מבנה בית ספר “אל- אשראק” בעספייא עלול לסכן את שלום וביטחון השוהים בו | מבקר המדינה

בית הספר- "אל -אשראק, צילום ע"י מפקח בנייה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ב-4.12.17
המועצה המקומית עספייא שכרה מבנה, שמשמש לבית ספר, אשר נבנה ללא היתר. המבנה עלול לסכן את שלום וביטחון השוהים בו.
בית הספר- “אל -אשראק, צילום ע”י מפקח בנייה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ב-4.12.17

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 2018  מתפרסם היום 9/7/18 בשעה 16:00). הדו”ח כולל גם ביקורת במועצה המקומית עספייא, בהתייחסו, בין היתר, למבנה בית ספר שעלול לסכן את שלום וביטחון השוהים בו.

“המועצה המקומית עספייא שכרה חלק ממבנה שנבנה ללא היתר בנייה כדין והפעילה בו את בית הספר-“אל- אשראק” בניגוד לדין; בלא שנבחן על ידי הגורמים הרלוונטיים שנדרש אישורם, ולכן עלול המבנה לסכן את שלומם וביטחונם של השוהים בו. המועצה אף שילמה מכספי ציבור בעבור השימוש בבניין הלא חוקי, ובכך נתנה יד להפרת חוק התכנון והבניה.”

( סיכם – דובר מ’ מבקר המדינה)

 

מבקר המדינה מציין, בין היתר “על כל הגורמים המעורבים להפיק לקחים מהליקויים החמורים שעלו בדוח זה, לפעול לתיקונם ולמנוע את הישנותם.”

 

 

רקע כללי

“המועצה המקומית עספייא, השוכנת על רכס הכרמל, הייתה עד שנת 2003 רשות מקומית עצמאית. באותה שנה היא אוחדה עם המועצה המקומית השכנה דאליית אל-כרמל לעירייה בשם “עיר כרמל”, איחוד שהוחלט על ביטולו בנובמבר 2008. ראש המועצה מר וג’יה כיוף (להלן – ראש המועצה) מכהן בתפקידו מאז הקמתה מחדש של המועצה המקומית עספייא (להלן – המועצה) בשנת 2009, ומאותה שנה ועד היום מכהן במועצה חשב מלווה הממונה על ידי משרד הפנים. עו”ד אופיר רשף הוא היועץ המשפטי של המועצה (להלן – היועץ המשפטי של המועצה) מיולי [2014]. המועצה נכללת במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל (להלן – הוועדה המקומית), והאלוף (במיל’) יוסף משלב מכהן מדצמבר 2009 כיו”ר הוועדה המקומית.

בית הספר העל-יסודי “אל-אשראק” (להלן – בית הספר) נמצא בתחומה של המועצה המקומית עספייא, והוא בית ספר אזורי דרוזי דתי, המיועד לתלמידים מהיישובים עספייא ודאליית אל-כרמל.

בית הספר שוכן בבניין בן ארבע קומות (להלן – הבניין) בשטח כולל של כ-1,000 מ”ר, המשמש בחלקו לבית הספר ובחלקו לתיאטרון. בית הספר שוכן בשלוש הקומות התחתונות של הבניין (להלן – מבנה בית הספר או המבנה), שאותן שוכרת המועצה מגורם פרטי.

 

בספטמבר 2015 החלה המועצה להפעיל במבנה את בית הספר התיכון אל-אשראק כמוסד חינוכי חדש. מאז ועד מועד סיום הביקורת בדצמבר 2017 שוכן במבנה בית הספר העל-יסודי (חטיבת ביניים ותיכון) ”

פעולות ביקורת המדינה

“בעקבות תלונה שהתקבל, בדק משרד מבקר המדינה, בחודשים ספטמבר-דצמבר 2017, את פעולות המועצה לשכירת מבנה בית הספר אל-אשראק והיבטים בהפעלת בית הספר במבנה זה. בדיקות השלמה נעשו בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל; במשרד החינוך – באגף לרישוי מוסדות חינוך ובאגף בכיר לחירום, ביטחון ובטיחות; ובמשרד הבריאות – במחלקה לבריאות הסביבה במחוז חיפה.”

בית הספר מוקם בבניין ללא היתר בניה

“הבניין, לרבות מבנה בית הספר וקומת התיאטרון, נבנה ללא היתר בנייה ובניגוד לדין. לפי התכנית החלה על המקום, הבניין נמצא בתוואי של דרך או כביש ושטח ציבורי פתוח, ולא תותר בנייה בשטחים אלו.

הוועדה המקומית נקטה צעדים להפסקת הבנייה הלא חוקית עוד בשנת 1997, אולם לא מנעה את המשך עבודות הבנייה בבניין והקמת קומות נוספות. ב-2003 הוגש כנגד בעל המבנה כתב אישום בגין בנייה ללא היתר, שהסתיים בהרשעה.

המועצה השתמשה במבנה שנבנה ללא היתר בנייה כדין, הפעילה בו בית ספר ואכלסה בו תלמידים, בניגוד לדין; משמע, השתמשה במבנה שלא עמד בהוראות המפורטות בדין ולא נבחן על ידי הגורמים הרלוונטיים שנדרש אישורם, ולכן עלול לסכן את שלומם וביטחונם של השוהים בו.

הוועדה המקומית לא נקטה פעולות כלשהן בעשור האחרון ועד מועד הביקורת נגד בעלי הבניין ולהפסקת השימוש בו שלא כדין. כמו כן אין בידיה כל מסמך המעיד שבוצעו בבניין בדיקות הנדסיות על ידי מי מטעמה או מטעמו של בעל הבניין, המעידות על יציבותו של המבנה ועל בטיחות השימוש בו.

העובדה שבית הספר שוכן בבניין ללא היתר בנייה הייתה ידועה – לפחות מיוני 2010 – לגורמים האחראים לקיומם של דיני התכנון והבנייה בעספייא ולגורמים הרלוונטיים להפעלת בית הספר. למרות זאת בית הספר המשיך לפעול באותו מבנה גם במועד סיום הביקורת בדצמבר 2017.”

שכירת מבנה ללא היתר בנייה והפעלתו כבית ספר

“בשנת 2009, מאז הוקמה מחדש המועצה המקומית עספייא, היא המשיכה לשכור את מבנה בית הספר שנבנה שלא כדין, השתמשה בו להפעלת בית ספר ושילמה מאות אלפי שקלים מכספי הציבור לבעליו, אף שהבניין הוקם בהתעלמות גסה מהוראות הדין ומהתראות הוועדה המקומית. המועצה לא פעלה לאכיפת שלטון החוק ואף שילמה מכספי ציבור בעבור השימוש בבניין הלא חוקי, ובכך נתנה יד להפרת חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965.

ראש המועצה חתם באוגוסט 2015 על הסכם לשכירת המבנה אף שידע כי המבנה אינו חוקי. היועץ המשפטי של המועצה אישר למועצה לשכור מבנה לא חוקי.”

 

ניהול לקוי של עבודות בנייה ושיפוצים במבנה בית הספר:

“בבית הספר בוצעו עבודות שיפוץ ובנייה בלא השקיפות והפיקוח הנדרשים מגוף ציבורי. למועצה אין מסמכים המתעדים עבודות אלו או את קיומו של פיקוח ראוי עליהן, זאת בניגוד לסדרי המינהל התקין. לא ברור אילו בעלי מקצוע ביצעו את השיפוץ, מה היה טיב החומרים שהשתמשו בהם ואילו פעולות נעשו כדי להבטיח כי השיפוץ יעמוד בסטנדרטים הנדרשים ממבנה ציבורי כמוסד חינוכי. אף לא נמצאו מסמכים המלמדים על היקפן הכספי של העבודות והמקורות הכספיים לביצוען.

ביצוע עבודות שיפוץ בבית ספר שבבעלות המועצה על ידי גורם חיצוני ללא תמורה מצד המועצה הוא למעשה תרומה, אם בכסף או ב”שווה כסף”, וזו מחייבת את המועצה להתנהל בשקיפות מירבית ולתעד את מקורותיה, כדי לאפשר ביקורת ופיקוח כמתחייב. קבלת תרומה מגורמים עלומים ללא תיעוד ופירוט, לרבות ההיקף הכספי, אינה עולה בקנה אחד עם כללי המינהל התקין.”

 

מתן רישיון להפעלת בית הספר ללא עמידה בדרישות משרד החינוך

מתן רישיון לבית הספר ללא קבלת היתר בנייה: משרד החינוך נתן למועצה רישיון להפעלת בית הספר בשנים 2015 ו-2016, אף שלא צירפה לבקשת הרישיון היתר בנייה למבנה שבו מיועד לשכון בית הספר – מסמך שעל פי נוהלי המשרד הוא תנאי לקבלת הרישיון. המועצה הגישה למשרד הצהרה שבה התחייבה למסור לו היתר, אף שידעה כי אין למבנה היתר וכי לא צפוי להתקבל היתר.

 

מתן רישיון לבית הספר ללא קבלת תשריטים מעודכנים של המבנה:

למרות דרישות והתניות של משרדי החינוך והבריאות לא הגישה להם המועצה תשריט מעודכן של מבנה בית הספר, ורק במהלך הביקורת הוגש תשריט כאמור. בכך הפרה במשך שנים את הוראות משרד החינוך ופגעה ביכולת לבחון את מבנה בית הספר ואת התאמתו – גם מהבחינה התברואתית – למספר הלומדים בו ולצורכיהם. מספר תלמידי בית הספר במועד סיום הביקורת היה גדול מהמספר המאושר במבנה בית הספר מהבחינה התברואתית.

משרד החינוך נתן למועצה רישיון להפעלת בית הספר בשנים 2015 ו-2016 אף שלא הגישה לו תשריטים כנדרש בתקנות, גם לצורכי פיקוח של משרד הבריאות.

 

מתן רישיון לבית הספר ללא אישור על יציבות המבנה ובטיחותו:

המועצה לא עשתה בדיקות של יציבות מבנה בית הספר על ידי בעלי מקצוע מוסמכים בתחומי הקונסטרוקציה והנדסת המבנה, כפי שדרש ממנה עוד ב-2010 הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים דאז. המועצה לא עשתה בדיקות למבנה בית הספר בניגוד לדרישות משרד החינוך בנהליו ובהנחיותיו.”

 

לסיכום יצוין:

בנייה ללא היתר ובניגוד להוראות תכניות תקפות מנוגדת לדין ועלולה לסכן חיי אדם. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר מדובר במבנה המשמש מוסד חינוכי המאכלס תלמידים רבים ותיאטרון לקהל הרחב.

שימוש במבנה שנבנה ללא היתר בנייה כדין דווקא על ידי מי שמופקדים על שמירת החוק ואכיפתו הוא חמור במיוחד מהבחינה הציבורית, פוגע בשלטון החוק ואף עלול להתפרש כעידוד לעבריינות.

לפחות משנת 2010 ידעו כל הגורמים המעורבים – המועצה המקומית עספייא, הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים דאז והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל – על הפעלת המוסד החינוכי אל-אשראק במבנה שהוקם ללא היתר בנייה. אף שהיה ידוע לכול שאי-אפשר לקבל היתר לאכלוס המבנה, שנבנה בניגוד לתכניות המתאר המאושרות למיקומו, המועצה המשיכה להפעיל את בית הספר, באישור הממונה על המחוז דאז וללא אכיפה של הוועדה המקומית בנוגע לשימוש במבנה. רק במהלך הביקורת, ונוכח הטלת אחריות למצב הקיים על ראש המועצה ויו”ר הוועדה המקומית, הם החלו לחפש פתרונות זמניים עד בניית מבנה חדש לבית הספר.(אין הדגשה במקור)

משרד החינוך בבואו ליתן רישיונות לפתיחת מוסדות חינוך נדרש לוודא, בין היתר, כי המבנה שבו ישכון בית ספר יהיה בנוי בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, וכי הרשויות המקומיות יקבלו את כל האישורים הנדרשים על פי חוק מהגורמים המוסמכים לשימוש במבנה, למען שלומם ובטיחותם של התלמידים וצוות המורים. על משרד החינוך להבטיח הפעלת בתי ספר במבנים שקיבלו את כל האישורים כדין.”

 

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.