דו"ח מבקר העירייה 2019 | ליקויים חמורים בהתנהלות • חברי המועצה מגיבים

מועצת העיר חיפה

ישיבת מועצת עיר חיפה שלא מן המניין התקיימה הערב שלישי 17/11/20 ודנה בסיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019

מבקר העירייה עופר טל, הציג בפני חברי המועצה את עיקרי הדברים, שכן הדו"ח הוגש בחודש אפריל 2019 לראש העיר ואחרי קבלת התייחסותה, הועבר לדיון בוועדת הביקורת. בחודש יולי הוגש הדו"ח לחברי המועצה. היום (ג' 17/11/20) כאמור, הוגשו הסיכומים וההמלצות בנוגע לדו"ח.

מבקר העירייה הציג במועצת העיר דו"ח שמכיל שני דוחות ביקורת, בעניין חברת יפה נוף. הדו"ח הראשון עניינו התקשרויות עם ספקים והדו"ח השני עניינו כוח אדם. שני הדוחות נערכו לבקשת ראש העיר בשנת 2019, כאשר הממצאים מתייחסים בחלקם, גם לשנים 2018 ו-2017 (בנוסף להתייחסות ל-2019)

עופר טל מבקר העירייה

אי קיום ישיבות דירקטוריון, התקשרויות לא תקינות עם חברות השמה, רכבים צמודים לעובדים ללא ועדה וללא אישורים, הוצאות סכומים לא מידתיים לנופש ולהשתלמות ודיווחי נוכחות ידניים לא תקינים

על פי הדו"ח: במחצית הראשונה של שנת 2019 לא התקיימו בחברת יפה נוף ישיבות דירקטוריון, על אף שיש צורך להקפיד על קיום ישיבות אלה. הוועדה היחידה שקיימה ישיבות היא ועדת הכספים.

הגשת תקציב: בכל השנים שבחנתי את תקציב החברה, מצאתי כי רישום לגביו נערך באופן מקוצר ובלתי מפורט. לא נמצאה התייחסות לשנים קודמות, כך שחברי הדירקטוריון לא היו יכולים לקבל המלצות או מסקנות, ומן הראוי היה להקפיד בנושא זה.
מאגרי הספקים לא עודכנו משך תקופה ארוכה ויש להקפיד ולדאוג שכל המאגרים יהיו מעודכנים.

התקשרויות: נמצאו שלוש תופעות לא תקינות. התנהלו התקשרויות עם חברות שמשמשות בפועל כחברות השמה. לדוגמה, יפה נוף מתקשרת עם חברה בסכום של מיליון שקלים וחצי, ואז, באמצעות אותה החברה, מועסקים יועצים ועובדים נוספים, כאשר חברת יפה נוף נושאת בעלויות המעסיק ובהוצאות הסוציאליות, זאת במקום להתקשר עם חברה שתבצע את העבודה, ולא כפי שנעשה, חברה שמספקת כוח אדם.

בסיום ההתקשרות עם אותה החברה, חלק מהעובדים המשיכו לעבוד באופן ישיר ורציף עם יפה נוף, כך שיש בעייתיות של יחסי עובד-מעסיק. זאת בנוסף להתחלות עבודה לפני אישור מכרזים וחתימת הסכם.

כוח אדם: בדו"ח נמצאו דיווחי נוכחות לא תקינים. העובדים לא מחתימים כרטיסי נוכחות והדיווחים נעשים באופן ידני בחברת יפה נוף. היתה אף תופעה של הרשאה לחלק מהעובדים, לעדכן במערכת הממוחשבת דיווחי נוכחות של עצמם, דבר לא תקין שעליו להיפסק.

רכב צמוד לעובדים: לא הוקמה ועדת רכב בחברה והרכבים ניתנו לפי החלטת המנכ"ל דאז, גם לעובדים שלא הוגדרו כבכירים. זהו נושא שיש להסדירו תחת נוהל ברור ואישור דירקטוריון.

בשנים 2017-2018: התקיימה בחברה השתלמות הכוללת נופש, בה השתתפו עובדי החברה ובני משפחותיהם, בסכומים שאינם מידתיים.

חריגה של מאות אחוזים בהיקפי העבודות השנתיים, חלוקת עבודות באופן לא שווה בין קבלנים, הגשת חשבוניות באיחור ושינוי תאריכים באופן ידני

המחלקה לפיתוח ואחזקת מבנים: המחלקה אחראית על שיפוץ מוסדות חינוך ומבנים, באמצעות מכרזי מחירון. בביקורת שנערכה נמצאה חריגה של מאות אחוזים בהיקפי העבודות השנתיים, לעומת ההיקף שהוצג במסמכי המכרז.

העבודות לא חולקו באופן שווה בין קבלנים וניתנה עדיפות להעסקת קבלנים מסוימים, ללא שום הסבר מניח את הדעת. זאת בניגוד למה שאושר בוועדת המכרזים.

המחלקה לא היתה מעורבת במכרזים ולא היה פיקוח מקצועי על העבודה, דבר שאינו תקין. במסגרת הביקורת, מצא המבקר שהמחלקה משתמשת במערכת שנקראת "תחזוקנית", מערכת שאינה מקושרת למערכת העירונית, כשרק עובדי המחלקה משתמשים בה. גם למנהל הכספים אין גישה, בזמן אמת, לראות את ניהול התקציב ולא התקיימה התאמה בין התחזוקנית למערכת הפיננסית. דבר שיש להפסיק אותו באופן מיידי.

החשבוניות הוגשו ואושרו באיחור רב והיו אף מצבים בהם התאריכים שונו באופן ידני. יומני עבודה לא מולאו וגם לא הופיע רישום פרוטוקולים לניהול העבודה. דברים אלה אמורים להיות חלק מהרוטינה הקבועה בעבודה במחלקה.

מתנ"ס רמות: מתנ"ס רמות נחשב כעמותה מעין עירונית. לפי התקנון, 40% מהעובדים בעמותה אמורים להיות מטעם הרשות המקומית. עד חודש דצמבר 2018, סגן ראש העיר דאז, היה היו"ר והנציג היחידי מטעם העירייה. לאחר שעזב, לא מונה אף לא נציג עירייה אחד. נכון לינואר 2020 לא היו נציגי עירייה בעמותה, וגם כאן התקיים ניהול לקוי. ישנו הסכם טיוטה משולש בין העירייה, בין החברה למתנ"סים ובין העמותה.

המתנ"ס מחזיק 13 מבנים עירוניים בשלוחות שונות, מבלי שמשולמת ארנונה ובלי רישום מוסדר. גם רכישת ציוד (כמו מחשוב) לא נרשם באופן מסודר וגם תוספות שכר כדוגמת בונוסים ושעות נוספות.

יוסי שלום

יוסי שלום יו"ר הועדה לעניינים ביקורת אמר בפתח דבריו:
"תפקידי ותפקיד הוועדה כפי שאני רואה את זה, הוא לא לחפש את עובדי העירייה, לא את ראש העיר הקודם וגם לא את ראש העיר הנוכחית. התפקיד שלנו לגבש המלצות במטרה להביא לטיפול בליקויים ושיפור תפקודם של היחידות והתאגידים העירוניים. ממצאי הדו"ח פקחו לנו את העיניים דבר המחייב את הדרג הבכיר לפעול על פי המלצות הדו"ח, כדי שהמערכת תוכל להשתפר. בכל שנה מצורפת לדו"ח הביקורת, התייחסות ראש העיר לכל הנושאים בנפרד, השנה היה מכתב אחד מסכם. היינו מצפים לקבל כל נושא בנפרד.

בין הנושאים ששלום ראה לנכון להעלותם: יישום הפקת הלקחים מאסון הכרמל והשריפות – למניעת האסון הבא, נושא העסקת הסייעות לילדים, בניין הספורטק והקייטנות.

בתקופה זו אנו מציינים 10 שנים לאסון הכרמל וארבע שרפות גדולות באזור, ועדיין ישנם ליקויים שלא תוקנו על מנת למנוע את האסון הבא.

על רכס הכרמל ישנן 9 שכונות כלואות, שעד היום לא הוצע לחברי המועצה פתרון כולל לשעת חירום וגם לא אושר תקציב ייעודי להנגשת כבישי גישה נוספים. בנוסף, יש היעדר תשתיות מים מספקות על רכס הכרמל, למרות שיצאו פניות לגורמים הרלוונטיים ומעקב אחרי אזורי חיץ.

כוח אדם בנושא העסקת סייעות לילדים: ישנם מספר דברים טכניים שאגף החינוך צריך לעשות, כי הדרישות להעסקת הסייעות אינן תואמות למה שנקבע בחוזר משרד הפנים וחוזר מנכ"ל החינוך, היות שמדובר בעיסוק בילדים קטנים וחסרי ישע, יש להתאים את הדרישות באופן מיידי.

שיפוץ הספורטק בחיפה: המתחם לא הונגש לבעלי מוגבלויות ויש גם לבדוק אם האנטנות הסמוכות למקום פולטות קרינה ומה מידת הקרינה ואם הן עומדות בתקן העירוני.

הקייטנות: בשנת 2019 העירייה התקשרה עם חברה למשק כלכלה, כחלופה עם ההתקשרות למתנ"ס, זאת בלי בדיקה מקדימה וחוות דעת על החברה. תלונות רבות התקבלו מההורים ונוצרה בעיית אמון קשה מולם. יש להשקיע בהחזרת האמון ולמנוע מהדבר לחזור על עצמו. הוועדה מבקשת לקיים התקשרויות עם חברות שנתנו שירות טוב בעבר לעירייה, לנהל תיק קייטנות בו ימופו צורכי הילדים בקייטנה לפי קבוצות גיל, ולפי ילדים בעלי צרכים מיוחדים. איכותו של השירות חשובה יותר מעלותו.

אביהו האן

יו"ר סיעת הירוקים, חבר מועצת העיר אביהו האן מסר לחי פה בתגובה לדו"ח:

הדו"ח מהווה תמרור אדום בוהק לברדק ולחוסר הניהול בשנתיים האחרונות בראשות קליש כראש עיר. אין מערך ניהולי לעיר, אין יד מכוונת, בעיות, כשלים וליקויים חמורים ללא תגובה של ראש העיר, והכי חמור, זלזול של ראש העיר בחוסר תגובה נדרש לדו"ח המבקר, כפי שנהוג במשך שנים רבות בכל הערים בישראל, וכמובן, בעיר חיפה.
אני מצפה לראות תהליכים וכלים ניהוליים לתיקון הליקויים, כמו כן אני מצפה שמועצת העיר תקבל באופן שוטף דוחות מעקב לתיקון הליקויים הרבים הנדרשים.
נעמה לזימי (צילום מסך: עיריית חיפה)
נעמה לזימי (צילום מסך: עיריית חיפה)

חברת מועצת העיר וחברת ועדת הביקורת נעמה לזימי, מסרה לחי פה בתגובה לדו"ח:

כחברת ועדת ביקורת, עלו הרבה סוגיות שכבר הכרתי טרם הבאת הדו"ח למועצה. כיוון שאסור לנו בחוק לדון בדו"ח, לא עשיתי זאת לפני ישיבה זו. לצערי, חלק מהדוחות, כמו 'יפה נוף' (דו"ח מטריד מאד), משקפים תמונת מצב שלא השתנתה שנים, זאת נוכח דוחות ביקורת עבר. זה מעלה הרבה שאלות: מה תפקיד דו"ח הביקורת אם דמויות שמעלו, לכאורה, בכספי ציבור עוד מכהנים? אם בזבוז כספי ציבור מדווח ומתועד, לא משתנה בשינוי מדיניות? בחלק מהממצאים הייתי מוצאת לנכון לבדוק התנהלות פלילית.

העליתי את כל זה כחברת ועדת ביקורת, ואני תוהה על הסוגיות הללו גם פומבית. נדמה כי במשך שנים, דוחות ביקורת שימשו כנוהל שיש לקיימו ולא תמיד נעשתה הפקת לקחים שאמורה, קודם כל, להיטיב עם הציבור.
אני מצפה שדוחות הביקורת ישקפו את ההערות הקשות שלנו כחברי ועדת ביקורת, ולא רק את הנוהל הבסיסי. זה לא נעים להטיח ביקורת והאשמה, אך חמור מכך יהיה להעלים עין משימוש חורג ומעורר תהיות בכספי ציבור.
יעל שנער (צילום: ירון כרמי)
יעל שנער (צילום: ירון כרמי)

חברת מועצת העיר יעל שנער (הירוקים), מסרה לחי פה בתגובה לדו"ח:

אני מודה למבקר העירייה על עבודה מקצועית ומסורה. חרה לי שחברי מועצה רבים מידי, ובכללם סגנים מקבלי שכר, לא טרחו להגיע לדיון. ידע הציבור ויזכור, מי משליחיו לא מוצא לנכון להגיע בכלל לדיונים.

אחד הפרקים החמורים ביותר בדו"ח המבקר נגע לעניין יפה נוף, ולצערי, לא היתה שום התייחסות של ראש העיר לדברים, כאשר מדובר בדו"ח שקיים מאפריל. במהלך הדיון על הכישלונות והמחדלים ביפה נוף, "שלפו" קליש וצוק איזה ראייה עלומה נטולת הקשר מלפני 5 שנים, כאילו מצאו את פרח לב הזהב בנוגע לעניין אזוטרי. רמה כל כך נמוכה – שיגלו אחריות, הם הנהגת העיר, המחדלים ביפה נוף קרו תחת המשמרת שלהם.
איציק בלס (צילום: ירון כרמי)
איציק בלס (צילום: ירון כרמי)

חבר מועצת העיר איציק בלס מסר לחי פה בתגובה לדו"ח:

חובה להגיש דו"ח מפורט על ביצוע התיקונים/הליקויים לחברי מועצת העיר, ממש כפי שמגישים דו"ח מפורט על הליקויים לחברי מועצת העיר. חברי מועצת העיר נושאים באחריות לעיר, הם הסמכות העליונה החוקית להתנהלות העיר. לא מספיק לי לשמוע ביקורת, יספק אותי לדעת מה תיקנו, מה עשו, מה שיפרו ואיך.
מוטי בליצבלאו

חבר מועצת העיר מוטי בליצבלאו, מסר לחי פה בתגובה לדו"ח:

הדו"ח נוגע למספר מחלקות ותאגידים של העירייה, ובראש, התייחסותו לחב' יפה נוף. דרשתי להקים ועדת חקירה כדי לבחון היטב איך קרה שראשי הנהלת העירייה הסתכסכו קשות עם משרד התחבורה, אשר בסופו של יום, הוציא את כול הפרויקטים מידי חברת יפה נוף – עבודות בהיקף של 700 מיליון שקלים, רוקן את החברה, גרם לפיטורי עובדים, ואחרים התפטרו, כאשר נכחו שאין להם אופק בחברה.
חלק נכבד מהליקויים שנכתבו בדו"ח, תוקנו. יש עוד מה לתקן, בעיקר נוהלי חברה, לחדד ולעדכן, לאחר גמר הארגון מחדש של החברה.

הביקורת של חלק מחברי המועצה באופוזיציה, נסבה נגד ראש העיר, שלא מצאה לנכון להגיב לדו"ח על פרקיו השונים לפני הדיון היום במועצה. ראש העיר הואשמה כמי שמובילה אשמה על ממצאי הדו"ח אל הצוותים הקודמים, בה בשעה שאין היא מביאה פתרונות לממצאים הנוגעים כבר לתקופה שהחלה לכהן בתפקידה.
הדו"ח גם דן בממצאים משנים עברו. היו ביקורות על השכונות הכלואות ברכס הכרמל שאין בהן יציאה נוספת, על הקייטנות ועוד. בגלל שיואב רמתי, שנמצא בניגוד עניינים בעניין יפה נוף וקיבל זכות דיבור על יפה נוף, בניגוד להוראות משרד המשפטים, כמחאה על כך, יצאו חברי האופוזיציה מהדיון.
הילה לאופר

חברת מועצת העיר הילה לאופר (הירוקים) מסרה לחי פה בתגובה לדו"ח:

היו לא מעט נושאים ומעט זמן, לכן בחרתי להתמקד בביקורת החריפה של מבקר העירייה בנושא קייטנות 2019. הילדים שלנו הם הדבר החשוב ביותר, אין נושא חשוב יותר מהם והביקורת רק חיזקה והמחישה את המחדל הנוראי. הייתי קוראת לזה אפילו פיגוע. תקופת הקייטנה היתה תקופה קשה מאוד פיזית וגם נפשית. כל המקרים שהגיעו אליי, כל התלונות הקשות על התנהלות הקייטנות, עסקתי בזה בכל יום וכל היום. ביקורת היא, ללא ספק, כלי חשוב ביותר לצמיחה ולתיקון, וזו בדיוק מטרת הדו"ח. אני רוצה להאמין כי הלקחים הופקו וכי ילדינו לא יאלצו לעבור שוב חווית קייטנה שלילית וקשה. אני רוצה להודות למבקר העירייה על הדו"ח החשוב.
יואב רמתי

חבר מועצת העיר יואב רמתי ויו"ר דירקטוריון יפה נוף היוצא, מסר לחי פה בתגובה לדו"ח:

הדוחות שהוצגו הערב במועצת העיר לגבי יפה נוף, נוצרו עקב פנייתי למבקר באמצעות רה"ע.
הודעתי, מתחילת עבודתי בחברה כיו"ר הדירקטוריון, בדצמבר 2018, כי החברה פועלת באופן בעייתי וחמור והיא נדרשת לארגון מחדש. הצגתי הערב את הכשלים המרכזיים בחברה וביניהם:
חוסר בנהלים, תרבות ארגונית כושלת, חוסר מקצועיות ועוד. כל אלו הביאו את החברה למסוכנות, לה ולתושבי העיר, ויצרו הכרח לנקוט צעדים נגד ההנהלה, לבצע שינוי מבני, לגייס אנשי מקצוע ועוד.
המאבק שלי למען ניהול תקין ללא פשרות הביא למלחמה פוליטית מול מי שהרגיש שנפגעו האינטרסים שלו. אני מצר על כך שמוסדות רשמיים של המדינה לוקחים חלק במלחמות אלו, כפי שראינו בימים האחרונים בפרשיות אחרות ובכך יוצרים עוול לציבור. אני שמח שהחברה נמצאת בשלב הבניה לאחר ניקויה ואני מאחל לה לצמוח, לגדול ולהגיע למקום הראוי לה.
הצבעה דו"ח מבקר העירייה 2019
תגובה
  1. אייל אמר/ה

    א. את יפה נוף יש לסגור מיידית, מדובר בתאגיד סורר כושל בזבזני שאיבד את אמון הציבור ואת אמון משרד התחבורה
    ב. צריך להקים תאגיד תשתיות כבישים גשרים ועבודות הנדסה בלבד ולפקח על המטרות שלו ועל העמידה בתקציב כשכל חריגה מהתקציב תביא להדחת מנכל התאגיד בלי חוכמות
    ג. צריך להקים חברה עירונית נפרדת להקמה תחזוקה וטיפוח של העיר ומבני ציבור
    ד. ועדת חקירה בשתוף משרד מבקר המדינה ודוחות העבר שלו למחדלי העשור האחרון בפרויקטים של יפה נוף, ממצאי מבקר העירייה שלא טופלו בקדנציה הקודמת וממשיכים בנוכחית, כולל העמדה לדין של יו"ר ומנכ"לי יפה נוף בעבר על אחריות מוחלטת ומלאה למחדלים ולגרעונות עתק, ניהול כושל, חוסר נהלים, מכרזים פסולים ועוד ועוד.

לא ניתן להגיב