כביש נחל הגיבורים: פרקליטות המדינה והעירייה הגיעו להסכמות

הורדת האפליקציה איכות אוויר – איגוד ערים WB

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה ועיריית חיפה הגיעו לאחרונה להסכמות בנושא, כביש נחל הגיבורים אשר קיבלו תוקף של פסק דין.

81 ימים עברו מאז שהמחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בחיפה ביום 6.2 בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי לכביש נחל הגיבורים בחיפה, במסגרתה נתבקש בית המשפט להביא לסגירתו של הכביש עד אשר ימולאו כל הוראות התוכנית החלה במקום. אך בשל הנסיבות המיוחדות שנוצרו, עם פתיחת הכביש לתנועה באופן חד צדדי על ידי עיריית חיפה וחברת יפה נוף ועל מנת שלא לפגוע יתר על המידה בציבור הנהגים המשתמשים, התבקש ביהמ"ש להורות כי הצו יכנס לתוקפו אחרי 45 יום.

[topic:p7x7ou3z]http://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=13029&p=29038#p29038[/topic:p7x7ou3z]

מאחר והכביש לא נסגר וגם העבודות לא הושלמו פנינו לפרקליטות המדינה בבקשה לדעת היכן עומדים הדברים והאם עיריית חיפה ויפה נוף טיפלו בבעיה. מהפרקליטות התקבלה תשובה לבקשתנו, ממנה עולה כי הצדדים הנוגעים בדבר (המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה, עיריית חיפה וחברת יפה נוף) העבירו ע"י באי כוחן הודעה לבית משפט השלום בחיפה, בה הם מודיעים כי בהמשך למגעים שניהלו ביניהם, בין היתר בישיבה שהתקיימה בלשכת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ, הם הגיעו להסכמה.
פתיחת_נחל_הגיבורים_בחיפה_-_קרדיט_לצבי_רוגר.JPG

כביש נחל הגיבורים.
צילום: צבי רוגר – עיריית חיפה
מהחומר שהתקבל לידינו, מוסכם בין הצדדים כי משנפתח הכביש לתנועה ובשל הצורך הציבורי בהפעלתו, ואיזון צורך זה עם הפגיעה הצפויה באוכלוסייה המתגוררת בסמוך לכביש, לא תופסק הפעלת הכביש, אך זאת בכפוף להתחייבות חברת יפה נוף לפעול במפורט בהסכם זה.

בהתייחס לדירות המשמשות למגורים. חברת יפה נוף הבהירה, כי היא נכונה לבצע את פעולות המיגון הנדרשות לאלתר. וכי היתה עושה כן מכבר אלמלא הודיעו בעלי הדירות, כי הם מעדיפים לקבל תשלום במקום ביצוע המיגון. על פי הנחיית האיגוד והמשרד להגנת הסביבה, הודיעה חברת יפה נוף לבעלי הנכסים כי היא אינה מוכנה לשלם במקום ביצוע המיגון, ודרשה מבעלי הדירות לאפשר את ביצוע המיגון, בעין או לבצעו בעצמם לאלתר ולהציג חשבוניות והכל ללא דיחוי.

כללית לוקחים את זה בהליכה WB

במידה ואחד מבעלי הדירות הרלוונטיות יביע עד יום 1.5.14 את הסכמתו לביצוע מיגון הדירות כפי שנאמר, תבצע החברה את מיגון הדירות בעצמה עד חודשיים ממועד ההסכמה או תפצה את בעלי הדירות בגין ביצוע עצמי של עבודות מיגון לפי מפרט וסכום שיאושר על ידה מראש כנגד הצגת חשבוניות של בעלי הדירות. במידה ועד ליום 1.5 לא תושג הסכמה של בעלי הדירות לביצוע המיגון כאמור, בין אם ע"י יפה נוף או בין אם על ידם באופן עצמי, והשלמתו תוך חודשיים מיום ההחלטה תרשום הועדה המקומית הערה תכנונית לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין אשר תציין כי הוראות התוכנית חפ/1588/ג חלות על נכס זה.

בעניין מיגון הכיתות בבית הספר שערי תורה. חברת יפה נוף מבצעת בימים אלה את מיגון האגף הפעיל בבית הספר על פי התכנון שאושר ע"י האיגוד והיא תשלם את עבודות המיגון עד יום 1.5

ביחס למחסומים האקוסטיים הנדרשים על פי הוראות תסקיר ההשפעה על הסביבה נוכח הערכת עיריית חיפה ויפה נוף, כי ניתן להגיע לתוצאה מספקת באמצעות מיגון אקוסטי שפגיעתו החזותית נמוכה יותר. מתחייבת יפה נוף להגיש לוועדה המקומית בקשה להקלה תוך 30 יום אשר תאפשר להחליף את הוראת התוכנית בביצוע מיגון חלופי אשר יבטיח כי מפלס הרעש החזוי בכל חצרות בית הספר יהיה נמוך מהתקן. הבקשה תלווה בדו"ח אקוסטי מפורט שיועבר לאישור האיגוד. הוועדה המקומית תדון בבקשה בהקדם האפשרי בכפוף למוגבלות הדין ולחובת פרסום. ככל שהבקשה למתן ההקלה תתקבל מתחייבת יפה נוף בתקופה שלא תעלה על חודש ימים ממועד קבלת החלטת הוועדה המקומית, לבצע את המיגון בהתאם להחלטה בבקשה. אם הבקשה להקלה לא תתקבל או לא הוגשה במועד שנקבע תבצע יפה נוף את המיגון בהתאם לקבוע בתוכנית תוך שלושה חודשים מקבלת ההחלטה בבקשה או מיום חתימת הסכם זה בהתאמה.

בעניין הכיתות הפונות לכביש בבית ספר יבנה (כיום ישיבת ויזניץ) סוכם שחברת יפה נוף תביא לאישור האיגוד תוך 30 יום דו"ח אקוסטי מפורט ביחס למפלס הרעש החזוי, והמלצות למיגון הנדרש בהתאם לתוצאות הבדיקה תוך שלושה חודשים ממועד אישור המיגון הנדרש ע"י האיגוד ככל שיידרש. תבצע יפה נוף את המיגון ע"פ הנחיות האיגוד.

בהתייחס להוראות התוכנית לגבי הקולטנים ברחובות אלקנסה והגיבורי, חברת יפה נוף תערוך באמצעות היועץ האקוסטי בתוך 30 יום מדידות רעש אשר אופן ביצוען יאושר ע"י האיגוד. יפה נוף מתחייבת לבצע בינואר 2015 ושוב בינואר 2018 מדידות נוספות של רמת הרעש באופן שיאושר ע"י האיגוד. ובתחום ההשפעה של הדרך כפי שייקבע על ידו במקרים בהם יימצאו חריגות בפועל מרמות הרעש התקניות למגורים, תפעל יפה נוף לאלתר מפני רעש בהתאם להנחיות האיגוד.

עוד סוכם בין הצדדים, כי איחור של 30 ימים מהמועדים הקבועים לא ייחשב כהפרת הסכם. כל מחלוקת שתתעורר בין רשויות המדינה לבין עיריית חיפה ויפה נוף בנושא ההסכם והמיגון האקוסטי הנדרש ע"פ התוכנית, תלובן אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להגיע להבנות והסכמות בטרם יינקט כל הליך משפטי.

בית משפט השלום בחיפה נענה לבקשת הצדדים, ובירך את הצדדים על התנהלותם.

בחי פה נושא מטרדי הרעש בכביש נחל הגיבורים טופל ביוני 2013…

[topic:p7x7ou3z]http://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?t=11415[/topic:p7x7ou3z]
[topic:p7x7ou3z]http://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=11371[/topic:p7x7ou3z]
[topic:p7x7ou3z]http://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=12565[/topic:p7x7ou3z]

הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB
שוש קולין לימוד אנגלית מונפש 750 על 90

כתבות נוספות עוד מאותו הכתב

תגובות

בטעינה...