“אִּסּור עַל מַהּות” | מתוך ספרה של תמרה אמיתי “אלוהים מה זה בכלל”

זֶה שֶ נִבְחַר לִהְיֹות לָנּו לְאָב
מְצַפֶה מִבָנָיו ובנֹותָיו,
שֶּיִנְהֲגּו עַל פִי רְצֹונֹותָיו
וְלא אַחֶרֶת,
גַם כְשֶהַּמְצִיאּות הִיא נִסְתֶרֶת.
עַל אִּשָה לְהִּנָשֵא לְאִ ישָּה
וְֹלא חָלִילָה לְאִשָה.
(כִי בעֵינָיו הַּתֹופָעָה – מְבִישָה!).
בְסֵפֶר שְמֹות, בַתֹורָה הַּקְדֹושָה,
נֶאֱמַר שֶאִם בָנִים ”מִתְחַּתְנִים”
עִם בָנִים –
מִצְוָה לְסָקְלָם בַאֲבָנִים.
וַהֲרֵיהֵם
הֵן לא בָחֲרּו בזֹו הַּדֶרֶך,
אַך בְשֶלּ כָך
חָשִים שֶמֵחַּיֵיהֶם נִטַל הָעֵרְֶך.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.