שימוע למנהלי קבוצת בז"ן בשל חריגות בנזן • הודעת המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה זימן את  לשימוע בשל המשך חריגות מערכי סביבה במזהם בנזן: שוקל סגירת מכלים והחלפה מסיבית של עשרות אלפי רכיבי ציוד במתקנים בגדיב ובבז"ן החשודים בפליטת בנזן  •  באיגוד ערים מברכים על ההחלטה  •  שרית גולן: במקביל לשימוע, יש לפעול לאימוץ מסקנות דו"ח מקינזי שמדבר על סגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "חריגות הבנזן ממתחם בז"ן חייבות להיפסק באופן מיידי ואנו מודיעים היום לבז"ן על כוונתנו לנקוט בצעד חסר תקדים, שיורה על החלפת עשרות אלפי רכיבי ציוד ואף על סגירת מתקנים בלוחות זמנים הדוקים. ביצוע הצו המינהלי כפי שחייבנו הוביל לירידה משמעותית בעליות ריכוזי הבנזן אבל עדיין נרשמות חריגות. תושבי מפרץ חיפה זכאים לנשום אוויר נקי ואנו פועלים בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותנו להפחית סיכונים סביבתיים ולהגן ולשמור על בריאותם"

 

סגן השר להגנת הסביבה, ח"כ ירון מזוז: "הליכי אכיפה יופעלו ללא פשרות וללא משוא פנים, נגד כל מי שמזהם וחורג מכמות הפליטות המותרת. לבז"ן יש אחריות גדולה – לשמור על בריאות תושבי הצפון. למנהלי קבוצת בז"ן יש אחריות נוספת והיא כלפי העובדים שלהם. ההתעלמות מהחוק לא תוביל את המפעל למקום חיובי. נטרול הזיהומים יבטיח את המשך העסקת העובדים, וחשוב מכך – ישמור על חיי אזרחי ישראל"

 

המשרד להגנת הסביבה זימן היום (ד', 30/1/2019) את מנהלי בתי זיקוק לנפט (בז"ן) וגדיב בחיפה לשימוע, על מנת להשמיע את טענותיהם. זאת, בטרם יקבל המשרד החלטה על נקיטת צעדים כנגד החברות בקבוצה, כולל הוצאת צו למניעת או לצמצום זיהום אוויר מכוח סעיף 45 לחוק אוויר נקי, בשל חריגות מערך הסביבה של המזהם בנזן.

 

בשימוע זה יוכלו החברות גדיב ובתי זיקוק לנפט להשמיע את טענותיהם בדבר הודעת המשרד להגנת הסביבה על פיה הוא שוקל להוציא צו מנהלי, במסגרתו ידרוש מהחברות לרוקן מכלי אחסון שיש להם תרומה משמעותית לפליטות בנזן, עד להתקנת אמצעי הפחתה או לחיבורם למתקני טיפול; וכן לדרוש מהחברות החלפה של עשרות אלפי רכיבי הציוד במתקנים שזוהו כמתקנים מהם יש פליטות בנזן משמעותיות מרכיבי ציוד – לרכיבי ציוד העומדים בטכניקה המיטבית הזמינה, בלוחות זמנים קצרים וכן תכנית להחלפת רכיבי ציוד בשאר מתקני הקבוצה.

 

רקע והרחבה:

בשנת 2018 נרשמה ירידה משמעותית של עשרות אחוזים בחריגות בחומר המזהם בנזן, בשל יישום התוכנית להפחתת הפליטות שהמשרד להגנת הסביבה חייב את קבוצת בז"ן בביצועה – ואולם עדיין מוסיפות להימדד חריגות מערך הסביבה שנקבע לבנזן.

 

על אף הירידה בחריגות, מאז ינואר 2017 ועד היום נמדדים ריכוזים של בנזן החורגים מערך הסביבה שנקבעו בתקנות איכות אוויר בתחנות ניטור סביבתי סביב שטחן של החברות בתי זיקוק, גדיב וכרמל אוליפינים (מתחם בז"ן) ובדיגום הסביבתי שמבוצע על ידן במשותף. לחברות ניתנו הזדמנויות רבות – הן במסגרת היתר הפליטה והן במסגרת התכניות שהיה על החברות להגיש על פי צו 45 שהוצא על-ידי המשרד – להפסיק את החריגות הללו. גם התוכנית המקיפה שיישמו החברות, לא הפסיקה את החריגות באופן מלא.

 

בנזן הוא חומר מסרטן ודאי לאדם הנפלט לאוויר מפעילות תעשיתית ותחבורה. בניתוח המאפיינים המטאורולוגיים שבוצע על-ידי מומחי המשרד נמצא קשר ישיר בין ריכוזי הבנזן החורגים לבין מתחם בז"ן. יותר מכך: הניתוח אף הצביע על כך שברמת ודאות גבוהה מאד, מקורות הפליטה אשר אחראים לחריגות מערכי הסביבה היממתיים בריכוזי בנזן, הם באופן ספציפי בשטח מפעל גדיב ובתי הזיקוק לנפט.

 

לאור זאת, ולאור היותו של המזהם בנזן מסרטן ודאי לאדם, המשרד להגנת הסביבה לא יוכל לקבל המשך חריגות מערך סביבה בבנזן על המשמעויות הבריאותיות והסביבתיות שלהן, והוא שוקל הוצאת צו מנהלי למניעה או לצמצום של זיהום אוויר, שמשמעותו היא אף סגירת מכלים ודרישות מחמירות למתקנים נוספים.

 

במסגרת הצו המנהלי הקודם, נדרשו מפעלי הקבוצה בין היתר להגיש מיפוי של מקורות הבנזן שתכולת הבנזן בהם היא מעל ל-1%. מניתוח תוצאות מיפוי זה, וכן על פי המידע המצוי בידי המשרד להגנת הסביבה ומניתוח מקורות הפליטה האחראים לחריגות, עולה כי למכלי האחסון ולפליטות מרכיבי ציוד של המפעלים גדיב ובתי זיקוק לנפט תרומה משמעותית לפליטות בנזן ממתחם בז"ן.

 

המשרד דורש לקבל מיפוי כל המכלים בגדיב ובבתי זיקוק לנפט המכילים בנזן, כולל כאלה שבהם הריכוז הוא מתחת ל-1% (העמקה של הדרישות מהצו הקודם בו הדרישה נגעה רק למכלים מעל 1% בנזן); חישוב כמות הפליטה השנתית מהם; תוכנית לריקון מכלים שפולטים מעל ל-20 ק"ג בנזן לשנה – עד שיותקנו בהם אמצעים להפחתת פליטות או לחיבורם למתקני טיפול; ותוכנית להחלפת רכיבי ציוד מסיבית ב-4 מתקנים במפעל גדיב ו-4 מתקנים במפעל בתי זיקוק לנפט.

 

ההחלפה המסיבית של עשרות אלפי רכיבי ציוד במתקנים הללו היא העמקה והחמרה של הדרישות מהצו הראשון ונדרשת, מכיוון שהפליטות מרכיבי ציוד במתקנים הללו מהוות חלק נכבד מהפליטות שנמדדו בשנת 2018. לפיכך טיפול ברכיבי ציוד אלה תאפשר הפחתה משמעותית בפליטות מהמפעלים. הפעילות הנדרשת תבוצע בפרק זמן קצר ולוחות הזמנים יעוגנו במסגרת צו מנהלי.

 

מערך הניטור והחריגות שנמדדו

סביב המתחם הפטרוכימי – הכולל את המפעלים בז"ן, כאו"ל, גדיב, שבח, חיפה כימיקלים – פועלות חמש תחנות לניטור המזהם בנזן. שלוש מתחנות הניטור קבועות: איגוד, קריית בנימין וקריית חיים-רגבים, המוצבות בשכונות המגורים ומופעלות על-ידי איגוד ערים לאיכות סביבה מפרץ חיפה; ושתי תחנות ניידות: באתר שיקום נחל הקישון (ניידת 5), אשר הוצבה על-ידי המשרד להגנת הסביבה בסמוך לגדר המפעלים וניידת 6, שהוצבה בחצר משרד הרישוי בחיפה באזור מסחרי. כל תחנות הניטור פועלות בהתאם לתקן ISO17025 והמשרד מפרסם את נתוניהן באופן רציף ומיידי באתר האינטרנט.

 

לפי החוק, ערכי סביבה הם ערכים שחריגה מהם מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר. בתקנות אוויר נקי נקבע ערך סביבה למזהם בנזן שהוא נמוך אף יותר מהמקובל במדינות אירופה המובילות, ועומד על ריכוז מרבי של 3.9 מק"ג/מ"ק בממוצע יממתי וריכוז מרבי של 1.3 מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי. בתקנות נקבע, כי נוכחות באוויר של בנזן בריכוז העולה על הריכוז היממתי האמור לא יהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות בשנה לא יעלה על 7.

 

החל מתחילת שנת 2017 נמדדו חריגות בערך הסביבה במזהם בנזן הן בתחנות הניטור והן בדיגום הסביבתי בנקודות הדיגום מסביב לגדר המתחם. חריגות נחשבות רק במדידות שבהן הריכוז היה מעל לערך אי-הוודאות: בדיגום הסביבתי עלייה מהערך היממתי של בנזן תיחשב כאשר הריכוז הנמדד יהיה מעל 4.7 מק"ג/מ"ק, ובניטור בניידת 5 ובניידת 6, עלייה מהערך היממתי של בנזן תחשב כאשר הריכוז הנמדד יהיה מעל ערך של 4.4 מק"ג/מ"ק.

 

סיכום החריגות של בנזן לשנת 2017 מתחנות הניטור באזור מפרץ חיפה הצביע על החריגות הבאות, מעל לערך אי-הוודאות: בניידת 5 בקישון נמדדו 10 מדידות החורגות מהריכוז היממתי המרבי שנקבע כערך סביבה לבנזן; בשכונת המגורים קריית בנימין שבקריית אתא נמדדו 2 עליות מעל ערך הסביבה היממתי לבנזן.

 

סיכום החריגות של בנזן לשנת 2018 מתחנות הניטור באזור מפרץ חיפה הצביע על החריגות הבאות מעל לערך אי-הוודאות: בניידת 6 המוצבת בחצר משרד הרישוי נמדדו 13 חריגות מהריכוז היממתי המרבי שנקבע כערך סביבה למזהם בנזן; בניידת 5 באתר השיקום של נחל קישון נמדדו 2 עליות מעל הערך היממתי של בנזן.

 

בניידת 6 המוצבת במשרד הרישוי, באזור מסחרי נמדדה חריגה מערך הסביבה השנתי למזהם בנזן, שכן הממוצע השנתי שנדגם עומד על 1.53 מק"ג/מ"ק.

 

בדיגום הסביבתי ב-2017 נמצאו החריגות הבאות: בנקודה 9 הנמצאת מול מפעל גדיב נמדדו 21 חריגות מהריכוז היממתי של בנזן מתוך 25 מדידות שנעשו על-ידי המפעל (84% עליות מעל הערך היממתי הסביבתי מסה"כ הבדיקות); בנקודה 8, הנמצאת בסמוך למפעל גדיב (שער 25 של המתחם), נמדדו 10 חריגות מהריכוז היממתי של בנזן (44% עליות מעל הערך היממתי הסביבתי מסה"כ הבדיקות).

 

בדיגום הסביבתי ב-2018 נמצאו החריגות הבאות: בנקודה 9 הנמצאת מול מפעל גדיב, נמדדו 22 חריגות מהריכוז היממתי של בנזן (58% עליות מעל הערך היממתי הסביבתי מסה"כ הבדיקות); בנקודה 8, הנמצאת בסמוך למפעל גדיב (שער 25 של המתחם), נמדדו 9 חריגות מהריכוז היממתי של בנזן (28% עליות מעל הערך היממתי הסביבתי מסה"כ הבדיקות).


תגובת איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה:

דר עופר דרסלר (מנכ"ל איגוד ערים להגנת הסביבה - חיפה (צילום: ירון כרמי)
דר עופר דרסלר (מנכ"ל איגוד ערים להגנת הסביבה – חיפה (צילום: ירון כרמי)

בעקבות הודעת המשרד להגנת הסביבה אומרים באיגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה: " אנו מברכים על ההחלטה של המשרד להגנת הסביבה לזמן את ראשי בזן לשימוע. אסור להתפשר בנושא חשוב זה וחובתנו לעמוד ולהלחם בכל חריגה של זיהום אויר באזור מפרץ חיפה. אנו נמשיך להיות חוד החנית במאבק ונפעל למגר את התופעה של עבירות לכאורה על החוק ".

תגובת עו"ד שרית גולן, יו"ר ועדת איכות הסביבה של עיריית חיפה

עו"ד שרית גולן - חברת מועצת העיר חיפה (צילום: אלבום אישי)
עו"ד שרית גולן – חברת מועצת העיר חיפה (צילום: אלבום אישי)

אני מברכת על כוונת המשרד להגנ"ס לפעול בצעדים משמעותיים כנגד בז"ן וגדיב. מדובר בצעדים שהיו צריכים לקרות כבר לפני שנה, כאשר התברר שתכנית החירות בבז"ן לא באמת עובדת ופליטות הבנזן ממשיכות. אני מאד מקווה שההחלטה בעקבות השימוע תתקבל ותתפרסם עוד לפני הדיון בערעור נגד אישור התכנית להרחבת בז"ן, בבית המשפט העליון, שכן, פרקליטות המדינה מציגה רק את עמדת מינהל התכנון, בעוד שהעמדה של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, הנכונה להיום, לא הובאה בכתב התשובה לערעור.

הגיע הזמן להבין כי מפעל פטרוכימי אינו באמת יכול לשלוט במתקנים שלו, הפולטים חומר מסרטן וודאי לאדם. לכן אני קוראת גם לממשלת ישראל, במקביל לשימוע, לפעול לאימוץ מסקנות דו"ח מקינזי שמדבר על סגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה.

 

תגובת יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה היוצא – עו"ד בועז גור

עו"ד בועז גור – יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה – חיפה

"בעבודה מאומצת שהאיגוד מוביל בשנים האחרונות אנו עדים היום למהלך דרמטי וחיוני. זימון ראשי בזן לשימוע היא תוצאה של הפרות חוזרות ונשנות של הוראות החוק ואי עמידה בהוראות הרגולציה. עם מציאות זו סירבתי להשלים ואני שמח שהיום, יותר מתמיד, ניתן לראות שכאשר אנשים נחושים ואנשי מקצוע מובילים את המאבק בזיהום יש תוצאות. אני מודה לצוות האיגוד בראשות ד"ר עופר דרסלר על העבודה הבלתי מתפשרת שהובילה לתוצאה הרצויה. אני תקווה כי מדיניות ניקוי המפרץ מזיהום תמשך ותתגבר

לא ניתן להגיב