זיהום האוויר במפרץ חיפה: דו”ח המשרד להגנת הסביבה ותגובות ארגוני הסביבה

המשרד להגנת הסביבה מפרסם היום דו”ח שנתי אופטימי, בנוגע לאיכות האוויר במפרץ חיפה • בארגוני הסביבה בחיפה אומרים הבוקר: הדוח רווי במניפולציות על מידע, מוכיח מהלכים מסוכנים המקודמים במשרד הגנס, לכאורה ומדליק נורה אדומה לגבי ההתנהלות והאינטרסים במסדרונות הגנת הסביבה

הודעת המשרד להגנת הסביבה (לא נגענו):

המשרד להגנת הסביבה מפרסם דוח סיכום 2015-2018 של תוכנית הפחתת זיהום אוויר במפרץ חיפה ודוח תמונת מצב איכות אוויר מפרץ חיפה 2017-2018:

יישום דרישות המשרד להגנת הסביבה הוביל להפחתה של 56% בפליטות חומרים אורגניים נדיפים מהתעשייה, אף מעבר ליעד שנקבע בתוכנית מפרץ חיפה; התוצאות של יצירת אזור “אוויר נקי” מפליטות רכבי דיזל מזהמים כבר ניכרות בשטח: הופחתו 20% בריכוזי פיח בעיר התחתית בשנה הראשונה להפעלתו

• השר להגנת הסביבה, ח”כ זאב אלקין: “אנחנו ממשיכים לפעול בנחישות להורדת זיהום האוויר במפרץ חיפה במסגרת התוכנית הלאומית, גם ממקורות תעשייתיים וגם ממקורות תחבורתיים ולצמצם סיכונים לציבור. אנחנו גאים בהפחתות שהושגו בתעשייה אל מול המפעלים המזהמים והתחבורה, והתוצאות אף ימשיכו להשתפר למען בריאות תושבי האזור. יש עוד הרבה עבודה, והמשרד מקדיש משאבים ומאמצים רבים כדי לשפר את איכות האוויר. אנו שמחים על כך שהתוצאות ניכרות בשטח ורואים אותן בבירור במספרים ובשיעורי ההפחתה” •

במסגרת יישום התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה משנת 2015, ובהתאם להחלטות הממשלה, מפרסם היום (ב’) המשרד להגנת הסביבה סיכום ביניים מקיף של השנים 2015-2018.

המשרד מפרסם היום אף את דוח תמונת מצב איכות האוויר במפרץ חיפה – דוח מקיף ורחב הכולל את כלל הנתונים המסכמים את הפעילות בחיפה במסגרת התוכנית הלאומית. בדוח זה פירוט של המפעלים במפרץ והפליטות שלהם, כולל מגמות וניתוחים על-פי סקטורים (הדוחות מצ”ב).

ההישגים הבולטים בשנות התוכנית (פירוט בהמשך):

 • לאורך השנים חל שיפור משמעותי באיכות האוויר במפרץ חיפה: בשנות התוכנית נרשמה הפחתה של 56% מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים – שכוללים חומרים מסרטנים ועל כן התוכנית שמה דגש על פליטות מזהמים אלה ואף הצליחה בכך מעבר ליעד שהוצב (שהיה 48% ביחס לפליטות בשנת 2014).
 • הגברנו את  האכיפה על המפעלים בשנים 2015-2018: הוצאנו 42 התראות ל-17 מפעלים; קיימנו 37 שימועים ל-16 מפעלים; הוצאנו ל-4 מפעלים 5 צווים למניעה או לצמצום של זיהום אוויר חזק או בלתי סביר לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי; הוצאנו 6 עיצומים כספיים ל-6 מפעלים על 16 הפרות בסכום כולל של כ-9.8 מיליון שקל.
 • הוקם בעיר אזור אוויר נקי המגביל כניסת רכבי דיזל מזהמים לשטחי המגורים בחיפה – הראשון בישראל, ובדומה למאות ערים אירופיות – שכבר בשנה הראשונה להפעלתו נמדדה הפחתה של כ-20% בריכוזי הפיח בעיר התחתית.
 • קידמנו הנעות חלופיות ונקיות יותר בתחבורה בחיפה: 25 אוטובוסים חשמליים מופעלים בחיפה; 20 משאיות אשפה מונעות בגז טבעי דחוס מופעלות כחלק מצי משאיות האשפה העירוני של עיריית חיפה; ומערך של 100 כלי רכב שיתופיים חשמליים – הראשון בישראל
 • שופרו יכולות הניטור הסביבתי והבריאותי: הוספנו 47 מכשירים לניטור סביבתי בחיפה של מזהמים שונים באוויר ושתי תחנות ניטור ניידות; הכפלנו את מספר נקודות הדיגום הסביבתי ל-8; והעלינו את מספר המזהמים הנדגמים בסביבה מ-14 ל-86.

המשרד להגנת הסביבה מפקח ואוכף באופן רציף על כלל מפעלי מפרץ חיפה, מיישם תוכניות הדוקות להפחתת פליטות וצמצום סיכונים מחומרים מסוכנים ומשקיע משאבים רבים, כולל תקציב וכוח אדם. כל אלו יחד תורמים ויוסיפו לתרום להגנת על בריאותם של תושבי מפרץ חיפה ושיפור איכות חייהם. עלות הצעדים למשרד להגנת הסביבה במסגרת תוכנית מפרץ חיפה עד כה מסתכמת בכ-107 מיליון שקל.

עיקרי הדוח המכיל דיווח שנתי על יישום התוכנית ב-2018 ומסכם את כלל הפעולות והתוצאות של התוכנית מתחילתה (ספטמבר 2015) בתחומי הפעילות המרכזיים של המשרד במפרץ חיפה – תעשייה, תחבורה, ניטור, ואחרים – מפורטים בהמשך.

תעשייה:

 • הופחתו 56% מפליטות המזהמים האורגנים הנדיפים מתעשייה בהשוואה בין שנת 2018 לשנת 2014.
 • המשיכה ההפחתה של מזהמים המאפיינים שריפת דלקים – על אף עיכוב המשק בחיבור המפעלים לגז טבעי. ב-2018 עמד שיעור ההפחתה בפליטות תחמוצות חנקן ב-26%, חלקיקים ב-13% ותחמוצות גופרית -10%. בשל העיכוב בפריסת תשתית הגז הטבעי נדחתה ההגעה ליעדי ההפחתה המקוריים לשנת 2020.
 • הושלמה התקנה והפעלת 41 מתקנים ואמצעים להפחתת פליטות  ב-11 ממפעלי התוכנית בין השנים 2015 ל-2018. חלק מהדברים הושלמו קודם, וחלק אחרי.
 • החמרנו את הדרישות ברישיונות ובהיתרים של כל 26 המפעלים הנכללים בתוכנית הלאומית, הפולטים מזהמים אורגניים נדיפים במפרץ.
 • דרישות סביבתיות הושתו גם על 24 מפעלים נוספים שממוקמים במפרץ ולא נמצאים בתכנית.
 • הגברנו את הפיקוח על המפעלים. בשנת 2018 לבדה בוצעו במפעלי התוכנית בחיפה 108 סיורי פיקוח, מתוכם 42 סיורי פתע. התקבלו תוצאות מעבדה עבור בדיקות פתע של 726 מזהמים ב-123 ארובות ב-20 מפעלים. תוצאות בדיקות הפתע מפורסמות לציבור במערכת נתוני פליטות לאוויר:
 • כל נתוני מכשירי ניטור המזהמים בארובות המפעלים מפורסמים לציבור באופן רציף באינטרנט – http://www.envihaifa.net/Default.rtl.aspx.
 • בשנת 2018 ננקטו הליכי אכיפה כנגד 9 מפעלים.
 • הגברנו את  האכיפה על המפעלים בשנים 2015-2018: הוצאנו 42 התראות ל-17 מפעלים; קיימנו 37 שימועים ל-16 מפעלים; הוצאנו ל-4 מפעלים 5 צווים למניעה או לצמצום של זיהום אוויר חזק או בלתי סביר לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי; הוצאנו 6 עיצומים כספיים ל-6 מפעלים על 16 הפרות בסכום כולל של כ-9.8 מיליון שקל.
 • ·        49 ממפעלי מפרץ חיפה, גם כאלו שאינם נכללים בתוכנית, יישמו את מדיניות מרחקי ההפרדה של המשרד במהלך תקופת התוכנית והתקינו אמצעים להפחתת סיכונים לאוכלוסיה ולסביבה על ידי הפחתת כמויות חומרים מסוכנים, מעבר לחומרים פחות מסוכנים או הוספת אמצעי מיגון

תחבורה:

 • נכנס לתוקף אזור אוויר נקי (LEZ-Low Emission Zone) הראשון בישראל. עם סיום השנה הראשונה להפעלתו נמדדה הפחתה של כ-20% בריכוזי הפיח בעיר התחתית.
 • כתוצאה מסבסוד תעריפי נסיעת משאיות קלות במנהרות הכרמל במסגרת התוכנית, נרשמה הפחתה של כ-95% באוכלוסייה החשופה לזיהום מתנועה שעברה קודם לכן בעיר התחתית. הסטת כ-5,000 משאיות קלות אלה בכל חודש מובילה לחיסכון משקי של כ-4.7 מיליון שקל בשנה בעלויות חיצוניות מהפחתת מזהמים והגודש בכבישים.
 • קידמנו הנעות חלופיות ונקיות יותר בתחבורה בחיפה:
  • 25 אוטובוסים חשמליים מופעלים בחיפה החל מסוף 2017 ועוד כ-100 צפויים בשנתיים הקרובות
  • 20 משאיות אשפה מונעות בגז טבעי דחוס מופעלות כחלק מצי משאיות האשפה העירוני של עיריית חיפה.  
  • מסוף 2017 פועל בחיפה מערך של 100 כלי רכב שיתופיים חשמליים – הראשון בישראל.
  • טרם יצאו לפועל פעולות על-ידי משרד התחבורה לעידוד רכישת 500 מוניות חשמליות בכל הארץ. יצוין כי, המשרד להגנת הסביבה תמך ביותר מ-700 מוניות היברידיות מופחתת זיהום בכל הארץ.
 • הגברנו את הפיקוח והאכיפה על רכבי דיזל מזהמים. בשנת 2018 ערכנו 18 מבצעי אכיפת פתע שבהם בדקנו כ-3,600 כלי-רכב – יותר מ-10% מהם נכשלו בבדיקה והורדו מהכביש בהוראת המשרד.    
 • הושלמה בכל 97 תחנות הדלק במפרץ התקנת מערכות ייעודיות להפחתת פליטות של אדי דלק
 • טרם אושרו תקנות שמשרד התחבורה היה צריך להתקין, המחייבות הפחתת פליטות מזהמים מכלי שיט – כנהוג באמנות בינלאומיות.

ניטור:

 • שיפרנו את מערך הניטור והדיגום הסביבתי בחיפה: הוספנו 47 מכשירים לניטור מזהמים שונים באוויר ושתי תחנות ניטור ניידות; הכפלנו את מספר נקודות הדיגום הסביבתי במפרץ חיפה (מארבע לשמונה); ומספר המזהמים הנדגמים בסביבה עלה מ-14 מזהמים ל-86. לנתוני תחנות הניטור הסביבתיות והבדיקות הסביבתיות: https://www.svivaaqm.net/Default.rtl.aspx.
 • ריכוז תחנות הניטור במפרץ חיפה הוא הגדול בארץ ומהגדולים בעולם ביחס לגודל האוכלוסיה ולשטח הנמדד.
 • כל הגופים המנטרים במפרץ חיפה השלימו את ההסמכה לתקן ISO17025.
 • הוקם מערך לאיסוף, עיבוד וניתוח של נתוני תחלואה על-ידי משרד הבריאות.
 • אנו מנהלים 14 מחקרים בנושאי סביבה ובריאות במפרץ חיפה שזכו במימון כולל של כ-11 מיליון שקל.

ניקוי קרקעות הקישון:

 • בינואר 2017 הסתיים הפרויקט הסביבתי המורכב של חפירה וניקוי קרקעית הקישון, שבמסגרתו טופלו וטוהרו 340 אלף מ”ק של קרקעות מזוהמות בעלות של 220 מיליון שקל.
 • הוצאו מהנחל כ-250 אלף מ”ק קרקעות מזוהמות, בעיקר בשמנים ובדלקים.
 • מהקרקע המטופלת והמטוהרת נבנו גבעות בשטח הפרויקט אשר מהוות תשתית לבניית פארק ציבורי. פארק הנפתול הוא חלק מתוכנית סטטוטורית שאושרה באחרונה

תגובות

ד”ר רויטל גולדשמיד, הפעילה במרכז מחקר סביבתי בחיפה (ארגון אזרחי המנתח את הזיהום במפרץ חיפה) , מסרה לחי פה:

רויטל גולדשמיד במסיבת העיתונאים של צוות מחקר סביבתי (צילום: חי פה)
רויטל גולדשמיד במסיבת העיתונאים של צוות מחקר סביבתי (צילום: חי פה)

מדינת ישראל נופלת למקום ה-5 מהסוף במדדי איכות אוויר ומעל 2500 מתים בשנה בישראל בגלל איכות אוויר ירודה – אבל המשרד להגנת הסביבה עומד להוציא הבוקר דוח שהמצב בישראל נהדר.
האם תאמינו להם?
דו”ח המשרד להגנת הסביבה שעומד להתפרסם הבוקר, מטריד מאד ומדאיג.
הדוח רווי במניפולציות על מידע, מוכיח מהלכים מסוכנים המקודמים במשרד הגנ”ס, לכאורה ומדליק נורה אדומה לגבי ההתנהלות והאינטרסים במסדרונות הגנת הסביבה.
בדוח של המשרד רואים ניתוחי נתונים מגמתיים, חוסר שקיפות כמדיניות, הצהרות שלא עולות בקנה אחד עם מבחן הביצוע בתוכנית הלאומית בחיפה, התעלמות המשרד מתוכנית מקינזי למרות שמה דוח עולה שהמקומות היחידים בהם צמצמו זיהום הוא איפה שסגרו מפעלים
וכל זה על רקע ניגודי ענינים במשרד, נהלים שלא עולים בקנה אחד עם החוק וקידום דיווח וולנטרי של מפעלים.
מאד מאד מאד מטריד מה שקורה במשרד הזה !
אנו דורשים לבצע בדק בית במסדרונות הגנת הסביבה כדי לוודא כי האינטרס הציבורי לא עזב מזמן מהדלת האחורית ואשר פעולות המשרד מתיישרים עם דרישות החוק, נהלי עבודה ותפקידם כשומרי סף.

תגובתה של האפידמיולוגית אלה נווה

אלה נוה

כשלון של התכנית הלאומית – החלטה 529:
לפי המשרד -“ב-2018 עמד שיעור ההפחתה בפליטות תחמוצות חנקן ב-26%, חלקיקים ב-13% ותחמוצות גופרית -10%”
ההפחתות היחידות שיש הן של תיעוד הזיהום -ושל בטיחות התושבים (סקר סיכונים מצרפי לא פורסם לציבור):
לא ברור על סמך מה, המשרד להגנת הסביבה מספר מעשיות שוב על הפחתות זיהום שחושבו במחשבון , בכל אופן זה לא מה שתושבי חיפה פוגשים באוויר ואנו מקבלים דיווח וצילומים מאלפי תושבים מדי יום בקבוצתנו (אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות). בכל פעם שמתקדמים שלבים בהגדלת תעשיית הנפט בחיפה- המשרד יוצא בהבטחות על ירידות זיהום, למשל עכשיו כשנמל המפרץ יוצא לדרך להיתרי בניה וצפוי להגדיל את הזיהום לשיטת המשרד עצמו בין 10-20 אחוז. לצערנו, שום תכנית ושום לאומית לא מקוימת- א- לא לגבי הזיהום ו ב- לא לגבי הסיכונים מהחומרים המסוכנים שמטויחים מתחת לשטיח:

נתחיל ב א- נתייחס למשל למזהמים מסרטנים שקוראים להם חלקיקים- תמוה איך המשרד מסיק מסקנות על ירידת זיהום בהם ב 13% – כשבשתי תחנות סביב למתחם בזן ( תחנת ניטור נשר, ותחנת ניטור ניידת 6 של משרד הגנ”ס) חסרים בשנתיים בין 2017-2018 – בין 144-158 ימי ניטור של חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5), שהם כחמישית מהזמן שלא מנוטר וכשאין ניטור רציף על הגדר של בז”ן של חלקיקים, ואין ניטור על הארובות למדידת חלקיקים. איך מגיעים לתוצאה הזו? תשאלו את המשרד…בחומר מסרטן אחר – בנזן – לפי המשרד להגנת הסביבה עצמו -נמדדו בשנת 2018 12 חריגות בתחנת הניטור “6” קרוב לבז”ן. ילדים באזור נושמים חומרים מסרטנים מסוגים שונים, הסרטן לא יורד, והמשרד ממשיך לספר סיפורים שהזיהום יורד…

באפריל האחרון (2019) היו תקלות קשות בבז”ן. בדקנו בחודש הזה – בתחנת ניטור נשר- מי הם הימים הלא מנוטרים? גילינו ש- 25 מתוך 30 ימים (83%) באפריל 2019 בזמן הדממה ותקלות קשות בבז”ן לא נוטרו בנשר. ברור שככה מוצאים הפחתות, אבל לא של זיהום- אלא של תיעוד הזיהום ! אם לא די בכך- למשרד להגנת הסביבה יש מדיניות רשמית שאם יש תקלות (ללא הגבלה של כמה מותר) ואםמפעל גרם לחריגה מתקני סביבה שבחוק אויר נקי, החריגות נמחקות.

לפי החלטת ממשלה 529 – חלקיקים היו אמורים לרדת ב50 אחוז אך ירדו לטענתם ב 13 אחוז (וזה בתת מדידה) גופרית דו חמצנית היתה אמורה לרדת ב 75% אך ירדה ב-10% לטענתם, וזה בתת מדידה –

במילים אחרות – התכנית הלאומית לא עומדת ביעדיה ובינתיים מוסיפים עוד תשתיות מזהמות לחיפה : נמל המפרץ שממשיך להיבנות, תכנית קרקעות הצפון שמאפשרת הרחבת האחסון ומפעלי הזיקוק והפטרוכימיה במפרץ חיפה.

לגבי החומרים המסוכנים – לא הוצגו לציבור סקרי הסיכונים המצרפיים שהתכנית הלאומית קבעה, והמשרד מתחמק באופן שיטתי ממענה בנושא זה-

 1. בדו”ח – “דו”ח המפרץ – יישום התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה – דוח מסכם רבעון אחרון 2015” מובאים הדגשים לשנת 2016 נכתב :

“ביצוע סקר סיכונים מצרפי במטרה לאמוד את הסיכונים לאוכלוסייה מארועי חומרים מסוכנים”

 1. בדו”ח “דוח המפרץ רבעון שני 2016, התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה- נכתב בעמוד 2 של הדו”ח:

” החל ביצוע סקר סיכונים מצרפי במפרץ חיפה

בעמוד 8 של הדוח נכתב: יעד 2: ביצוע סקר סיכונים:

“מה עשינו? החל ביצוע סקר סיכונים מצרפי במפרץ חיפה. האזור חולק ל-4 מתחמים, בכל מתחם ייערכו הערכות סיכונים נפרדות ולבסוף תבוצע אינטגרציה לסקר מצרפי. בשנת 2017 יורחב הסקר לתרחישי רעידת אדמה וכן סקר סיכונים למקורות סיכון עתידיים הצפויים בשנת 2025. זאת בהתאם לשינויים הידועים כיום בתעשייה, במסחר ובמגורים דוגמת הקמת הנמל החדש, כניסת הגז הטבעי, פינוי חוות מכלי נפט גולמי, פינוי מיכל האמוניה ועוד. ”

בדוח של החציון הראשון של 2017: בעמוד 10 שוב הובטח שיהיו תוצאות של הסקר הזה, אך הן משום מה מוחבאות מהציבור…וכך אפשר להוסיף עוד סיכונים למפרץ חיפה – להקים נמל עם אחסון של חומרים מסוכנים מבלי מגבלה, להרחיב את אחסון הנפט והתזקיקים בחיפה ואת מפעלי הפטרוכימיה – ועוד.


תגובתו של אביהו האן – הירוקים של חיפה:

אביהו האן (צילום: ירון כרמי)
אביהו האן (צילום: ירון כרמי)

תגובת הירוקים של חיפה לדו”ח משרד הגנת הסביבה
משרד הגנת הסביבה איבד את הלגיטימיות שלו ביום שבו איפשר למפעלים המזהמים סטייה מהתקנים של 150 עד 300 אחוז. המפעל נגוע בניגודי עיניינים. חסר יכולת אמיתית לבצע מדידה ואכיפה כנגד המפעלים המזהמים. למעשה יש פה הולכת שולל של ציבור שלם ומערך פרסומי אדיר של מפעל בז”ן שמהווה את הגורם המרכזי לזיהום אויר במפרץ.
הרי רק לפני כחודש התפרץ אירוע קשה של דליפת גז בוטאן במפרץ חיפה והתברר שאין מערכות ניטור וזיהוי דליפות לכל מערך הצנרות המפרץ חיפה. היכן המשרד להגנת הסביבה שאמור לדאוג לבריאות הציבור. המשרד הגיב אחרי שתושבי מפרץ חיפה הריחו במשך שבועיים את הגז ורק אז נכנס לפעולה. .
חייבים לבצע ארגון מחדש של המשרד עם שר שישים את נושאי איכות הסביבה בראש מעייניו ולא יהווה היבט שולי בפעילותו הפוליטית.

תגובת מגמה ירוקה לדוח המשרד להגנת הסביבה שפורסם הבוקר:

“המשרד להגנת הסביבה מוכיח פעם אחר פעם עד כמה הוא מנותק מהמציאות בכל מה שקשור להגנה על הסביבה. מקריאת דוחות המשרד השונים, המורים על הפחתה-לכאורה לאורך שנים, היינו מצפים להרגיש שיפור באיכות האוויר, ירידה ניכרת בכמות החולים במחלות נשימתיות בקרב תינוקות ועוד. הדוח החדש מלמד כי עיקר ההפחתה נובעת מסגירת מפעלים, וזו הוכחה לרגולציה הכושלת. מציגים דוח יפה לצורכי הישרדות, כשבפועל בבזן (בתי הזיקוק לנפט) נרשמו עליות בפליטת חומרים אורגניים נדיפים וחומרים מסרטנים. כשהייתה למשרד הזדמנות ליישם את צו 45 ולסגור מתקנים על מנת לעצור את פליטות הבנזן – בחרו להשתפן ולהמשיך לאיים.
המשרד להגנת הסביבה הולך שני צעדים לפנים ושלושה לאחור ובמקום להילחם במפעלים הוא שולח את סמנכ”לית תעשיות לחזית, לספר לציבור על ה”שיפור”.
אנו, ארגוני הסביבה והתושבים, כבר לא נמצאים שם. אין לנו צורך בעוד דוחות מניפולטיביים. קיבלנו די מהם. כעת אנו דורשים מעשים! תושבי מפרץ חיפה וראשי הערים מבינים שאפשר אחרת, שזו לא גזרת גורל ושאי אפשר לסמוך יותר על הבטחות של המשרד להגנת הסביבה והמפעלים. הציבור התעורר לאחר שנים של פגיעה ודורש את השינוי באופן תקיף ומידי. אנחנו דורשים את פינוי התעשייה הפטרוכימית מלב מטרופולין חיפה ואישור תכנית “צפון ירוק” של רשות מקרקעי ישראל באופן מידי”.

הגיבו כאן לכתבה

תגובה
 1. אור כהן אמר/ה

  מה אפשר לצפות מהמשרד להגנת הטייקונים יתתכן שגם שם עידן עופר איים עם הבלאק קיוב.האזרח הבריטי יזהם,יחליא וימית והוא יחליט עבורנו.הגיע הזמן למהפכה והפיכה !!!

הגיבו כאן לכתבה