ניתן לשוב לפעילות סדירה בבית הספר הריאלי הסמוך לפנימייה

הסתיימו עבודות לסילוק מפגע אסבסט בפנימייה הצבאית בחיפה

בשריפה שהתחוללה בחיפה ב-24 בנובמבר 2016 נשרפו מספר גגות אסבסט בפנימייה הצבאית חיפה, הסמוכה לבית הספר הריאלי. עקב חשש לסיכון התושבים והתלמידים, הורה המשרד להגנת הסביבה – במסגרת היתר שניתן לסילוק המפגע – על סדרת פעולות למניעת חשיפת התלמידים.

מבנה_אסבסט_ושברי_אסבסט_בשטח_הפנימיה_הצבאית_לאחר_השריפה.jpg

ביום שלישי 06.12.16 הסתיימו עבודות הסרת המפגע שבוצעו על-ידי קבלן אסבסט מורשה בהזמנת צה”ל, והתקבל אישור מפקחת אסבסט מטעם הצבא כי ניתן לשוב לפעילות סדירה ולאכלס את מבני וחצרות בית הספר ללא כל מגבלה. באשר למתחם הפנימייה הצבאית, ניתן אישור אכלוס חלקי לחדרים מסוימים, שכן טרם התקבלו כל תוצאות הניטור הסביבתי במבנים אלה.


שטח_נקי_לאחר_הסרת_האסבסט.jpg

המפקחת עדכנה כי אתר העבודה נותר נקי מפסולת ושאריות אסבסט וכי בוצעו בדיקות סביבתיות שבהן נמצא כי אין חריגה מהערך המנחה שקבעה הוועדה המקצועית בראשות המשרד להגנת הסביבה. ועל כן, ניתן לאכלס את כל שטחי בית הספר – כולל חצרות ומגרשים.

נציגי המשרד להגנת הסביבה ביקרו בשטח האתר ואישרו, כי בשטח הפנימיה ובשטח בית הספר לא נמצאה פסולת אסבסט, וכי העבודה בוצעה בהתאם לנהלים המקצועיים המקובלים.

סריקות_ואיסוף_ידני_של_שברים.jpg

לאחר שנציגיו המקצועיים של המשרד להגנת הסביבה היו בשטח הפנימייה ובבית הספר, בסמוך לשריפה, המשרד הוציא היתר עבודה לקבלן אסבסט פריך שנשכר ע”י הצבא, הכולל גם התייחסות למבני בית הספר הסמוכים. לאחר מכן הוציא מכתב להנהלת ביה”ס עם התייחסות מפורטת, שעיקרה איסור כניסת תלמידים למבני בית הספר ולחצרות הסמוכים לאתר העבודה; התייחסות מיוחדת למבנה וולפסון הסמוך למפגע האסבסט (לאכלס רק לאחר סיום פינוי האסבסט, ניקוי ושאיבה) ולשני המבנים הנמצאים בטווח ה-50 מטר בבניין פרת ובניין לנדס (אכלוס רק לאחר דיגום). החל מאתמול, כאמור, ניתן לאכלס את כל שטח בית הספר ללא מגבלה, לרבות מבנה וולפסון.

פסולת_אסבסט_בחצרות_הפנימיה_הצבאית_חיפה.jpgשלב_איסוף_פסולת_האסבסט.jpg

הגיבו כאן לכתבה