האופוזיציה העירונית של חיפה במהלך ראשון להדחת ראש העיר קליש | המכתב לעיונכם

האופוזיציה העירונית פתחה בהליך שמטרתו להדיח את ראש העיר המכהנת, עינת קליש רותם ולהחליף את הנהלת העירייה. בצעד הראשון התגבש רוב במועצה נגד הנהלת העירייה הקיימת (מועצה לעומתית). בהתבסס על הרוב הזה, האופוזיציה מגישה בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין, במסגרתה יפוטרו סגני ראש העיר עציוני (שכבר התפטר בשבוע שעבר), שלבי וקפלון. בהמשך יבוצעו מהלכים נוספים אשר האופוזיציה מתכננת כדי להביא להחלפת השלטון בחיפה.

המהלך כולו מבוצע בהנחיה משפטית, על מנת להתאים את ההליך לפקודת העיריות.

כזכור, כבר בשבוע שעבר איבדה קליש את הרוב בסדרה של הצבעות במועצת העיר, הצבעות אשר למעשה עצרו את התהליכים אותם היא מבקשת להוביל והיוו “סנונית ראשונה” למהלך הבא.

עינת קליש רותם (צילום מסך: עיריית חיפה)
עינת קליש רותם (צילום מסך: עיריית חיפה)

עדיין לא ברור, בשלב זה, אם התהליך יבשיל, בסופו של דבר, להדחתה של קליש. נמשיך לעדכן.


סופי נקש שמשון עידו מגישים את המכתב חתום

המכתב שיישלח בשעות הקרובות לקליש – כינוס מועצה מיוחדת

לכבוד,
ד”ר עינת קליש רותם,
ראש עיריית חיפה

ג.נ., שלום רב,

הנדון: בקשה לקיום ישיבה מיוחדת שלא מן המניין בהתאם לסעיף 9 לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש] ובהתאם לסעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה-1975

פתח דבר
בעקבות הכישלון הקולוסאלי של התנהלותך בניהול העיר בכל תחומי החיים בחיפה, רוב ברור של חברי מועצת העיר החתומים מטה, מבקשים לחולל שינוי בניהול העיר והתרבות הפוליטית הכושלת שהנחלת.
תרבות פוליטית זו מביישת את שמה הטוב של חיפה. בבסיס הבקשה לקיום הישיבה שבנדון עומדת התנהלותך כראשת עיר מכהנת, אשר משליכה על התנהלות העירייה, ובכל הכבוד הראוי מעכבת ופוגעת ביעדי העיר חיפה ועוצרת את קידומה.
ענייני העירייה בכלל תחומיה מנוהלים באופן לקוי, חסר, שלא לומר לא מקצועי, באנדרלמוסיה גדולה, כאשר יד ימין אינה מוצאת את יד שמאל, והכל תוך שסע עמוק בין סיעות המועצה השונות באופן שאינו מאפשר עבודה מאוחדת לרווחת תושבי העיר חיפה.
בהתאם להוראות הדין תוגש בהמשך גם בקשה למינוי סגני ראש אחרים תחת אלו שיודחו משום שמטרת השינויים המובאים בבקשה זו אינה הדחה לשם הדחה אלא כדי לסייע ביצירת תרבות פוליטית ישרה ותקינה בעיר חיפה. אילוצים פוליטיים והתחייבויות קואליציוניות מונעים ממך להחליף את סגניך הכושלים ולשלול את שכרם. סגנים אלו אינם ממלאים את תפקידם כהלכה ומסכלים את הצלחתך כראש עיר. לא ייפלא, אפוא, שבחלוף כמעט 3 שנים מעת תחילת כהונתך, שביעות הרצון ממך בקרב תושבי העיר היא בשפל שלא ידענו כמותו כך שכמעט בכל תחום מהותי – הטיפול אינו ראוי, וקצרה היריעה מלמנות תחומים אלו.
שינויים בהרכב הסגנים ומינויי חדשים תחתיהם יביאו, כך יש לקוות, לשיפור תפקודך הלקוי, וזאת כמובן אם תיאותי לשתף עימם פעולה, לאפשר להם לפעול לשם קידום העיר ושיפור התפקוד הארגוני של העירייה. בכך תכבדי את רצון רוב חברי המועצה, כפי שאנו מכבדים את רצון הבוחר.
על כן, הנך מתבקשת לקיים ישיבה שלא מן המניין בהתאם לסעיף 9 לתוספת השנייה לפקודת העיריות נוסח חדש, אשר תהא גם ישיבה מיוחדת בהתאם לסעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה-1975(להלן: “החוק”), ובכדי לדון בנושא שעל סדר היום כמפורט להלן:

נושא לסדר יום מליאת מועצת העיר
כלל החתומים מטה, מבקשים להביא בפני חברי מליאת מועצת העיר את הנושא הבא על סדר היום לישיבת מיוחדת שלא מן המניין, כמו גם הצעת החלטה בבסיסה, כדלקמן:
הדחת סגני ראש העיר המכהנים בשכר, מר לזר קפלון, מר דוד עציוני והגב’ שהירה שלבי, בהתאם לסעיף 25(4) לחוק.

הצעות החלטות לאישור חברי מליאת מועצת העיר
הננו מתכבדים להגיש הצעת החלטה זו לגבי הנושא שעל סדר היום לאישור מליאת המועצה בהתאם לסעיף 9(א) סיפא לתוספת השנייה לפקודה, כדלקמן:
א. מליאת מועצת העיר חיפה מחליטה על חדילת כהונתם והדחתם של סגני ראש העיר אשר מכהנים בשכר, מר לזר קפלון, מר דוד עציוני והגב’ שהירה שלבי בהתאם לסעיף 25(4) לחוק.
ב. עם הפסקת כהונתם של סגני ראש העיר מר לזר קפלון, מר דוד עציוני וגב’ שהירה שלבי הם יחדלו מלכהן בכל תפקיד שעל פי דין תנאי לכהונה בו הינו כי המכהן בתפקיד ישמש כסגן ראש עיר.
ג. החל מעת קבלת החלטה זו לא ישולם שכר לסגנים כאמור בסעיף 3(א) ו-3(ב) ויופסקו כל התנאים הנלווים המוקנים לבעל תפקיד של סגן ראש עירייה בשכר כגון: לשכה, מזכירות, כלי רכב צמוד. מנכ”ל העירייה ינחה את גזבר העירייה בהתאם ואף ידווח על כך למשרד הפנים.

דברי הסבר בתמצית
א. נוכח התנהלות ראש העיר, כפי שפורטה בפתח בקשה זו, ואשר באופן טבעי ומתבקש משליכה על התנהלות סגניה שבשכר, ואשר אינה משביעת רצון לדעת החתומים מטה, ובאופן שלא משרת את יעדי העיר – יש להביא להדחתם כמפורט בהצעת ההחלטה.
ב. ההפך הוא הנכון, ראש העיר, ובהתאמה סגניה שבשכר, מזניחים תחומים מהותיים במערך החיים בעיר, לא מבצעים את עבודתם כראוי ומונעים את התפתחות העיר וגידול בהכנסותיה, ומן הצד השני מגדילים את הוצאות העיר שלא לצורך, בין אם בפעולות שנועדו לקדם את ראש העיר ולא את התושבים ובין אם בשל ניהול כושל שמביא לבזבוז כספים.
ג. הדחת הסגנים המצוינים לעיל יביא בהתאמה לביטול שכרם. ביטול שכרם אף ישרת את קופת העירייה בכספים המשולמים לסגנים ולרבות התשלומים הנלווים להם זכאים נבחרים בשכר, בהתאם לחוזר מנכ”ל 4/2017, כאחזקת רכב צמוד, שירותי מזכירות, החזרי הוצאות, דמי כלכלה ועוד, ואשר אף בהם נושאת העירייה ולחינם. עלות שכרם של הסגנים, כולל עלות לשכותיהם, עוזריהם ומזכירותיהם וכן כלי הרכב להם הם זכאים עומדת על כ-5 מיליון ₪ בשנה, לפחות.
ד. חיסכון זה לקופת העירייה הינה חשובה מעין כמוה עבור העירייה אשר נמצאת בגירעון הבלתי רגיל העומד על 279,000,000 ₪ בתקציב בלתי רגיל. גרעון זה הולך ומצטבר בשנתיים האחרונות על רקע הוצאות כספיות על פרויקטים שתרומתם לעיר אפסית, מינויי יועצים המהווים עיריית צללים לעיר והבאה להחליף את אנשי המקצוע בעירייה ושימוש בתקציבי הפיתוח לביצוע פעולות שוטפות שיש לממנן במסגרת התקציב הרגיל.

סיכום וחתימות
אשר על כן, מתבקשת כבוד ראש העיר לכנס ישיבה מיוחדת שלא המן המניין בהתאם למועד הקובע בסעיף 9 לפקודת העיריות [נוסח חדש], לדון בנושא כפי שפורט לעיל ולהביא להצבעה את הצעת ההחלטה אשר פורטה בבקשתנו זו החתומה בידי שליש מהיקף מליאת חברי מועצת העיר כדין.תגובות (עולות לכאן בהדרגה):

אביהו האן יו”ר הירוקים של חיפה מסר לחי פה:

קליש כשלה ופגעה בחיפה, היום התחלנו את המהלך להחלפתה.
הירוקים, כסיעה הגדולה במועצה, החליטה לשלב ידיים במהלך משותף למספר גדול של חברי מועצה, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, בשביל לצמצם ולתקן את הנזקים שקליש גרמה לחיפה. האחריות למצב הקשה אליו התדרדרה העיר מוטלת על ראש העיר, אשר אינה מסוגלת לנהוג כאדם בוגר ולקחת אחריות על מעשיה.

מיד לאחר שנבחרה, בחטא היוהרה, היא הצליחה לזלזל ולהסתכסך עם כל מי שנקרה בדרכה. משרים בשלטון בירושלים, דרך עובדי עירייה מסורים, ועד חברי הנהלת עיר ומועצה אליהם התייחסה כאל עציצים.

העיר לא מנוהלת והתושבים סובלים. במבחן התוצאה קליש נכשלה בטיפול בחזירי הבר, העיר היפה שלנו מטונפת, ישנו בזבוז כספים משווע ופערים גדולים בין אוכלוסיות.

הנזקים שהיא גרמה במו ידיה ובהבל פיה עם אמירות חסרות אחריות, גרמו לחיפה להפוך לבדיחה של המדינה. זה כואב לי, זה מדיר שינה מעיני.

הירוקים בראשותי קיבלו 4 מנדטים בבחירות, הסיעה הגדולה במועצה, ביקשנו לשפר את המצב בעיר האהובה שלנו. קליש החליטה לשים אותנו באופוזיציה, ובכל זאת קיוונו לשיתוף פעולה, לעבודה משותפת, אך כגודל התקווה כך גודל האכזבה והמצב הפך לבלתי נסבל. כעת, יחד עם שותפינו נוביל את המהלך להחליפה ולמתן תקווה לתושבי חיפה.

אביהו האן יו"ר הירוקים (צילום: ירון כרמי)
אביהו האן יו”ר הירוקים (צילום: ירון כרמי)

עו”ד שרית גולן מסרה לחי פה:

למרות אינספור הזדמנויות שניתנו לראש העיר לעבודה משותפת, היא בחרה להתנהל באופן לא מקצועי, לא שיתופי תוך בזבוזי כספים, גיוס משרות כפולות והתעלמות מאנשי המקצוע בעיריה ובתאגידים. ראש העיר יצרה תרבות ארגונית ופוליטית כושלת שמגיעה לשיאה בהתנהלותה בישיבות המועצה. העיר שלנו מתדרדרת מדחי לדחי וכדי לעצור זאת אנו נדרשים למעשים אמיצים שיתנו תקווה לתושבי העיר שחיים בזוהמה, לכלוך, ניהול כושל של החינוך, מנהל לא תקין ועוד. נבחרתי כדי לשרת ציבור ולא את ראש העיר ואעשה הכל כדי שלציבור הזה יהיה טוב בחיפה ושהוא יהיה גאה להגיד שהוא חיפאי.

עו"ד שרית גולן
עו”ד שרית גולן

חדווה אלמוג, חברת מועצת העיר, מסרה לחי פה:

חברי האופוזיציה מבינים לאורך זמן כי פעילות הנהגת העירייה בראשות עינת קליש איננה משרתת את התושבים בשום פרמטר שבה היא נמדדת. חזירי בר הפכו לתושבים, הלכלוך והזוהמה בעיר, הפסקת פעילות התרבות, החינוך ומה לא? ועל כן החלטנו לקחת מראש העיר את הניהול ולהעביר אותו לידי מועצת השינוי שתעשה את המיטב כדי להחזיר את העיר למסלול שפוי.

חדווה אלמוג
חדווה אלמוג

יוסי שלום חבר מועצת העיר מסר לחי פה:

היום חבריי למועצת העיר ואני אומרים כן לחיפה וכן לצעירים של חיפה.
לצערי, מזה קרוב לשלוש שנים שתחומי הצעירים, הקהילה הגאה והעסקים הקטנים שאותם הבטחתי לקדם, עומדים במקום ובמידה מסוימת אף נפגעים, בחסות סדר עדיפויות לקוי של הנהגת העיר.

התחלות הבנייה למגורים ותעסוקה בשפל, עסקים קורסים, מוסדות חינוך נסגרים בזה אחר זה, אירועי תרבות שהיו כה מזוהים עם העיר הולכים ופוחתים, אובדן שליטה וריפיון הנהגתי הן בטיפול בסוגיות חשובות כמו חזירי הבר והן בתוך כותלי מועצת העיר.
הגיע הזמן להגיד להנהגת העיר – עד כאן !
אני מברך את חבריי למועצת העיר, הן מהאופוזיציה והן מהקואליציה, על כך שבחרו בטובתם של תושבי חיפה ושמו את השיקולים הפוליטיים בצד.

יוסי שלום (צילום: ירון כרמי)
יוסי שלום (צילום: ירון כרמי)
הגיבו כאן לכתבה

19 תגובות
 1. יהודה אמר/ה

  קליש ביזיון אחד גדול הרסה את העיר בכל המישורים.

 2. בר מעיין דליה אמר/ה

  הגיע הזמן ,בהצלחה

 3. א.ד. אמר/ה

  בהצלחה גדולה לאופוזיציה. קליש מתנהלת כאילו העיר של האבא שלה ומתעלמת מצרכי התושבים. הגיע הזמן להחליפה לפני שתגרום נזקים נוספים שיהיה קשה לתקנם.

 4. אייל אמר/ה

  אחרי הדברים הקשים של עציוני והתפטרותו, והשגת רוב לאופוזיציה, אני חושב שקליש רותם צריכה לכנס מסיבת עיתונאים ולהודיע על פרישתה.
  מעבר 5-6 אנשים שהיו בראש הקואליציה לתמיכה בהדחתה אומר דרשני.

 5. עדינה אמר/ה

  יששששששששששששששש

 6. יסמין עתמה אמר/ה

  הגיע הזמן כל הכבוד לעורכת דין שפועלת בשם כל תושבי העיר הזעקות שלנו על הניהול הכושל של ראשת העיר כבר איבד פרופורציה פשוט ההרס שעשתה אין מילים שיביעו את הכעס של התושבים מכל הבחינות היא לייבת להתפטר ואפילו לעמוד לדין על הנזק וההזנחה שגרמה לעיר היפה שלנו ומקווים הבא בתור ישקן את חיפה

 7. אלכסי אמר/ה

  יאללה שתצא לנו מהחיים זאת
  רק נזקים עשתה.

 8. דיין אמר/ה

  סוף סוף. מכתב זה היה צריך להכתב כבר לאחר שנתיים של בזבוז והחלטות שגויות שעלו לרוב התושבים בבריאות וכסף.

 9. לודמילה אמר/ה

  אין אדם מתאים לראשות העיר חיפה..
  החיפאים לא אוהבים אנשים בכלל, לא בראשות העיר, לא בראשות הממשלה ובכלל.
  החיפאים אוכלים את שבישלו ובארצי כולנו נאכל את שבישלתם.

 10. אבי כהן אמר/ה

  יוחזר יהב לאלתר עם התנצלות. אם יסכים

 11. מועד בחירות חדשות לראש העיר אמר/ה

  ראש העיר לא תוכל לכהן שנתיים בלי יכולת להעביר שום החלטה ותקציב במועצת העיר ומצב כזה רק יפגע יותר בחיפה.
  משרד הפנים צריך לראות את המצב ולפעול גם לקבוע מועד בחירות מהירות לראשות העיר בלבד לשנתיים הבאות.
  בתי הספר עכשיו בחופשת הקיץ אין בעיה לקיים בחירות במבני בתי הספר. אפשר לקבוע מועד לסוף אוגוסט.

 12. יאיר אמר/ה

  המכתב והתגובות אינם מפרטים ולא מסבירים את הטענות. זה לא מספיק לטעון בכללי ונחוצים נימוקים עם דוגמאות ועם הצעות. היריעה של נהול עיר היא גדולה ומורכבת מכדי לחשוב שאפשרי לערבב פולטיקה פנימית וגם צרות- עין וקנאות אישיות לתוך סלט אחד גדול. בבקשה : תטענו עניני. תסבירו על אלו חלופות מדובר ובמה ההנהלה נחשלת. אני למשל מרגיש שהעיר שלי יותר נקיה, שברחובות הוצבו ספסלים לטובתנו התושבים, שפרויקט החניות הכתומות הוא תרומה אמיתית לעסקים הקטנים והענקת חנייה חינם לאזרחים הוותיקים היא אחלה !!
  לכן, אם רוצים לשכנע יש להסביר ולנמק במקום לטעון טיעונים כלליים.
  העיר נעשתה צפופה כי האזרחים קונים עוד ועוד מכוניות. זה לא ניתן לפתרון אלא בתכנון לטווח ארוך. החזירים זאת ה בעיה אבל נדרשים תיקוני חקיקה ברמה הארצית כדי להתמודד אתם. מה אנחנו – תושבים יודעים על תוכניות של בינוי ארוך טווח שהיא מנסה לקדם ? והאם בכלל ניתנו לנו הכלים לבחון זאת ? במקום כל אלו — יאללה עליהום. לא רציני.

 13. חיפאית לשעבר אמר/ה

  תגידו לא יכולתם להקשיב לי ? בשנייה הראשונה להוד טיפשותה בכסא ברגע שהלכה על הערבי ההוא היא סיימה אצלי. הלוואי שהכל יבשיל להליכתה וכמה שיותר מהר הביתה. אגב זה היה מכובד לפחות אם היתה מניחה המפתחות ומתפטרת. כלכך הרבה לא מקבלים אותה את דרכה ואת כישלונה מכל צדדי המפה בחיפה. אין דבר אחד בספר האיך-לא-תעשה שהיא לא הלכה לפיו .

 14. מאור אמר/ה

  מה עם כביש 58 לעזזל

 15. איציק+התשואל אמר/ה

  אנא מכם !
  עדיין לא העת להרים חדיים
  בואו לא נחזור לאימרה שהיתה ” רק לא יהב ”
  אןמנם הסיסמה שכן עבדה , ובגדול !!
  “רק לא ביבי” אכן עבדה לשימחת רבים , אך בבקשה : תנו צ’אנס אחרון לעינת….( למען גילוי נאות – הייתי מתומכיה הנלהבים , אך…מהמאוכזבים ביותר . ואולי תתעשת/ יתעשתו חבריה להנהגת העיר הנכבדים עד מאוד.
  כן , הנני סתם אזרח המודאג מאוד, (אשר משפחתי מוותיקי העיר – מסביבות 1880 !!!)
  אשר העיר יקרה לי עד מאוד !!!

 16. יעקב אמר/ה

  לפי היעדר פיקוח עירוני-חנויות מניחות סחורה על שטח ציבורי וגידול חיות מחמד על ידי ראשת העיריה באמצע העיר חיפה(חזירי בר),
  נראה שהיא איבדה קשר עם המציאות, וזו כבר בעיה של שרת הפנים.

 17. ריטה אמר/ה

  לודמילה היכן היית לפני 50 60 וגם 40 ו30 בתוך לא בחיפה ,חיפה ירדה ממפת הסדר הנקיון ווווווו ורחובות העיר היתמלאו בקבצנים,הדר העיר הכמל חופי הים ככרות גנים ציבוריים, חברה(זה למבוגרים שבנו)זוכרים איך מר גוראל ראש העיר יוצא בבקרים לרחובות חיפה אוסף זבל מהמדרכות

 18. אסתי אמר/ה

  כל הכבוד למועצת השינוי אנשים אמיצים שליחי ציבור אמיתיים גאה בכם מאד ומחזקת את ידיכם.
  הגיע הזמן לסלק מתפקידם את מיכי אלפר ואת נחשון צוק הם נזק אמיתי לעיר היפה שלנו.

 19. ענת אמר/ה

  ראשית אציין כי איני קשורה לשום גוף בעירייה ויש לי גם ביקורת נוקבת על עיריית חיפה ללא קשר עם הביקורת הנוקבת שיש לי על גברת עינת קליש החזירה, שלא מוכנה לפנות את כיסאה, וזאת למרות שכל תושבי חיפה בלי יוצא מהכלל חושבים וסבורים שעינת קליש לא מתאימה כלל לתפקיד החשוב ובאופן שיטתי כילתה כל חלקה טובה בעיר. מצב העיר מזעזע, הכבישים מחוררים, תהליכי פיתוח העיר בכל התחומים מתקדמים באיטיות או משותקים לחלוטין. אין לעינת קליש שום הבנה בניהול עיר ופיתוח עיר. ההתנהלות שלה מקוממת, מזעזעת ועצם העובדה שהיא נאחזת בקרנות המזבח ולא מתפטרת מיידית נוכח חוסר התאמתה והנזקים היומיומיים והמצטרבים שהעיר הזו חווה בשל נוכחותה העיקשת של עינת קליש בתפקיד מדברים בעד עצמם.
  גברת עינת קליש הנכבדה, העם לא רוצה אותך. את דמות מבישה ותזכרי בתולדות ההיסטוריה של העיר וכן של המדינה כדבר הכי מביש שהתרחש בשנות 2020.
  לכי מכאן, שחררי את העיר מהמצור שהטלת עליה.
  את שייכת לאנשים שכל כך פוחדים לעשות משהו שפשוט שיתקת את העיר בשל התסביכים שאישיים שלך שאת גוררת את כולנו לקטסטרופה המיותרת הזו בעיכוב העיר מהתפתחות נורמלית.
  יש לי ביקורת על יהב ועל חוסר השליטה שלו על העירייה שהמשיכה לחגוג ולעשות מה שבא לה ואינה חפה משערוריות, מאידך אני אסירת תודה ליהב שכל הזמן פיתח את העיר וקידם אותה בצורה מדהימה וייזכר לטובה. אבל זה לא שייך למאמר זה. אבל גם קליש לא עשתה דבר כדי לרענן תהליכים בעירייה שאינם ראויים בלשון המעטה.
  שורה תחתונה קליש חייבת להתפטר מייד ולאלתר או שחייבים להעיף אותה כדי להציל את העיר.

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

 1. להגיב לכתבה
 2. לדף הבית של חי פה
 3. למדור פוליטי
 4. סגור והמשך בכתבה זו