הנחיות לסגר קורונה בחגים, מיום 25/9/20 | תקנות מעודכנות – מרחב ציבורי, תפילה, מקומות עבודה, הגבלות ל-1 קילומטר ועוד

לאחר ישיבה ממושכת שהסתיימה לפנות בוקר (24/9/20) החליטה הממשלה על החמרת ההגבלות החל מיום ו’, 25/9/20 בשעה 14:00


להלן התקנות הנוספות עליהן החליטה הממשלה:

 • סגירת כלל מקומות העבודה, למעט מקומות עבודה חיוניים שיפעלו על פי תקנות שיאושרו.
 • סגירת השווקים.
 • חנויות לממכר מזון ופארם ונותני שירות חיוני יורשו להמשיך לפעול.
 • הגבלת מרחק יציאת מהבית עד 1000 מטר, מלבד סיבות שיאושרו.
 • תפילות והפגנות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד, עד 20 אנשים וברדיוס של עד 1000 מטר ממקום המגורים. (לגבי הפגנות – ההחלטה כפופה לתיקון חקיקה בכנסת.)
 • בתי הכנסת יהיו סגורים בתקופת הסגר, למעט תפילות ביום הכיפורים בהתאם למתווה שאושר.

הגבלת שהייה וכללי התנהגות במרחב הציבורי

הגבלת שהייה וכללי התנהגות במרחב הציבורי | סגר קורונה כללי | מיום שישי 25/9/20 | התקנות המעודכנות
הגבלת שהייה וכללי התנהגות במרחב הציבורי | סגר קורונה כללי | מיום שישי 25/9/20 | התקנות המעודכנות

מה מותר מעבר ל-1 קילומטר

מה מותר מעבר ל-1 קילומטר | סגר קורונה כללי | מיום שישי 25/9/20 | התקנות המעודכנות
מה מותר מעבר ל-1 קילומטר | סגר קורונה כללי | מיום שישי 25/9/20 | התקנות המעודכנות

מתווה תפילות ליום כיפור

מתווה תפילות ליום כיפור | סגר קורונה כללי | מיום שישי 25/9/20 | התקנות המעודכנות
מתווה תפילות ליום כיפור | סגר קורונה כללי | מיום שישי 25/9/20 | התקנות המעודכנות

הגבלות על פעילות מסחר, בילוי ופנאי

הגבלות על פעילות מסחר, בילוי ופנאי | סגר קורונה כללי | מיום שישי 25/9/20 | התקנות המעודכנות
הגבלות על פעילות מסחר, בילוי ופנאי | סגר קורונה כללי | מיום שישי 25/9/20 | התקנות המעודכנות

הגבלת פעילות במקום העבודה

הודעת ממשלת ישראל – 25/9/20, 17:30

קבינט הקורונה אישר הבוקר (ו’, 25/9/20) במשאל טלפוני את התקנות המגבילות את הפעילות במקומות העבודה החל מה-25.9 בשעה 14:00, זאת בהמשך לסגר עליו הוחלט בממשלה במטרה לעצור את התפשטות נגיף הקורונה.

התקנות קובעות כי החל מיום  ה- 25.9.20 ועד ליום ה-10.10.20 תוגבל הפעילות במקומות העבודה לחלוטין למעט מקומות העבודה הבאים:

1. חברות העוסקות בעבודות בינוי לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים.
2. חברות העוסקות בעבודות תשתית בכלל זאת פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה,  אנרגיה, תקשורת, מים וביוב.
3. תאגידים ביטחוניים ובכלל זאת אלתא מערכות, תעשיה אווירית, רפא”ל, התקני מצב מוצק (המ”מ), אלביט, תומר וחברות בנות- עד 60% ממצבת כוח האדם.
4. מפעל למתן שירותים חיוניים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז- 1967.
5. מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי”א-1951, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה- מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.
6. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה יעבדו במתכונת חירום.
7. מפעל טכנולוגי מועדף לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט- 1959, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
8. עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש”ף-2020 ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), תש״ף-2020.
9. הגעת עובד לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.
10. מגזר פיננסי- כל נותן שירות פיננסי אחר לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע”ו- 2016, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי בהתאם לתקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים.
11. רשות לניירות ערך.
12. רשויות ניקוז.
13. נמלים ותחנות הסגר בנמלים.
14. פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים.
15. הביטוח הלאומי.
16. יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע”א- 2011, לרבות הפעלת מתנדבים, יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס”א- 2001, ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון. פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.
17. שירותי רווחה לרבות שירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון, מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או מספקות הגנה, הזנה, טיפול וסיוע לאנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, מסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק ומסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק.
18. מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב תכליתיים.
19. הרשות לשיקום האסיר לרבות מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.
20. מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו-סוציאליים לנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959  [נוסח משולב], על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו של המשרד, מטעמו או במימונו.
21. מי שפועל בתחום מכירה, אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי.
22. פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ”ח-1998.
23. מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיסית.
24. בריאות- משל”ט, חמ”ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות, או לטיפול בקורונה, לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, נותני שירות למשרד הבריאות. 
25. מתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות פיזית.
26. מפעל תומך ביטחון – מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של משרד הביטחון ויחידות הסמך, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה”ל, המוסד למודיעין, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות הארצית לכבאות והצלה- עד 60% ממצבת כוח האדם.
27. וועדות לתכנון ובניה לרבות רישוי ופיקוח בניה.
על מעסיק שרשאי לאפשר שהיה של עובדים במקום העבודה, חלה החובה למנות ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים למניעת התפשטות הנגיף (התו הסגול), הוצב שילוט במקום בולט בנושא והמנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה.


קורונה – כל הכתבות

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.

19 תגובות
 1. שלומית אמר/ה

  חסר לי מידע לגבי נתב”ג

 2. Avino אמר/ה

  סגר לייט ! אין אומץ לבצע סגר מוחלט. דוגמת העוצר בתקופת המנדט הבריטי בישראל. בכל מדינה אפשר סגר, במדינתנו הנאורה
  אזרחי המדינה חוכמולוגים, תכמנים, מטיילים ללא מסיכות כלל
  מקסימום, על הזרוע….חחחחה. מכעיס זו מילה עדינה.
  אין אכיפה, אין נוכחות משטרה ברחובות הערים.

 3. לינור אמר/ה

  מה לגבי חינוך מיוחד?

  1. יהונתן אמר/ה

   חינוך מיוחד אמור להיות בהסגר מוחלט אבל מאפשרים לחינוך המיוחד לפעול כי מעדיפים לשלב אוטיסטים חסרי תפקוד מאשר לפעול בכפוף לסמכות חינוכית שלי.. חובה להפנים שהנתונים מזויפים.
   אוטיזם זה האסון האמיתי תסמיני הקורונה קלים פשוט הבהלה החברתית שולטת ולכן הנזק כבר בלתי הפיך

   1. א אמר/ה

    על פי המשפט האחרון שרשמת יהונתן, כנראה אתה אחד מאלו שהמנטליות שלהם גרמה לסגר עכשיו (בנוסף לממשלה הלא מתפקדת) ולנזק להיות בלתי הפיך

 4. ד אמר/ה

  כל הכבוד לממשלה הכי אנטי יהוגית שהיתה פה אי פעם על שמירת הסגר מתחילת אפריל? עבדים נהינו….. לא צריך לשים אנשים בכלא אפשר לסגור אותם בבתים בכל המועדים …. אפילו אנטיוכוס לא חלם על ההגבלות כאלה…..

  1. אולגה אמר/ה

   הפרו את כל זכויות האדם שאפשר. ברוסיה אפילו במלחמת העולם השני כאשר מגפות יותר רציניות היו כמו טיפוס ועוד אז עבדו בתי ספר ובנים. שערוריה!

 5. א אמר/ה

  נדמה לי שמי שעושה ספורט הליכה סביב הבית אפשר ללא מסכה אם אני טועה תתקנו אותי בבקשה

 6. גילי אמר/ה

  סגר חירטוט שיעלה מיליארדים ישבית חצי מדינה שהם עסקים עצמאיים שגם כך בקושי שורדים את הסגר הראשון. סגר לאניני כורסת הנהנתנים והכוחניים . פפפששש סהכ הגיוני .

 7. טל ג'ון אמר/ה

  לצערי הרב כחיפאי אני לא מתפלא דחיפה אדומה בבקשה חיפאים יקרים אני מבקש וכולל גם אותי להמשיך לעטוט מסכות ולשמור על הגיינה אישית ושמירת מרחק.רק ככה נצא מזה.

  1. אביחי אמר/ה

   לא נצא מזה כך. המסיכות זה חרטה. הבעיה היותר קשה היא המרחק והנגיעות והמשטחים. אבל גם אלה לא יפתרו את הבעיה. הפתרון היחיד הוא לבדוק את כולם בתום סגר הרמטי אמיתי ולא כמו עכשיו ואז לבודד שוב רק את החיוביים. אל תחנוק אותנו סתם עם מסיכות באוויר הפתוח. אין לך זכות לעשות זאת מעל חודשיים וגם אם החוק אומר זאת אז גם בגרמניה הנאצית היו חוקים. אז מה? יש דברים בסיסיים שלא לוקחים לבן אדם ובמיוחד שלפי מחקרים לא קשורים לקורונה. מסיכה במרחב הפתוח, למשל.

 8. רפי רפול - חסון.חיפה אמר/ה

  מתי אמור להסתיים הסגר?

  1. אביחי אמר/ה

   הבעיה שאומרים שבועיים ומוסיפים את המילה אולי. האולי מדאיג. בתיאוריה אין תאריך שמתחייבים במאה אחוז ותלוי ממה שיקרה בשטח. לכן אין חשק לשמוע להנחיות.

  2. יהונתן אמר/ה

   אחרי סוכות אבל בקלות יכולים להאריך את הסגר כי החברה הישראלית סטיגמטית והזויה

 9. אביחי אמר/ה

  במצב הנוכחי סגר מוחלט בלבד לא יעזור אם לא ישלבו איתו בדיקות לכולם ושרק את החיוביים ישאירו לסגר נוסף. עדיף כבר שנגיע לאפקט העדר אם לא בודקים את כולם. נתניהו הוא כישלון גם בכלכלה וגם בקורונה.

 10. שלום אמר/ה

  מה לגבי אוטובוסים ותחבורה ציבורית

 11. אייל אמר/ה

  איפה כל מועדון הגיבורים של קליש שצעקו חודשים שהקורונה פוליטית, שזאת שפעת עם יחסי ציבור, שהפיצו את הכתבות של לס ושאר ההזויים על גבי עמודי הפרופיל שלהם ברשתות החברתיות?
  חלקם ברחו כמו שפנים לחו”ל בסגר השני, חלקם נאלמו דום ומחקו חלק מהפוסטים שלהם כדי לטשטש עקבות..
  עלובים

 12. לא יודע אמר/ה

  לא יודע מה איתך. לי לא ידחפו שום מקל לאף עד כאבי תופת ולפה. אתה רוצה להיבדק לך ותסע כל עוד שאני. רגיש נפלא ואין לי תסמינים. שום מקל לא יכניס לגופי.. אמרתם שזה מדבק על ידי רוק? אז אתן סמוחטה על המקל שלכם ושיבדקו… New world order. כדאי שתקראו על זה קצת

 13. רונה אמר/ה

  מה לגבי בני זוג שלא גרים באותו בית בזמן הסגר?