“אין לנו את הלוקסוס לחכות 10 שנים” | פורסמה טיוטת ועדת המנכ”לים בנושא מפרץ חיפה

מפרץ חיפה (צילום: נינה פסטוק)

טיוטת המלצות ועדת המנכ”לים בנושא מפרץ חיפה פורסמה היום, ב’ 26/4/21

ועדת המנכ”לים בנושא מפרץ חיפה, פרסמה את טיוטת המלצותיה בנוגע לעתיד המפרץ הנוגע לתעשייה המזהמת באזור. להלן הטיוטה כלשונה:

מטרופולין חיפה נמצא במצב של נסיגה ביחס לכלל המחוזות והנפות במדינת ישראל, בשורה של מדדים המצביעים על פיתוח אזורי, ובכלל זה בהיבטי הגירת האוכלוסייה לאזור וממנו, ובהיבטים של פיתוח הכלכלי, בדגש על פיתוח שטחי תעסוקה.

הוועדה הגיעה למסקנה כי לשם שינוי המגמה ולשם קידום ופיתוח המטרופולין, תוך מימוש הפוטנציאל הטמון באזור, יש לפעול ביעילות ובהקדם האפשרי לתכנון מיטבי וחדשני של המפרץ, תוך קביעת ייעודי קרקע שיאפשרו פיתוח האזור לרווחת התושבים, ויובילו להגירה חיובית של מגוון אוכלוסיות אליו.

בהמשך לאמור, ברור כי הימצאות התעשייה הפטרוכימית בלב מטרופולין חיפה מהווה חיץ פיזי המונע את פיתוחו, ובכלל זה נוכח קיומם של חומרים מסוכנים, פליטות של חומרים מזהמים ומטרדים נוספים, המרתיע תושבים ועסקים להשתכן באזור, ולכן מהווה אף גורם המעכב את ההתפתחות הכלכלית והאורבנית של המטרופולין.

על אף המחלוקות באשר למועד המועדף להפסקת הפעילות הפטרוכימית, מוסכם על רוב חברי הוועדה כי בתוך עשור יש לקדם שינוי מהותי של מפרץ חיפה, באמצעות קידום תכנון כולל לשם פיתוח וקידום המטרופולין כולו, ואשר יכלול בין היתר את הפסקת הפעילות התעשייה הפטרוכימית ומפעלי דשנים במפרץ חיפה בהקדם, תוך שקלול כלל האינטרסים הנוגעים לדבר.


על כן, ממליצה הוועדה:

 1. לקדם באמצעות המשרדים הרלוונטיים ומוסדות התכנון, בתיאום עם הרשויות המקומיות במפרץ חיפה, תכנון כוללני ומפורט למפרץ, אשר בהתאם לאמור בדו”ח, יקבע ייעודי קרקע שיאפשרו פיתוח בר קיימא של אזור המפרץ, יהפכוהו לאזור מוטה מגורים, תעסוקה נקייה ופארק מטרופוליני, ובתוך כך יחזק את המטרופולין כולו.
 2. בהתאמה להתקדמות התכנון ולשינוי היעוד כאמור לעיל, לקבוע יעד ממשלתי שלפיו בתוך עשור תושלם היערכות כלל הגורמים הממשלתיים כך שתופסק הפעילות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה בטווח זמן זה, בכפוף לעמידה בצרכי משק האנרגיה המינימליים ההכרחיים להבטחת רציפות תפקודית לאחר הפסקת הפעילות האמורה, כמפורט בפרק 4 בדו”ח.
  יובהר כי תתאפשר הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית גם במועד מוקדם יותר בכפוף לעמידה מלאה בתנאים לעיל.
 3. להקים צוות ממשלתי שמטרתו לקיים משא ומתן עם תשלובת בז”ן וחברת כי”ל, מתוך מטרה להגיע להסכמות מחודשות עמן בכל הנוגע לאפשרות שינוי פעילותן במפרץ חיפה במסגרת שינוי הייעוד כאמור לעיל, וזאת בשיתוף פעולה הדדי, תוך ניסיון להגשמת תכליות ההתקשרות עמן, ובמידת האפשר באופן המתיישב ככל הניתן עם צרכי העובדים ואינטרס החברות.
 4. בהמשך לאמור בסעיף 2, לקדם באמצעות המשרדים הרלוונטיים, ובכלל זה במוסדות התכנון ככל שיידרש, היערכות של משק האנרגיה למצב של הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית, על מנת להבטיח רציפות תפקודית מלאה.
 5. להקים צוות ממשלתי שיעסוק בפיתוח וחיזוק ענפי תעסוקה עם פוטנציאל כלכלי משמעותי במפרץ חיפה, בשיתוף פעולה עם הטכניון וגורמים נוספים מוטי מחקר ופיתוח במטרופולין.
 6. להקים צוות ממשלתי לגיבוש מענה לפגיעה הכלכלית הזמנית של חלק מהרשויות המקומיות במפרץ עקב הפסקת הפעילות של התעשיות הנ”ל. זאת, תחת ההבנה כי בטווח הבינוני-ארוך הכנסות הרשויות הנ”ל ממימוש התכנית יגדלו משמעותית לעומת הכנסותיהן כיום.
 7. לקדם מול קק”ל הסכם למימון ופיתוח של פארק מטרופוליני בלב המטרופולין, סביב נחל הקישון בכפוף לכל דין.
 8. לעגן את המלצות הוועדה במסגרת החלטת ממשלה שתובא לאישור הממשלה בהקדם האפשרי ותטיל על כלל הגופים הממשלתיים הרלוונטיים משימות מפורטות לקידום מימוש ההמלצות, תוך קביעת אבני דרך להתקדמות הפרוייקט, מוצע כי החלטת הממשלה תכלול אף צעדי מדיניות משלימים לפיתוח כלכלי וסביבתי של מפרץ חיפה, ובהם:
  א. משיכת מפעל עוגן אסטרטגי ומוטה חדשנות טכנולוגית ופעילות נקיה לאזור “לב המפרץ”, אשר יעסיק לפחות 500 עובדים.
  ב. חבילת צעדים סביבתיים הכוללת- הפחתת הזיהום מתחבורה יבשתית על ידי הרחבת אזור מופחת פליטות ומעבר לתחבורה ציבורית חשמלית, וכן הפחתת הזיהום מתחבורה ימית על ידי קידום תכנית “נמלים ירוקים”.
  ג. תכנית לאומית למעבר מגפ”מ לגז טבעי וחשמל בקרב צרכנים גדולים ומשקי בית.
 9. להקים ועדת מנכ”לים למעקב אחר יישום התכנית והסרת חסמים, שתתכנס אחת לרבעון מרגע אישור החלטת הממשלה.
  א. הוועדה תעקוב אחר ביצועו הכולל של הפרויקט תוך מעקב אחר קיום המטלות של כל משרד, כפי שייקבעו החלטת הממשלה, ותוודא עמידה באבני הדרך.
  ב. הוועדה תבחן לאורך התקדמות הפרויקט את העלויות הצפויות ותעדכן את ההערכות באשר לעלויות באופן שוטף.
  ג. הוועדה תפעל להסרת חסמים שככל שיתגלו לצורך עמידה באבני הדרך. במידת הצורך יוכרעו המחלוקות בממשלה.
  ד. הוועדה תדווח לממשלה אחת לחצי שנה על התקדמות הפרויקט.
  ה. עם התקדמות עבודת הוועדה, ולא יאוחר מתום שנתיים מכינוסה, תמליץ הוועדה לממשלה על קביעת מועד מפורט יותר הצפוי להשלמת התכנון במפרץ, ולהפסקת הפעילות הפטרוכימית.
 10. להקים במשרד ראש הממשלה מנהלת לפיתוח כלכלי של מפרץ חיפה, אשר תהיה אמונה על קידום התכנית כפי שתוגדר בהחלטת הממשלה.

“לקצר את תהליך הסגירה”

אביהו האן יו”ר חבר מועצת העיר חיפה ויו”ר סיעת הירוקים של חיפה:

זהו כשל גדול של ועדת המנכ”לים בצורך ובהבנת הבעיה שיש לנו כאן במטרופולין חיפה. רמת זיהום האוויר וחריגות הפליטות במפרץ חיפה מייצרות עודף תחלואה מהותי. אין לנו, תושבי חיפה, את הלוקסוס לחכות 10 שנים שבסבירות גבוהה ימרחו ל- 15 עד 20 שנים, לפינוי המפעלים. מצד אחד יש כאן הישג בהבנה החד משמעית שיש לסגור את המפעלים, אך מהצד הישנ, יש אכזבה קשה מהוועדה בנושא לוחות הזמנים. הועדה היתה צריכה לקבל החלטה אמיצה לפינוי המפעלים תוך 5 שנים מהיום ולא דקה אחת יותר. אנו הירוקים נמשיך להיאבק ולפעול כדי שההחלטה תשונה ולוחות הזמנים יקוצרו.
אביהו האן – יו”ר הירוקים של חיפה במועצת העיר (צילום: ירון כרמי)

מוטי בליצבלאו מסיעת הירוקים של חיפה, מסר בתגובה:

ההמלצה העיקרית שיש לפנות בסוף תהליך היערכות את התעשייה הפטרוכימית מהמפרץ, היא ההכרה הברורה של הרגולטורים שיש צורך לסגור תעשיה זו כמי שפוגעת בבריאות התושבים, פוגעת בהתפתחות הכלכלית של חיפה, בשוק הנדל”ן, בהתפתחות התיירות ויצירת מקומות עבודה חדשניים. זה הישג גדול של הירוקים של חיפה, ארגוני סביבה מקומיים וארציים, פעילי סביבה רבים (קצרה היריעה מלציין את כולם) במאבק הארוך לסגירת התעשייה המזהמת הזו. אני מקווה שהממשלה תאשר את המתווה, (תהה הממשלה אשר תהה), ותכלול תוכנית מפורטת של יישום ההמלצה, כולל לוחות זמנים. החשש הוא כי ההיערכות לחלופות בצורת בניית מאגרי אחסון, מוקד כניסה לתזקיקים מוכנים, והדרישה לשמירה על כמות אנרגטית עבור הצריכה המקומית הצפויה, תעכב את הסגירה. לכן הדרישה החד משמעית לקצר את סגירת התעשייה המזהמת הזו לכל היותר עד 2027.
מוטי בליצבלאו (צילום: ירון כרמי)
מוטי בליצבלאו (צילום: ירון כרמי)

אלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק, בירך על החלטת ועדת המנכ״לים לפינוי התעשיות המזהמות במפרץ חיפה:

לראשונה מכירה ממשלת ישראל בכך שהתעשיות הפטרוכימיות דינן להסתלק ממפרץ חיפה וכי למעשה ניתן האות לפינויים. הרכבת יצאה מהתחנה ואיש לא יוכל לעצור זאת. אני קורא לממשלה לא לנצל את תקופת 10 השנים במלואה ולהתחיל כבר עתה במהלכים ליישום ההחלטה.

דוקורסקי מתייחס להחלטת הוועדה | צפו

מרים פראנק, מנהלת תחום מפרץ חיפה בארגון ‘מגמה ירוקה’, מסרה:

מסקנות ועדת המנכ”לים לראשונה מציגים המלצת מדיניות הנובעת מעבודה בין משרדית ומראייה מתכללת: סיום הפרק הפטרוכימי של מפרץ חיפה. מדובר בצעד חשוב נוסף הנובע ממאבקם העיקש של תושבים, פעילים וארגוני סביבה לאורך השנים יחד עם פעולתה הנמרצת של השרה גמליאל שהציבה את הנושא בראש סדר יומה. יחד עם זאת, קשה להתעלם ממספר גורמים בממשלה שמנסים לטרפד את הבראת מפרץ חיפה ובראשם משרד האנרגיה בראשות השר יובל שטייניץ ואגף התקציבים במשרד האוצר שבראשות השר ישראל כץ.
בנוסף, ניכר שאין בהמלצות הועדה תאריך להעברת החלטת ממשלה שהיא הצעד הראשון להתנעת התהליך, אין תאריך נקוב להפסקת פעילות הזיקוק, או לסגירת המתחם הפטרוכימי ומתחם תש”ן.
אין לנו זמן מיותר. לא נוותר ונמשיך להילחם על לוח זמנים ברור לסגירת התעשייה הפטרוכימית ולהתנעת שיקום והבראת האזור בהתאם להמלצות המועצה הלאומית לכלכלה בתום חמש השנים הקרובות.
השרה גילה גמליאל (צילום: ציביה קצמן, לעמ)

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, אמרה: 

סגירת המפעלים הללו היא אינטרס בריאותי וסביבתי, אך גם אינטרס כלכלי. סילוק החומרים המסוכנים והפסקת פליטות מזהמים תביא לפתיחת עסקים חדשים, להקמת תעשיות ירוקות ולהגירה חיובית לאזור. החזון למימוש הפוטנציאל של מפרץ חיפה צריך ויכול להתממש, אך נוכל לפרוץ את תקרת הזכוכית רק על ידי סגירת המפעלים הפטרוכימיים. עמדתנו הברורה היא שכל תשתית תעשייתית חדשה שתוקם במפרץ חיפה צריכה להיות נקייה, ללא שימוש בדלקים פוסיליים מזהמים, כמו גז טבעי. זו הדרך היחידה למשק לעבור לאנרגיות מתחדשות ולייצר מקומות עבודה מבוססי קיימות.

תגובת בז”ן לפרסום ועדת המנכ”לים:
למרות הניסיונות לסמן מטרות ללא קשר לעובדות ולהתחייבויות חוזיות של המדינה, חברי ועדת שמחון מבינים את המשמעות של הבטחת רציפות תפקודית במשק האנרגיה והידברות עם התעשייה.
כפי שהוועדה קבעה, ישנם פרויקטים ארוכי טווח אשר מהווים תנאי בסיסי וראשוני לכל דיון רציני, ביניהם, הקמת אתרי אחסון תזקיקים ובניית נמל תזקיקים חדש בחיפה.
בזן מקווה כי המשך העבודה הממשלתית בנושא יהיה מקצועי, מבוסס נתונים ועובדות, מתוך הבנה את המשמעות הכלכלית שיש לעמידה בהתחייבויות חוזיות, עם חשיבה ארוכת טווח.

הגיבו כאן לכתבה

תגובה
 1. לימבו אמר/ה

  אין דבר מסוכן יותר משינוע בנזין (ת שקיקים) באניות

הגיבו כאן לכתבה