הפחתה בפליטות לאוויר במפרץ חיפה בשנת 2019

במפרץ חיפה חלה הפחתה של 9% עד 45% בפליטות לאוויר, בשנת 2019. כך עולה מדו”ח הפליטות של המפעלים בישראל

כמה מזהמים נפלטים מהמפעלים בסביבה שלכם? מה מפל”ס הזיהום בסביבתכם? המשרד להגנת הסביבה מפרסם זו השנה השמינית את מרשם הפליטות של המפעלים בישראל (מפל”ס), הכולל מידע מקיף על אודות פליטות מזהמים לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים מהמפעלים וגורמי הזיהום הגדולים.

סיכום מגמות עיקריות במפל”ס 2019

סיכום מגמות עיקריות במפלס 2019

הפליטות לנפש של תחמוצות חנקן בישראל עדיין כפולות מהפליטות לנפש באיחוד האירופי

פליטות לאוויר: בשנת 2019 המפל”ס מציג הפחתות בפליטת חומרים מזהמים לאוויר, בשיעורים של 11% עד 61% בהשוואה לשנת 2018. בין השנים 2012 ל-2019 מוצגות הפחתות של עד 78%, בעקבות יישום דרישות המשרד להגנת הסביבה בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן עקב הגברת השימוש בגז טבעי וצמצום השימוש בפחם לייצור חשמל.

כמות כפולה ביחס לאיחוד האירופי

אף שמדינת ישראל עשתה כברת דרך לצמצום הזיהום, הפליטות לנפש של תחמוצות חנקן בישראל עדיין כפולות מהפליטות לנפש באיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות תחמוצות חנקן לאוויר הוא תחנת הכוח הפחמית בחדרה, שבה עדיין חלק מיחידות הייצור פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית.

חומרים מוכרים או חשודים כמסרטנים

כמות פליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים במפל”ס (כולל אסדות לוויתן, תמר, מרי-בי) בשנת 2019 פחתה ב-61% מהכמות שדווחה בשנת 2018. ללא הפליטות מהשריפות שהתרחשו במטמנות בשנת 2018 ההפחתה היא של 51%. זאת בשל התקנת מערכת להשבת פליטות לאוויר באסדת תמר, לפי דרישת המשרד, המפחיתה 98% מהפליטות. הפליטות השגרתיות (לא כולל תקלות / שריפות) פחתו במצטבר משנת 2012 ב-55%.

בתקופת ההרצה והנישובים של אסדת לוויתן נפלטו לאוויר 5.8 טונות של חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים

באשר לאסדות: לפי חוק המפל”ס לא חלה חובת דיווח על שנת ההפעלה הראשונה ולפיכך לא הוגש דיווח למפל”ס לגבי אסדת לוויתן. ואולם, כדי לספק תמונה מהימנה לציבור, הנתונים בדוח זה נלקחו מהדיווח השנתי של אסדת לוויתן לפי היתר הפליטה לאוויר שהוגש למשרד. בתקופת ההרצה והנישובים של אסדת לוויתן מ-18 בנובמבר 2019 ועד 31 בדצמבר 2019 נפלטו לאוויר 5.8 טונות של NMVOC ו-0.023 טונות של חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים. נוסיף, כי אסדת מרי בי הפסיקה להפיק גז טבעי ביום 31.5.2019.

פליטת חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן (NMVOC) למפל”ס (כולל אסדות לוויתן, תמר, מרי-בי) פחתה ב-33% בשנת 2019 ופחתה במצטבר ב-34% משנת 2012. הפליטות השגרתיות פחתו ב-30% בשנת 2019 ובמצטבר משנת 2012 פחתו ב-36%. כמות הפליטה מענפים הנדרשים בהיתר פליטה לאוויר פחתה ב-25% בשנת 2019 ביחס לשנה שקדמה לה, וב-53% במצטבר משנת 2012. ההפחתה בפליטת NMVOC בשנת 2019 נובעת בעיקר מיישום דרישות הפחתה של המשרד להגנת הסביבה להתקנת מערכת להשבת פליטות לאוויר באסדת תמר וכן מיישום דרישות להפחתות בבז”ן, בכרמל אולפינים וברותם אמפרט נגב ומצמצום פעילות בצ.ל.פ תעשיות.

במפרץ חיפה התרחשו הפחתות מצטברות בפליטת חומרים מזהמים לאוויר של 48% עד 88% משנת 2012, כאשר בשנת 2019 נרשמו הפחתות של 9% עד 45% – לרבות ירידה של 26% בפליטות תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן (NMVOC), בשל  הפחתות בבז”ן וכרמל אולפינים. פליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר במפרץ חיפה ירדה בשנת 2019 ב-35% עקב הפחתות בבז”ן ובכרמל אולפינים, וב-87% במצטבר משנת 2012.

בז”ן בין עשרת המפעלים עם העלות החיצונית הגדולה ביותר של פליטת חומרים מזהמים לאוויר

עשרת המפעלים עם העלות החיצונית הגדולה ביותר של פליטת חומרים מזהמים לאוויר

שמן תעשיות חיפה ובז”ן בין עשרת המפעלים בעלי ההפחתה הגדולה ביותר בעלויות החיצוניות של הפליטות לאוויר שלהם בשנת 2019.

עשרת המפעלים עם העלות בעלי ההפחתה הגדולה ביותר בעלויות החיצוניות של פליטות לאוויר בשנת 2019

עליה של 2% בשיעור מיחזור פסולת עירונית מעורבת

העברת פסולת: בשנת 2019 נרשמה בנתוני המפל”ס עליה של 2% בשיעור מיחזור פסולת עירונית מעורבת (29.5% – מדובר בדיווחי תחנות המעבר ולא בכלל הפסולת המעורבת בארץ). זאת בשל הגברת פעילות מתקן ה-RDF למיון פסולת מעורבת וייצור דלק מוצק לתעשיית המלט בפארק המיחזור חירייה.

בתחום פסולת הבניין חלה עליה של 18% בכמות הפסולת המטופלת בשנת 2019 ועלייה מצטברת של 169% משנת 2014, בעקבות הקמת תחנות מעבר חדשות והגברת פעילות הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה.

גילה גמליאל
חכית גילה גמליאל – השרה להגנת הסביבה. צילום – רפי קוץ, לשכת העיתונות הממשלתית

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל:

מנתוני דוח המפל״ס ניתן לראות כי לעבודה הרבה שהמשרד משקיע בכלל הארץ ובמפרץ חיפה, יש תוצאות חשובות. המפל”ס הוא כלי מרכזי עבור הציבור והארגונים הסביבתיים ועבורנו, לקבלת תמונה מפורטת על הזיהום בסביבה. אנחנו מברכים על המשך השיפור בפליטות לאוויר ובפרמטרים נוספים, וממשיכים לפעול בנחישות נגד כל מי שיזהם.

מנהלת ארגוני הסביבה בחיפה בתגובה לדו”ח:

בדו”ח מרשם פליטות לסביבה שהגנ״ס מפרסם הבוקר, בולט כי ירידות בזיהום סביבתי מתאפשרות רק הודות לאכיפה ופיקוח אפקטיביים – אותם צריך לחזק ולהגביר. סגירת מפעלים – כפי שקרה במהלך השנתיים האחרונות במפרץ חיפה בסגירת מפעל שמנים בסיסיים חיפה וחיפה כימיקלים.

עוד ניתן לראות כי מדינת ישראל משלמת מחיר כבד של 13 מיליארד ש”ח מידי שנה בעלויות חיצוניות הנגרמות מזיהום האוויר. מדובר בפגיעה כפולה בציבור: הן בבריאות והן בעול הכלכלי המושת על החברה והמדינה. בתוך כך, *הנתון המדאיג ביותר מגיע ממפרץ חיפה, כש-60% מהנזק הכלכלי הנגרם ממפעלים המדווחים למפל”ס באזור מפרץ חיפה הוא ממפעלי קבוצת בז”ן.

עוד, נערך בדוח המפל”ס השוואה בין ארבעה אזורי תעשייה אינטנסיביים בכל הארץ ונמצא כי מפרץ חיפה נמצא גבוה מעל רמת חובב שהוגדרה כאזור לתעשיה מזהמת גם בשל מרחק מאוכלסיה.

ראוי לערוך הבחנה בין אזורי תעשייה הנמצאים בסמיכות לריכוזי אוכלוסיה ואילו לא. לצערנו, לפי מצאי הפליטות האחרון חיפה עדיין שיאנית הזיהום ואין אזור המוביל בכל כך הרבה מזהמים נשימים ומסרטנים בארץ.

לאור כל אלה, אנו מצפים מהמשרד להגנת הסביבה, השרה העומדת בראשו ומהממשלה, לעמוד בהתחייבויותיה לקדם בדחיפות החלטת ממשלה לסגירת התעשייה הפטרוכימית המזהמת ולהבראת מפרץ חיפה ולהחמיר את האכיפה והפיקוח כנגד המזהמים עד לסגירתם.
פרופ’ עדי וולפסון (צילום: חי פה)

פרופ’ עדי וולפסון:

דו”ח המפל”ס מציג הפחתה מבורכת בפליטות מזהמי אוויר, וגם את חישוב העלות של ההשפעה שלהם על הבריאות והסביבה. אבל הדו”ח נקי מדי, ולא מציג פליטות אמינות של זיהום מנמלי הים, או כשלים כגון הויתור המתמשך לחברת חשמל על התקנת אמצעים להפחתת פליטות או העבודה שאסדת תמר פועלת כבר שנים ללא היתר פליטה קבוע. הדו”ח גם מצביע על העובדה שפליטות המזהמים לא מתחלקות באופן שווה בין ערי ישראל ואזרחי ישראל, ושפליטות גזי החממה בישראל ממשיכות לעלות.

מאיגוד הכימיה, פרנצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים נמסר בתגובה לתוצאות דו”ח המפלס השנתיות:
התוצאות מוכיחות פעם נוספת ובאופן חד משמעי כי חלקה של התעשייה בזיהום האוויר הכולל בישראל קטן משנה לשנה בזכות פעולות התייעלות משמעותיות ובהשקעות של מיליארדי שקלים. זאת כחלק מתפיסה אחראית הרואה בראש ובראשונה את בריאותו וטובתו של הציבור הישראלי. הדו”ח מוכיח כי מקורות הזיהום העיקריים מגיעים מהתחבורה ומשריפת פסולת ולא מהמגזר היצרני. התעשייה הישראלית מייצרת בסטנדרטים המחמירים בעולם, תוך שמירה על בריאות הציבור, ומהווה גאווה לכלכלה ולמדינת ישראל כולה.

התוצאות מדברות בעד עצמן – כלל חברות התעשייה במפרץ חיפה ביצעו בשנים האחרונות תהליכי התייעלות והפחתת מזהמים וחלקה של התעשייה קטן ומצטמצם משנה לשנה. הנתונים מעידים כי עיקר הזיהום מגיע מהתחבורה. התוצאות מוכיחות כי הקריאות לסגור את התעשייה בחיפה הן משוללות יסוד ומי שקורא לסגור או לפנות את התעשייה, אינו מעוניין בטובתם ובפרנסתם של תושבי חיפה והמפרץ.

יו”ר איגוד ערים שרון כרמל אסיף איזק מסר בתגובה:

הנתונים מעידים כי יש לפעול להפסקת מוחלטת של פעילות יחידות 1-4 בתחנות הכוח אורות רבין ולא להעבירן לשימור כפי שקבעה הממשלה, היות ומשמעות השימור הינה הפעלה של יחידות אלה שלושה חודשים בשנה , דבר שיגרום להמשך זיהום האוויר. האיגוד פועל לבסס זאת מול משרדי הממשלה על מנת למנוע את המשך הפגיעה בתושבי האזור.

וזאת בנוסף לפעילות האיגוד למול תחנת הכוח אורות רבין בדבר הפחתת פליטות אפר ואבק פחם מהתחנה אל השכונות הסמכויות הקיימות והעתידות לקום. במקביל לכך יש לפעול ליצירת אנרגיות מתחדשות ומזהמות פחות וזאת על מנת להמשיך ולשפר את איכות הסביבה ואיכות חיי התושבים.

תגובת עמותת “שומרי הבית” לפרסום דו”ח המפל”ס לשנת 2019:
דו”ח המפל”ס מציג ירידה דרמטית של כ- 98% בפליטות המזהמים מאסדת תמר, אולם טענה זו אינה מגובה בדיגומים מספקים- אלו בוצעו על 3 ארובות מחממים ביום אחד בלבד, חלק מהמזהמים נבדקו בארובה אחת בלבד והתוצאות נבדקו על ידי מעבדות בלתי מוסמכות. פנינו בכתב למשרד להגנת הסביבה בהקשר זה ואנו ממתינים לתגובתו.

מתאן, גז חממה עוצמתי פי עשרות מפחמן דו-חמצני, נפלט בכמויות גדולות לאורך כל שרשרת ההפקה של הגז וגם מאסדת תמר. נזכיר כי מדיווחי המפל”ס לשנים 2012-2018 עולה כי קיימת עלייה של פי 4 ויותר בפליטות המתאן מסקטור האנרגיה בישראל. אקסטרפולציה של פליטות לוויתן ב- 2020 ואסדת כריש-תנין ב-2021, מביאה לגידול דרמטי של פי כ- 10 בפליטות המתאן בסקטור האנרגיה בישראל, לאורך פחות מעשור! בתקופה של משבר אקלים חריף, זו תוצאה עגומה מאד שמצריכה שינוי תפיסתי דחוף. יתר על כן, לא ברור כיצד פליטות המתאן המדווחות באסדת תמר פחתו, שעה שעדיין לא פועל לפיד באסדה זו ובעת תקלות מתקיים נישוב קר, הדיגומים שנעשו כאמור מעלה אינם מספקים ולא בוצעו על ידי מעבדות מוסמכות וכן אין מגבלת פליטה לאסדה, שכן היא עובדת ללא היתר פליטה מזה למעלה משבע שנים. בהקשר זה נזכיר כי הודענו למשרד להגנת הסביבה כי ככל ולא ינפיק לאסדת תמר היתר פליטה עד ל- 6.9.2020, הרי שנעתור לבית המשפט בנושא זה.

בנוסף, לשיטת המשרד להגנת הסביבה העלויות החיצוניות של המזהמים וגזי החממה מגיעות לסך של 13 מיליארד ש”ח, זאת בעוד שלשיטת ה- OECD- העלויות מגיעות לסך של כ- 27 מיליארד ש”ח. בין אם נאמץ את שיטת החישוב המקומית או את זו האירופאית, אנו סבורים כי הגיע זמננו להפסיק להשתמש בדלקים פוסיליים ובכך לחסוך לא רק עשרות מיליארדי ש”ח בשנה, אלא גם כ- 2,600 חיי ישראלים מדי שנה בשנה, על פי תחשיבי ה- OECD.

יוני ספיר, יו”ר עמותת שומרי הבית, סיכם:

לא פחות ממדהים כיצד המשרד להגנת הסביבה מתעלם מהשפעתו ההרסנית של המתאן על הסביבה וכותב כי פליטות גזי החממה המדווחת למפל”ס פחתה במהלך השנים עקב המעבר לשימוש בגז טבעי. מדהים עוד יותר כיצד המשרד מסתמך על דיגום שנעשה ביום בהיר אחד, על ידי מעבדות בלתי מוסמכות על ידי הרשות להסמכת מעבדות בישראל ומאמץ חיש קל אל לבו את הדו”ח שנערך על ידי נובל אנרג’י ומצביע על צניחה פנומנלית של לא פחות מ- 98% בפליטות מאסדת תמר. ציפיתי למקצועיות ברמה גבוהה הרבה יותר מזו המופגנת כאן.

הגיבו כאן לכתבה

3 תגובות
 1. איבון אמר/ה

  אם ב2019 הייתה הפחתה מזערית אז עכשיו ב2020 יש ככל הנראה הכפלה של זיהום
  העובך והריחות מדברים בעד עצמם שלא לדבר על כאבי ראש

 2. שמשון אמר/ה

  איבון היקר,יש אנשים שיש להם אינטרסים שיהיו חולים.הם מפרנסים את הרוקחים,הרופאים וכו…יש אנשים רעים בעולם.רק הגיהנום יקח אותם.

 3. רמי אמר/ה

  לאחר שבמשך שנים, בימים שהיו תקלות (והיו תקלות רבות) עם פליטה באופן קיצוני, כששיעורי הפליטה הקריטיים נעלמו והוסתר מהציבור מידע, קשה להאמין למידע הזה.

  בכל מקרה, פליטת המזהמים נמשכת והטיפול בשיעורי הפליטות מפגר אחר הדרישות הסביבתיות באיחוד האירופי ובעולם בכלל, שהולך ומחמיר מדי שנה.

הגיבו כאן לכתבה