת
ברגל גסה את הוראות הדין, ומייצרת לעצמה יתרונות כלכליים מובהקים על פני מתחרותיה,
ויתר הגופים המחויבים לפעול בהתאם לדין".

הרקע

החל מחודש יולי 2018 החלו להיקלט במשרדי הנמל הצהרות ייבוא שנתקבלו מהמכס, המעידות
על ייבוא מטענים מטעם נובל אנרג'י, המיועדים להיפרק בנמל חיפה. בעקבות כך פנו נציגי נמל חיפה בדצמבר 2018 לגלובל אנרג'י בנושא. במסגרת הבירור שנערך, נוהלה תכתובת בין הצדדים, בה הבהירה נציגת נובל אנרג'י כי הפריקה באסדה היא בכפוף לאישור המכס, שעד למועד זה, לא הועבר לנמל חיפה, וכי מובן שנובל אנרג'י תבטיח כי ישולמו כלל האגרות בהם מטעניה, וכלי השיט הפועלים עבורה, מחויבים לפי דין. ואכן, לראיה, במהלך תקופה זו, נשאו סוכן המכס וסוכני האוניה שפעלו עבור נובל אנרג'י, בחלק מאגרות הנמל בהם מחויבים כלי השיט והמטענים שנפרקו במישרין באסדה.
יחד עם זאת, חלק ממצהרי הייבוא, שכוללים נתונים רלבנטיים על אודות המטענים, לא הועברו
לנמל, בניגוד להוראות הדין, על ידי סוכני האוניה. משכך, לא ניתן היה לגבש את דרישת תשלום
יתרת דמי ניטול ודמי תשתית, בהם מחויבים נובל אנרג'י, כבעלת המטען, וסוכני האוניה.
על רקע זה, נדברו הצדדים במספר הזדמנויות, ובפורומים שונים, על מנת להסדיר את הנושא.

נמל חיפה • ברקע - מסוף הכימיקלים (צילום: ירון כרמי)
נמל חיפה • ברקע – מסוף הכימיקלים (צילום: ירון כרמי)

"גלובל אנרג'י" חזרה מהסכמותיה עם נמל חיפה ומהמצגים לנכס

אך בניגוד להסכמות המחייבות שהתגבשו בין הצדדים, ובניגוד להוראות הדין, ביום 11.4.2019,
נשלח לנמל חיפה מכתב מטעם נובל אנרג'י, ממנו עולה כי היא חזרה בה, באופן חד צדדי וחסר
תום לב, מאותן הסכמות עם נמל חיפה ומהמצגים למכס, שעל בסיסם, לכאורה, ניתן האישור
החריג, באשר להיקף התשלומים שעל נובל אנרג'י לשאת עבור המטענים האמורים, וכן ביחס
למועד פירעונם.

"לא ניתן להשתחרר מן הרושם, כי התנהלות זו היתה חלק מתוכנית סדורה, שמטרתה לחסוך
עלויות לוגיסטיות באמצעות פריקה בלב ים, תוך התחמקות מתשלום האגרות בהם חייבים
הנתבעים על פי דין ואשר מסתכמים, בהתאם לסיווג המטענים, בעשרות מיליוני שקלים", נכתב בכתב התביעה.

"אין להקל ראש בתביעה זו, נוכח השלכותיה רחבות ההיקף על הייבוא הימי בישראל ככלל"

עוד מצוין בכתב התביעה: "על רקע האמור, המסקנה המתבקשת היא אחת: נובל אנרג'י יצרה לעצמה, יחד עם סוכני האוניה הפועלים מטעמה, "מסלול עוקף נמל", בניגוד לדין, שתכליתו היא לחסוך את תשלומי אגרות הנמל בגובה עשרות מיליוני שקלים, המוטלים עליה ועל סוכני האוניה, הפועלים עבורה.
התנהלותם של הנתבעים סותרת את הוראות הדין, ועומדת בניגוד לחיוב מטעם המכס, לפיו יותר
לפרוק המטענים ישירות באסדה, וזאת בכפוף לכך שנובל אנרג'י וסוכני האוניה הפועלים עבורה
יישאו בתשלום בהם הם מחויבים לפי דין, על מנת שלנמל לא יגרם חסרון כיס.
אין להקל ראש בתביעה זו, נוכח השלכותיה רחבות ההיקף על הייבוא הימי בישראל ככלל.
ממבט על ומשיקולי מדיניות משפטית ראויה, על בית המשפט לתת את הדעת לכך שהתנהלות הנתבעים יוצרת תקדים מסוכן, משום שהיא מייתרת הלכה למעשה את עבודות הפיתוח הרבות
שבוצעו לאורך השנים בתשתיות הנמל, במטרה הבלעדית להתאימן לביצוע פריקות וטעינות
מורכבות. זאת, כמובן, מבלי לגרוע מכך, שחלק ממטעני נובל אנרג'י, אשר לגביהם התקבלו הנתונים, היו
יכולים להיפרק בנקל בנמל. בנסיבות אלה יהא זה נכון, ראוי וצודק כי בית המשפט הנכבד יורה על הסעדים כמבוקש ברישת כתב תביעה זה".

ספינת נוסעים בנמל חיפה (צילום: מרום בן אריה)
ספינת נוסעים בנמל חיפה (צילום: מרום בן אריה)

לסיום, מצוין בכתב התביעה, שנמל חיפה שומר על זכותו להגיש בקשה לתיקון סכום התביעה, ככל שיהיה בכך צורך, ועל בסיס מלוא הנתונים בדבר המטענים ובכלל כך שטרי המטען של המטענים הרלבנטיים, מצהרים, וכן כל מסמך אחר שבידי הנתבעים.

מנמל חיפה ממסר כי תגובת החברה הינה כתב התביעה עצמו.
תגובות מהחברות "נובל אנרג'י", "קוראל שירותי ים" ו-"גולד ליין ספנות" יתפרסמו לכשיתקבלו.

תגובה
  1. יעקב אמר/ה

    יהודים קצת רחמנות, אם אפשר איזו הנחה. תודה

לא ניתן להגיב